JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 92 (mei 2008) Nr. 9

3 It takes two to tango
REDACTIE
Geert Peeters

6 Sociale dynamiek in de groep
SOCIALE COMPETENTIE
Suzanne van Capelleveen
Een kind ontwikkelt in groepsverband zijn sociale competenties. De eerste groep waarin het kind zich vormt, is het gezin. Daarna volgt al snel de schoolklas – een groep die jaren achtereen in stand blijft. Of de omgang van het kind met anderen in de groep leidt tot sociaal competent gedrag, is voor een deel afhankelijk van de groep, maar wordt ook bepaald door sturing vanuit de groepsleerkracht. Zodat uiteindelijk de stap gemaakt kan worden naar actief burgerschap.

12 Effectieve spellingles
Tseard Veenstra
Spellingzwakke leerlingen kunnen het beste ondersteund worden vanuit de reguliere spellingmethode. Ze zijn erbij gebaat om vanuit een eenduidige didactiek zo lang mogelijk bij de les en de methode te blijven. Daarbij is het vaak effectiever om ze te instrueren, in plaats van zelfstandig fouten te laten maken. En: het is nuttiger om vier keer per week kort maar intensief bezig te zijn dan twee keer per week lang. Over effectieve instructiemethoden.

18 Allochtone ouderbetrokkenheid
Anne Beks, Dirk de Natris
Niet zonder reden is de belangstelling voor de rol en de invloed van ouders in het onderwijs, sterk toegenomen. als ouders betrokken zijn bij de school en de schoolloopbaan van hun kinderen, heeft dat namelijk in vele opzichten een positieve invloed. Hun kinderen presteren beter, hebben een positievere houding ten opzichte van de school en hogere verwachtingen. Maar hoe zorg je, vooral bij ouders met een andere etnisch-culturele achtergrond, voor eenzelfde betrokkenheid? Diverse deskundigen is gevraagd hoe de ‘drempel’ voor allochtone ouders kan worden weggenomen.

32 Actief in interactie
Hanneke Pot
Het is mogelijk om kinderen te leren actief deel te nemen aan gesprekken, ook in het speciaal basisonderwijs. Zo bewijst de Combilisttraining van het Expertisecentrum Nederlands. Sinds een aantal jaren is de training beschikbaar waarin leerkrachten leren om taalverwervingsgerichte gesprekken te voeren door hun interactievaardigheden te verbeteren. Hoewel in eerste instantie bedoeld voor het reguliere basisonderwijs en peuterspeelzalen, blijkt de training ook bruikbaar in het speciaal basisonderwijs. En met succes.

36 Samen bewegen
Connie Harkema
Binnen het onderwijs wordt beweging steeds belangrijker. Sinds enkele jaren is het zelfs mogelijk om als school in het primair of voortgezet onderwijs te worden gecertificeerd als ‘sportactieve school’. Dat is niet vreemd als je bedenkt dat bewegingsonderwijs belangrijk is voor de ontwikkeling van het motorisch vermogen en het kunnen omgaan met motorische (on)mogelijkheden. En natuurlijk beleven kinderen veel plezier aan het samen bewegen!

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Open Boek
Jos Walta
Oog voor detail

22 Kort & Kort ICT

25 Uitdaging in de bovenbouw
PRAKTIJK
Saskia Maassen

30 De schoolweek van Loes Meijs

42 Broodtrommels
REKENOGEN
Vincent Klabbers

44 Leerplicht in Laos
IN BEELD

46 Huiswerk voor aardrijkskunde
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Conflicten oplossen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek