JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 91 (oktober 2006) Nr. 2

3 Een gouden lijst
REDACTIONEEL
Johan Bosma

6 Schrijven en lezen, sneller en beter
Madeleine Gibson
Taalkundige Mieke Smits heeft een uitgesproken mening als het om schrijf- en leesonderwijs op basisscholen gaat. Schrijf- en leesonderwijs zou niet meer als twee onafhankelijke vakken gebracht moeten worden, maar als ge•ntegreerde vaardigheden waarin je de kinderen dagelijks een uur traint. Leraren moeten bovendien afstappen van het ouderwetse idee van de handschriftontwikkeling: leer kinderen in het begin alleen blokletters, twee schriften is omslachtig en verwarrend. Met deze inzichten moeten de pabostudenten zich ontwikkelen tot bekwame leraren die basisschoolleerlingen in een mum van tijd kunnen leren lezen en schrijven. Want, zo stelt Smits: ‘….de huidige opleidingen schieten hierin ernstig tekort, met alle gevolgen van dien’.

12 Het nieuwe leren is niet nieuw
Jo Nelissen
Het nieuwe leren is goed voor flink wat discussie in de onderwijswereld. Jo Nelissen, verbonden aan het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht, geeft in dit artikel zijn kritische, theoretische beschouwing op de ontwikkelingen die ‘het nieuwe leren’ worden genoemd. Hij doet dit door vanuit de literatuur, theorie en praktijk antwoord te geven op de volgende vragen: Is het ‘nieuwe leren’ wel nieuw? Gaat het wel over leren? En: wat betekent het als leerlingen als eigenaar van hun kennis(processen) worden aangewezen?

18 Early English: a good start!!
Karel Philipsen
In september vond een conferentie over de ontwikkelingen van Engels in het basisonderwijs plaats. Directe aanleiding voor deze conferentie was dat EIBO (Engels in het Basisonderwijs) 20 jaar geleden de status van verplicht vak kreeg. Een jubileum met veel kanttekeningen als gekeken wordt naar de manier waarop dit vak zich in die twee decennia ontwikkeld heeft en vooral als gekeken wordt naar de recente ontwikkelingen in binnen- en buitenland op het gebied van vroeg-vreemdetalenonderwijs (vvto). Op de conferentie stond het laatste centraal. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van nieuwe programma’s voor EIBO en vvto Engels.

22 Het belang van blindtypen met tien vingers
Henny van der Meijden, Astrid Scholten, Ben Hamerling
In dit artikel wordt de vraag gesteld wat het belang is van blind met tien vingers kunnen typen. Dat belang wordt onder de loep genomen vanuit verschillende perspectieven, van economische tot ergonomische. Aandacht zal ook besteed worden aan het belang van blind typen voor de persoonlijke ontwikkeling in het onderwijsleerproces, niet alleen voor de leerling, maar ook voor de leerkracht.

31 Inclusief onderwijs: is dat onderwijs inclusief BTW?
Mieke Konings
Er wordt veel gesproken en nog veel meer geschreven over inclusief onderwijs. Wat bedoelt men eigenlijk met inclusief onderwijs? Welke historische ontwikkelingen en welke achterliggende visies zijn hierbij bepalend? Voor veel onderwijsgevenden zijn er nog twee belangrijke vragen: Is inclusief onderwijs voor ons en de leerlingen een ‘Belasting’?

38 Persoonlijk Ontwikkelingsplan met leerlingen
Leen van Dijk
In het basisonderwijs is een voorzichtig begin gemaakt met het POP (Persoonlijk ontwikkelingsplan) voor leerkrachten. Daarnaast kun je als school ook met de leerlingen in gesprek gaan om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Leerkrachten moeten goed zicht hebben op het welbevinden van de leerlingen en daar de nodige aandacht aan besteden. Om dat te kunnen, zijn de vaardigheden van de leerkracht erg belangrijk. Dit artikel gaat in op een manier om systematisch vorm te geven aan een goede begeleiding van leerlingen met behulp van POP-gesprekken.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Open Boek
Jos Walta
De kinderboekwinkel


25 Ouderbetrokkenheid
PRAKTIJK
Jenny de Vos, Jarise Kaskens

36 De schoolweek van Martien de Wilde-Segaar
SCHOOLWEEK

42 Rekenogen
Vincent Klabbers

44 Voorleesontbijt
IN BEELD

46 Goed gelezen!
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Media-educatie
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek