JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 91 (november 2006) Nr. 3

3 Kennen, gekend en erkend worden
REDACTIONEEL
Ruud Barnhoorn

6 Passend onderwijs voor alle partijen?
ZORGPLICHT
Connie Harkema
Op dit moment is de wet- en regelgeving voor leerlingen met een extra zorgbehoefte complex. Daarom wil de overheid de regels vereenvoudigen met als doel een centrale positie van de leerling binnen de organisatie van het onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat de overheid afstand neemt en de verantwoordelijkheid bij scholen en schoolbesturen legt. Voor de ouders geldt dat ze een aanzienlijk sterkere positie krijgen dan nu en dat ze nauw worden betrokken bij de uitwerking van de zogeheten zorgplicht. Concreet gezegd: schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om voor elke aangemelde leerling een passend onderwijsarrangement aan te bieden, dat aansluit bij de behoefte van de leerling en de wensen van de ouders.

12 Ontluikende en beginnende geletterdheid
Nicole Heuschen, Ellen Ramakers
Binnen het kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord in Valkenburg a/d Geul, waaraan tevens de gelijknamige mytylschool is verbonden, wordt sinds een viertal jaren gewerkt met de methode van ontluikende en beginnende geletterdheid bij kinderen met een meervoudige handicap. Een team bestaande uit remedial teachers, logopediste, ergotherapeute en psycholoog heeft deze methode verder uitgewerkt binnen het leesprogramma van deze groep kinderen. Dit resulteerde in het project ‘beginnende geletterdheid’, waarin de pijlers van leesdidactiek, logopedische en ergotherapeutische interventies verweven zijn in het dagelijkse groepsprogramma van de klas. Op deze manier wordt het leesonderwijs multidisciplinair vorm gegeven bij meervoudig gehandicapte kinderen.

16 De leerling als eigenaar van het onderwijsleerproces
Niek Zewald
Leerprestaties van schoolkinderen worden mede be•nvloed door de interacties die tijdens het onderwijsleerproces plaatsvinden. Uit de kwaliteit van dergelijke interactieprocessen valt af te leiden of leerkrachten en leerlingen vertrouwen hebben in zichzelf, verantwoordelijkheid durven nemen voor het onderwijsproces en tot reflectie kunnen komen. Koppelen we dit gegeven aan de wijze waarop we in het onderwijs aandacht besteden aan zelfstandigheid, dan wordt zelfstandig leren vooral gezien als de mate waarin een leerling zijn eigen leerkracht kan zijn. Daarbinnen past het begrip zelfbeoordeling. De rol van de leerkracht daarbij is de bevorderaar van positieve zelfevaluatie. Het accent bij beoordelen ligt in veel gevallen voornamelijk op het product. Het doel van zelfbeoordeling is om het leerproces zichtbaar te maken.

20 Tussen geloven en zeker weten
Adri van der Rest
Stel je hebt een klas die wat achterblijft met lezen. Je volgt grotendeels de leesmethode, overlegt eens met collega’s, maar toch blijven de vorderingen van de kinderen achter. Hoe komt dat en belangrijker nog, wat is er aan te doen? Als het aan de Onderwijsraad ligt, komt er een database op internet met bewezen werkende methoden, waarmee een leraar of de school een oplossing kan kiezen voor dit soort praktische problemen.

30 Iedereen kan leren lezen
Herman Franssen
De Inspectie van het Onderwijs heeft begin september de brochure ‘Iedereen kan leren lezen’ gepresenteerd. Alle basisscholen hebben deze inmiddels ontvangen. De aanleiding om met de brochure te komen, is dat er zorgen zijn over het niveau van het onderwijs in technisch lezen op een aantal scholen. De verschillen in prestaties bij technisch lezen zijn tussen scholen en tussen klassen soms erg groot. Verder blijkt dat de verschillen in leesprestaties vooral verklaard kunnen worden door het leesonderwijs van de school. De achtergrond van de leerling en de intelligentie spelen een veel kleinere rol. Bij succesvol leren lezen gaat het dus vooral om de leraar en de school.

34 Spellingbewustzijn en spellinggeweten
Hans Oepkes
Leraren van tegenwoordig kunnen niet meer spellen, lezen we in de kranten. Maar naast het foutloos kunnen spellen, bestaat er ook nog zoiets als het foutloos willen spellen. Is er sprake van een goed ontwikkeld spellinggeweten bij leerkrachten? En als leerkrachten het niet hebben, hoe kunnen ze het dan overbrengen op hun leerlingen? En zijn leerlingen zich wel voldoende bewust van wat ze doen bij het spellen, weten ze wat goed gaat en wat moeilijk is bij het spellen? Over het bevorderen van spellinggeweten en spellingbewustzijn gaat dit artikel, dat gebaseerd is op het JSW-boek ‘Spelling’ dat deze maand verschijnt bij dit blad.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

25 Werken met een Wiki
PRAKTIJK
John Bronkhorst

32 Open Boek
Jos Walta
Sint- en kerstboeken

40 De schoolweek van Joanne Franke
SCHOOLWEEK

42 Olympische dag
IN BEELD

44 Topondernemers
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

49 Kort

50 Dyscalculie
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek