JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (maart 2006) Nr. 7

3 Zelf aan het stuur: AUTOnavigatie!
REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 Meer juffen dan meesters
Luutje Niemantsverdriet
Het onderwijs vervrouwelijkt. Met name in het basisonderwijs neemt het aandeel van vrouwen binnen het schoolpersoneel toe. Als deze feminisering in dit tempo doorgaat, dreigen de mannen nog meer uit het primair onderwijs te verdwijnen. De vraag is of dit een slechte ontwikkeling is en of de leerprestaties van kinderen, en dan vooral die van jongens, daaronder hebben te lijden. Over die vraag zijn de meningen verdeeld. Feit is dat uit het weinige onderzoek dat tot nu toe is gedaan, niet is gebleken dat het geslacht van de leerkracht effect heeft op de prestaties, houdingen en gedrag van leerlingen in het basisonderwijs. Een inventarisatie.

14 ‘Lezen gaat voor’ in Almere
Conny Boendermaker, Els Hurkens, Annelies de Klerk
In het schooljaar 2004-2005 hebben in Almere elf basisscholen speciale inspanningen verricht om te voorkomen dat leerlingen uitvallen op lezen. De scholen hebben extra aandacht besteed in hun schoolontwikkeling aan ‘leesverbeterplannen’ en zwakke lezers in groep 4 kregen extra leestraining in groep vier, gedurende ongeveer een half jaar. Deze extra leestraining werd gegeven door leerkrachten studenten van Pabo Almere. Een verslag van een succesvol leesproject.

20 Professionalisering in beeld
Niek Zewald
De school is nooit ‘klaar’. Altijd ligt er voor het onderwijs de opgave een passende bijdrage te leveren aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee voor onderwijsgevenden de uitdaging nieuwe competenties te verwerven. Leren is een permanente taak geworden. Dat geldt voor de individuele leerkracht Žn voor het schoolteam. MŽt elkaar en v‡n elkaar leren brengt de school een stap verder in haar ontwikkeling. Video is een middel dat hierbij uitstekend kan worden ingezet.

29 Op reis langs vernieuwend onderwijs
Merlijn Wentzel, Rikie van Blijswijk
Dertien Haagse leerkrachten, IB-ers en directeuren namen deel aan ‘De Leerschool on tour’. Een vijfdaagse busreis langs zeven basisscholen, een SBO-school, een school voor voortgezet onderwijs en een Pabo die het Nieuwe Leren in de praktijk brengen. De deelnemers kregen de gelegenheid deze scholen, hun leerkrachten en leerlingen op volle toeren te zien functioneren. Een reisverslag.

33 Voortgezet technisch lezen = stillezen
Dick Loeve
Voortgezet technisch lezen staat op dit moment sterk in de belangstelling. En dat is niet voor niets. Lezen is de basis van ons hele onderwijssysteem. En technisch lezen is de basis van begrijpend lezen. In dit artikel wordt beschreven wat technisch lezen precies inhoudt en hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.

40 Inspelen op verschillen in de klas
Marie-JosŽ Frederiks
Leerlingen verschillen, niet alleen in niveau maar ook in de manier van leren en communiceren. Rekening houden met niveauverschillen in de klas is niet makkelijk, maar inspelen op de verschillende manieren van leren is misschien nog lastiger. Zeker als een leerling een heel andere aanpak heeft dan de leerkracht. Het gedachtegoed van Human Dynamics biedt een ‘kijkkader’ om deze verschillende manieren van leren te zien en handvatten om met deze verschillen om te gaan.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

12 Open Boek
Jos Walta

18 SCHOOLWEEK
De schoolweek van Adrienne van Alphen.

25 Baking a pie
PRAKTIJK
Martin Dogger

37 Kort

38 Rekenkast
Vincent Klabbers
Viermaal Vier.

44 In Beeld
Naar school in Kenia.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Leeshuis Voortgezet Technisch Lezen.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek