JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (december 2002) Nr. 4

Thema: TOETSEN EN ZO …

6 Verschillende leerstijlen
THEMA
Janneke Hiemstra
Prof. Wijnen in gesprek met JSW over welke aspecten allemaal meespelen bij het toetsen van leerlingen. Leerstijlen van kinderen, specifieke kwaliteiten van leerkrachten, maar ook allerlei externe factoren zoals de thuissituatie, de sfeer in de klas etc. De professor pleit voor formatief toetsen: programma-onafhankelijke toetsen.

12 Leerlingvolgsysteem
THEMA
Cor Sluijter Willem Rosier
Om de ontwikkeling van kinderen te volgen heeft de Citogroep het leerling volgsysteem (LVS) ontwikkeld. De toetsing kan problemen aan het licht brengen en oplossingen geven. Met het bijbehorende computerprogramma wordt de verwerking vrijwel volledig geautomatiseerd.

15 De zwakke kanten van de Eindtoets
THEMA
Antoon H.N. Coster
Oud-inspecteur Coster bespreekt de zwakke kanten van de Eindtoets Basisonderwijs. Dat de toets goed voorspelt naar welk type onderwijs een kind het beste kan gaan, trekt de auteur zeer in twijfel. In 75 procent van de gevallen is de voorspelling juist en dan alleen voor het eerste jaar van de opleiding.

18 Zin en onzin van toetsen
THEMA
Ad Boes
Een bijdrage vanuit de Jenaplanvereniging. De auteur is van mening dat het overgrote deel van de vorderingen ge‘valueerd kunnen worden op basis van waarneming in omgangssituaties. Niet ieder kind hoeft getoetst te worden, dat is verlies van schaarse tijd.

22 Meervoudige intelligentie (MI)
THEMA
Dook Kopmels
Bij het observeren en beoordelen van de diverse intelligenties die kinderen hebben, gaat MI uit van aangetrokken worden door en vaardig zijn met bepaalde zaken. Het volgen van schoolprestaties houdt dan in het volgen van een intelligente benadering bij diverse soorten opdrachten.

29 Ontwikkeling volgen met HOREB
THEMA
Els Jelierse
In een gesprek met onderwijspedagoog Frea Janssen-Vos blijkt dat steeds meer scholen kiezen voor een observatiesysteem dan voor gestandaardiseerde toetsen. JSW sprak met haar over het observatiesysteem HOREB voor de onderbouw.

33 De Eindtoets als contra-expert
THEMA
Gerrit Staphorsius
Van de Citogroep een bijdrage over de Eindtoets Basisonderwijs. De Cito-toets als onafhankelijk contra-expert die gegevens aandraagt die de leerkracht en ouders helpen bij een schoolkeuze. De Entreetoets geeft aan het eind van groep 5, 6 en 7 informatie voor de entree van het volgende leerjaar.

37 Een andere manier van kijken
THEMA
Bert van Oers
Werk dat beschouwd wordt als tekenend voor de ontwikkeling van de leerling kan de leerkracht opnemen in een portfolio (ontwikkelingsmap). De leerkracht verzamelt werk, maar lokt ook bepaald soort werk uit. Dat vraagt om een andere manier van kijken.

42 Didactische leeftijd
THEMA
Teije de Vos
Om aan ouders te kunnen laten zien hoe ver hun kind is, kan gewerkt worden met het begrip didactische leeftijd. Het aantal maanden dat er onderwijs is genoten. Hieraan gekoppeld wordt het didactische leeftijdsequivalent gebruikt om het niveau te bepalen. Een uitleg door de auteur die hiervoor testen heeft ontwikkeld.

RUBRIEKEN

10 ICT rubriek
www.jsw-online
Magda Bruin

25 Toets de Toetser Toets
Praktijkbijdrage
Tjalling Brouwer


45 Methodetoetsen voor begrijpend lezen

Gereedschap

Joop Stoeldraijer

50 Nieuwe uitgaves
Van de stapel
Bianca Pannekoek