JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 86 (februari 2002) Nr. 6

6 Rekenactiviteiten met kleuters
Dani‘lle Ames
Bijna alle rekenwiskundemethodes hebben voor de kleuters speelse activi teiten om de rekenwiskundige ontwik keling te stimuleren. Studente onder wijskunde Dani‘lle Ames vergeleek

12 Actieve uitbreiding van de woordenschat

Rob Godthelp
Woordenschat wordt vaak als onderdeel van taal gezien, maar het zou ook als vak kunnen worden ingeroosterd op scholen waar dat hard nodig is. In de ochtend voorbewerken en uitleggen en in de middag herhalen en verdiepen van de betekenis. De auteur geeft praktische handreikingen.

16 De initiatiefrijke school

Willy Schouwstra en Corine Willemse
Een interview met de afdeling Onderwijs van de Gemeente Den Bosch. Wat doet de gemeente eigenlijk? Welke idee‘n zijn er? De ini tiatiefrijke school bijvoorbeeld. Een nieuwe onderwijsopzet met 50 ˆ 60 kinderen in de groep die in kleine groepjes in een huiskamersetting uiteen gaan.

19 Onderzoek naar vermenigvuldigen

Evelyn Kroesbergen en Hans van Luit
In een grootschalig onderzoek op verschillende universiteiten is onderzocht hoe kinderen met rekenproblemen het beste kunnen worden ge•nstrueerd. Gewoon de methode volgen of meer gestructureerde instructie? Een verslag van de bevindingen.

30 Normen en waarden op school

Lilian van der Bolt
Er wordt al veel gedaan om een goede sfeer op school te stimuleren. O.a. met lessen over normen en waarden. In dit artikel gaat de auteur een stapje verder: een pleidooi voor een schoolbrede en con textgerichte aanpak.

RUBRIEKEN
10 www.jsw
15 Krijtdampen
23 Praktijkbijdrage
28 In de stage
34 Wereldwijd
36 Kort
38 Open Boek
40 IQ+
41 Gereedschap
44 In Beeld
46 Van de stapel