Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 53 (maart 2014) Nr. 3

  91  Mensen met een beperking als buren – Over aandacht, hulp en zorg tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtgenoten
Femmianne Bredewold, Evelien Tonkens, Margo Trappenburg
Met de invoering van de Wmo, wordt veel verwacht van de buurt als plek oom de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond vorm te geven. Het moet een plek zijn waar men samenhangende zorg en hulp kan krijgen, niet alleen van professionele organisaties maar ook van buren en buurtbewoners. Maar hoe reëel is dat eigenlijk?

104  Licht verstandelijk gehandicapt: van zorg naar straf
Marigo Teeuwen
In het jeugdstrafrecht zijn licht verstandelijk gehandicapte jongeren de laatste twee decennia sterk oververtegenwoordigd geraakt. In de hulpverlening daarentegen blijven ze juist ondervertegenwoordigd. Opmerkelijk is dat de urgentie van dit probleem maar mondjesmaat doordringt tot de politiek.

117  Ongewenst gedrag van vmbo-leerlingen in relatie tot hun behoefte aan autonomie, competentie en sociale relaties
Marie-José Koerhuis, Ron Oostdam
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek waarin vmbo-leerlingen hebben gerapporteerd over hun ongewenste gedrag op school. Daarnaast hebben zij een vragenlijst ingevuld over de mate waarin zij ervaren dat docenten rekening houden met hun behoefte aan autonomie, competentie en sociale relatie..

131  Aan elkaar knopen

132  Lees-v-aardig
‘Een lange stok met een rondje bovenaan – over het leren herkennen van de grondvormen in ons alfabet.’

134  Bij-brengen; Suïcide Notes
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug…