Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 5 (juni 2011) Nr. 2

2 Ritueel van schuld
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Tienermoeder, taalstoornis en angst
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Tienermoeders vragen erkenning. Jonge meisjes die een kind krijgen, voelen zich vaak miskend omdat ze als moeder niet serieus worden genomen. Meestal doen ze hun uiterste best om hun kind goed op te voeden en hun leven passend in te richten. Vooral steun vanuit het informele netwerk is daarbij belangrijk, blijkt uit promotieonderzoek van Sabrina Keinemans.

8 STOP4-7 vermindert gedragsproblemen bij jonge kinderen
Inge Bastiaans, Jan Willem Veerman, Wim De Mey
Vroegtijdig ingrijpen bij jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen kan delinquent gedrag in de adolescentie voorkomen. Sinds 2003 is in Nederland daartoe de interventie STOP4-7 beschikbaar, die zich richt op zowel het kind als de ouders en de leerkracht. Uit onderzoek blijkt dat de interventie doeltreffend is. De effectiviteit kan waarschijnlijk verder verbeteren als ouders en leerkrachten meer individuele ondersteuning krijgen. De kracht van combineren van theorie, wetenschap en praktijk.

18 Inzicht in relatie met cli‘nt cruciaal bij oplossingsgericht werken
Conny Stolk, Mari‘tte van Brandenburg
Bij oplossingsgericht werken is het belangrijk dat de hulpverlener zich voortdurend realiseert wat voor soort werkrelatie hij heeft met zijn cli‘nt? Stelt de cli‘nt zich op als bezoeker, als klager of als klant? Inzicht daarin is een voorwaarde om te kiezen voor de juiste interventie, blijkt uit een praktijkgericht onderzoek bij jeugdzorgaanbieder Tender.

29 Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp
Cora Bartelink
Hulpverleners vragen zich af hoe zij vraaggericht werken goed kunnen combineren met verantwoord beslissen over de meest geschikte hulp voor een gezin. Sommige hulpverleners zijn bang dat ze gezinnen kwijtraken als ze beslissingen nemen op basis van hun professionele kennis: De hulpverlener zal wel eventjes vertellen wat goed is voor een gezin. Anderzijds zijn er hulpverleners die vrezen dat vraaggericht werken neerkomt op: u vraagt, wij draaien. Er is een middenweg: door kennis te delen en oplossingsgericht te werken kunne hulpverleners samen met de ouders en kinderen tot de beste beslissing komen. De hulpverlener als brug tussen kennis en cli‘nt.

40 Verzorging en opvoeding in de residenti‘le jeugdzorg
Marjan de Lange, Leonieke Boendermaker, Olaf Goorden, Bregje Kleijnen, Stephanie Kwakman, Ishi Kwee, Agaath Prins, Claudia Simonis
Groepsopvoeders, specialisten in orthopedagogische basiszorg, hebben een complex vak. De problemen van de cli‘nten in de residenti‘le jeugdzorg zijn vaak ernstig. Bovendien lopen verschillende taken en doelen in het werk van groepsopvoeders door elkaar. In de residenti‘le zorg gaat het immers om orthopedagogische basiszorg – verzorgen en opvoeden – en om behandeling. Vier voorbeelden laten zien wat een uitgewerkte visie, het werken met theoretisch onderbouwde methodieken en monitoring bijdragen aan de kwaliteit van de basiszorg.

51 Online hulp biedt jeugdsector nieuwe mogelijkheden
NJI
Joanka Prakken
met het dossier Online hulp reageert het Nederlands Jeugdinstituut op een groeiend aantal vragen vanuit de jeugdsector over hulpverlening via internet, zoals chatten met de Kindertelefoon en het programma Gripopjedip Online. Het dossier belicht de mogelijkheden van online hulpverlening en de effectiviteit.

53 Steeds weer nieuwe tips voor jeugdonderzoek
ZONMW
Gonny ten Haaft, Marjolein Scholten
Met het boekje ‘Gesneden koek?!’ geeft ZonMw 48 tips terug aan onderzoekers in de jeugdsector. Alle tips zijn gebaseerd op ervaringen die onderzoekers en beroepskrachten de afgelopen vijf jaar in het jeugdonderzoek hebben opgedaan. En via de website verzamelt ZonMw nieuwe tips en ervaringen.

55 Jgz wil spraak- en taalstoornis vroeg opsporen en behandelen
NCJ
Bettie Carmigglet
Een spraak- of taalontwikkelingsstoornis bij kinderen kan leiden tot grote problemen in het sociale leven op latere leeftijd. Daarom is het van belang dat de jeugdgezondheidszorg (Jgz) deze stoornissen vroegtijdig signaleert, zodat behandeling en begeleiding op tijd kunnen beginnen.