Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 4 (maart 2010) Nr. 1

2 Wat werkt en wat niet
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Kindermishandeling, cultuurbehoud, videoprentenboeken en agressie
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Eveline Euser werkte tijdens haar promotieonderzoek mee aan de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (NPM-2005), die de omvang en risico’s van kindermishandeling in Nederland in kaart bracht. ‘Mishandeling is een extreme verstoring van het ouder-kindrelatie’, zegt ze. Euser signaleert een schrijnend gebrek aan aandacht voor verwaarlozing. ‘Zestig procent van de kinderen krijgt ermee te maken, maar er bestaan geen hulpprogramma’s voor.’

9 Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat / Pedagogisch handelen in de residenti‘le zorg
Netty Jongepier, Mascha Struijk, Peer van der Helm
De jeugdzorg is gericht op hulpverlenen en behandelen. Maar goede hulpverlening kan niet zonder een goed pedagogisch klimaat. De jeugdzorg loopt bij de uitwerking van dat pedagogisch klimaat achter op bijvoorbeeld de kinderopvang. Zes uitgangspunten vormen samen een model voor een goed pedagogisch klimaat.

19 Biologisch ritme bepaalt de beste schooltijden / Een goede mix van onderwijs en ontspanning
Liesbeth Schreuder
De toename van het aantal werkende ouders zorgt ervoor dat schooltijden ter discussie staan. Het is zinvol om bij aanpassingen van schoolroosters rekening te houden met het biologisch ritme van kinderen. dat leidt tot een optimaal schoolrooster, met een goede afwisseling van leren en ontspannen, en van stilzitten en bewegen.

28 Betrokken ouders verbeteren hulpverlening / Nieuw residentieel zorgaanbod onderzocht
Esther Geurts, Marc Noom, Erik Knorth
Een kind helpen lukt beter als de ouders betrokken zijn bij de hulpverlening. Dat geld ook voor de residenti‘le jeugdzorg. Daarom ontwikkelde de jeugdzorginstelling Stek Jeugdhulp de methode Jeugdzorg in Context. Daarbij behouden ouders zoveel mogelijk hun verantwoordelijkheden voor de opvoeding en hebben zij en hun kind inspraak in de aanpak. Uit onderzoek blijkt dat de ouders en de hulpverleners meer vooruitgang in de opvoeding ervaren en tevreden zijn over de betrokkenheid van de ouders bij de hulp.

37 Sociale vaardigheden leren door buitensport / Training laat jongeren grenzen verkennen
Marlies Jellema, Ruud Bosscher
Buitensportactiviteiten maken het voor jongeren mogelijk om grenzen te verkennen, met sociale vaardigheden te experimenteren en succeservaringen op te doen. De Buitensport-socialevaardigheids-training (Busova) is ontwikkeld om van die mogelijkheden gebruik te maken. De eerste resultaten zijn positief.

48 Digitaal dossier over diversiteit in opgroeien en opvoeden
NJi
Joanka Prakken
Bijna een kwart van de jongeren in Nederland tot 25 jaar is van migrantenafkomst. Het preventief jeugdbeleid bereikt hen onvoldoende, terwijl ze zijn oververtegenwoordigd in de ge•ndiceerde jeugdzog. Om deze jongeren en hun ouders beter te bereiken met ontwikkelingsstimulering, preventie en opgroei en opvoedhulp versterkt het webdossier Diversiteit in opgroeien en opvoeden de hiervoor beschikbare informatie aan beroepskrachten, beleidmakers en opleidingen.

51 ZonMw-programma stimuleert vrijwillige inzet
ZonMw
Adri‘nne Bel
Met het programma ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin’ wil ZonMw bevorderen dat bewoners van buurten wijken en dorpen een actieve rol spelen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Jolien Wenink, secretaris van het programma: ‘We gaan vrijwillige initiatieven ondersteunen in buurten en wijken verspreid over heel Nederland.

54 Jeugdgezondheidszorg in het speciaal onderwijs
RIVM
Wike Lijs-Spek
Werken met leerlingen in het speciaal basis en voortgezet onderwijs vraagt van beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) speciale kennis en expertise, flexibiliteit, ,compassie en doortastendheid. Deze leerlingen hebben naast leer of gedragsproblemen vaak ook lichamelijke of psychiatrische problemen. Er bestaan regionale verschillen in de inzet van de jgz in het speciaal onderwijs. Met het recente standpunt Jeugdgezondheidszorg in het Speciaal Onderwijs wil het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid de uniformiteit en de kwaliteit verhogen.