Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 4 (juni 2010) Nr. 2

2 Estafette
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Diagnose, hersenen, eetgedrag en huilbaby’s
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
Flexibel denken over diagnoses
Diagnoses worden misbruikt om schijnzekerheid te geven, stelt Arjen Noordhof. Woorden als depressief en angstig zijn slechts aanduidingen van een globaal patroon dat iemand typeert. In zijn proefschrift laat Noordhof zien hoe behandelaars globaler beschrijvingen kunnen gebruiken voor een genuanceerder oordeel.
– Brein adolescent is nog niet af
Adolescenten vertonen risicogedrag, zoals comazuipen en blowen, omdat er op hun leeftijd een onbalans bestaat tussen belonings- en het controlesysteem in de hersenen. Dat blijkt uit onderzoek van Linda van Leijenhorst.
– Vette hap weren op school
– Huilbaby niet laten liggen

9 Interventies houden geen rekening met culturele verschillen
Gert van den Berg
De jeugdhulpverlening bereikt kinderen en jongeren uit migrantengezinnen vaak niet, ook al kunnen zij die hulp goed gebruiken. Uit de Overzichtsstudie interventies migrantenjeugd blijkt dat er weinig bekend is over de mate waarin interventies migrantengroepen bereiken en helpen. En weinig interventies houden rekening met de culturele diversiteit in Nederland.

19 Een eigen koers voor elk kind in de brede school
Saskia van Oenen
Brede scholen in Nijmegen willen elk kind een passend ontwikkelarrangement bieden. Dat is een samenhangend geheel van activiteiten en begeleiding, op de basisschool en in de vrije tijd, aansluitend op de behoeften van het kind. Het ontwikkelarrangement wordt opgesteld en periodiek bijgesteld na overleg tussen ouders en de medewerkers van de brede school. Deze manier van werken vraagt een intensieve samenwerking, en een oprechte betrokkenheid bij elk kind.

29 Methodiek en hulpverlener tellen allebei
Tom van Yperen, Mariska van der Steege
De effectiviteit van de jeugdzorg is voor verbetering vatbaar. Zo wordt er nog weinig gewerkt met bewezen effectieve methodieken. Er is echter discussie over de vraag of de invoering van dergelijke methodieken zal leiden tot verbetering: vaak wordt gesteld dat algemeen werkzame factoren belangrijker zijn. Een studie van het Nederlands Jeugdinstituut laat zien dat de rol van algemeen werkzame factoren en specifieke methodieken nog onvoldoende is ontrafeld. het beeld dat algemeen werkzame factoren belangrijker zijn, is gebaseerd op schattingen en op in het verleden behaalde resultaten. Er zijn aardig wat aanwijzingen dat specifieke methodieken wel degelijk nut hebben. Zaak dus om er meer mee te werken.

39 Professionalisering van de jeugdzorg
Marianne Berger, Niels Zwikker
De jeugdzorg is zich aan het professionaliseren. Dat proces richt zich op het verstreken van het beroep, op het vergroten van de deskundigheid van de beroepskracht en op het afbakenen van zijn autonomie. Er is al veel bereikt: landelijk erkende competentieprofielen voor jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers, een databank met mogelijkheden voor na en bijscholing. De beroepsopleidingen sluiten steeds beter aan op de werkvloer. En waarschijnlijk worden de beroepen gedragswetenschapper in de jeugdzorg en jeugdzorgwerker enkele jaren wettelijk erkend.

49 Dossier schetst impact van armoede op gezinsleven
NJi
Joanka Prakken
Een op de twaalf huishoudens in Nederland heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens en loopt daarmee meer risico op schulden en isolement. Het digitale dossier Armoede in gezinnen van het Nederlands Jeugdinstituut laat zien wat armoede doet met ouders en kinderen. Het bevat feiten en cijfers, en informatie over beleid, onderzoek en interventies.

52 Jongeren en ouders aan het woord over projectidee‘n
ZonMw
Jan Sprengers, Jolien Wenink
ZonMw heeft jongeren en ouders een stem gegeven bij de beoordeling van projectidee‘n voor het programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin. Dat leverde nuttige informatie op voor de commissie die de voorstellen uiteindelijk beoordeelde.

54 Betere samenwerking tussen jgz en bureau jeugdzorg
RIVM
Frans Pijpers, Marga Beckers
In de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en de bureaus jeugdzorg zal de komende jaren veel veranderen, door de inrichting van de Centra voor Jeugd en Gezin en de voorgenomen stelselwijziging voor de jeugdzorg. Het Centrum Jeugdgezondheid liet onderzoeken hoe die samenwerking nu verloopt en wat eraan te verbeteren valt.