Jeugd en Co – Kennis — Jrg. 3 (maart 2009) Nr. 1

2 De werkzame professional
MET HET OOG OP KENNIS
Tom van Yperen

4 Gedwongen hulp, meningen over misdaad, agressieve kleuters en Theory of Mind
UIT ONDERZOEK
Ton Ceelen
De overheid mag ouders eerder dwingen opvoedhulp te accepteren als de welzijnsrechten van kinderen of hun vorming tot goed burger gevaar lopen. Ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer is in zulke situaties niet strijdig met de liberale moraal van de Nederlandse samenleving. Dat concludeert orthopedagoog Nannie Boermans in haar proefschrift, waarin ze de voors en tegens van gedwongen vroeghulp afweegt.

8 Een betere aansluiting tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg
Bert Prinsen, Hilde Kalthoff
Jeugdartsen, verpleegkundigen en pedagogen in de jeugdgezondheidszorg werken veel samen met collega’s in de jeugdzorg. Aan de aansluiting tussen die twee sectoren valt nog veel te verbeteren, bleek uit een verkenning door het Nederlands Jeugdinsituut.

17 Jongerenwerker moet voldoen aan steeds hogere eisen
Wil Fabri
De samenleving verwacht dat jongerenwerkers bijdragen aan het oplossen van ingewikkelde maatschappelijke problemen. Jongerenwerkers zelf hebben de ambitie om jongeren te begeleiden en daadwerkelijk te helpen. Om die ambitie waar te maken, moeten jongerenwerkers echter professioneler werken dan ze nu doen. Aan projecten om daaraan bij te dragen heeft het niet ontbroken. Een overzicht.

27 Geweld ervaren kan leiden tot geweld plegen
Janneke Kloosterboer, Marga Bakker
Onder minderjarige plegers van geweldsdelicten bevinden zich onevenredig veel slachtoffers van huiselijk geweld. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Als de hulpverlening inspeelt op de relatie tussen het ervaren en het plegen van geweld, zou dat mogelijk een preventief effect kunnen hebben op gewelddadig gedrag.

36 De weg naar effectiever werkend team
Martina Buljac, Jeroen van Wijngaarden
Een goed functionerend team is de basis voor goede hulpverlenning. Jeugdzorginstelling Lindenhof en het Instituut beleid en Management Gezondheidszorg werken aan een manier om inzicht te krijgen in de effectiviteit van teams en vervolgens het teamfunctioneren te verbeteren.

44 Nederlands Jeugdinsituut
NJi
Joanka Prakken
Dossier bundelt kennis over multiprobleemgezinnen.

47 Beleid, wetenschap en praktijk werken samen aan diversiteit
ZonMw
Marc van Bijsterveld
Onderzoek, beleid en praktijk moeten elkaar sneller weten te vinden. Dat leidt tot beter onderbouwde programma’s voor de jeugd. En het prikkelt de wetenschap om meer praktisch bruikbaar onderzoek te doen.

54 Extra contactmoment nodig voor 15 en 16 jarigen
RIVM
Trudy Dunnink
Nederlandse jongeren staan met hun alcoholgebruik in de top drie van Europa. Jongeren die drinken, roken en blowen vaak ook en hebben vaker seks op jonge leeftijd. Deze jongeren vrijen minder veilig dan latere starters. Verder heeft ruim 16 procent van de jongeren psychosociale problemen. Redenen te over voor preventie van gezondheidsproblemen bij adolescenten. Daarom adviseert RIVM/Centrum Jeugdgezondheid een extra contactmoment in te voeren voor 15 en 16 jarigen.