Jeugd en Co — Jrg. 5 (maart 2011) Nr. 2

3 Nieuw
VAN DE REDACTIE
Menno Bosma

4 Berichten, feiten & cijfers, Djanko, De jeugdzorg reageert, De overstap van en de agenda.
WAT SPEELT
Menno Bosman, Merel van Dorp, Maria van Rooijen

7 Op het rapport-Van Vollenhoven is te defensief gereageerd
OPINIE-ESTAFETTE
Kees Bakker
Het rapport-Van Vollenhoven verdient beter

8 Cli‘nten van jeugdzorg-plus staan gemiddeld na acht maanden weer buiten. VWS vindt dat het n—g korter kan.
Hellen Kooijman
De Jeugdzorg-plus maakt vorderingen. Er kunnen meer kinderen terug naar huis en de opnameduur wordt korter. Jeugdzorg-plus gaat uit van ‘naar huis, tenzij’.

10 Stage of strafkamp
Merel van Dorp
De risico’s van buitenlands zorgaanbod zijn breed uitgemeten. Maar er zijn ook kansen. Elk jaar gaat een aantal jeugdzorgjongeren ploeteren bij een Franse boer, een half jaar inwonen bij een Nederlands gezin in Tsjechi‘ of anderszins met een therapeutisch doel naar het buitenland. Waarom zou dat werken.

14 Antoinise van de Kemp heeft weer contact met haar moeder.
KIND UIT DE KNEL
Merel van Dorp
De uit Ha•ti geadopteerde Antoinise van de Kemp (19) botste hevig met haar moeders nieuwe vriend. Een leefgroep gaf rust, maar kwam haar school niet ten goede.

16 Therapie of tablet / Groeiend medicijngebruik bij jeugdzorgkinderen
Merel van Dorp
Er wordt eerder naar pillen gegrepen, ook in de jeugdzorg. Is therapie altijd een goed alternatief? Naast de traditionele behandeling en begeleiding krijgen kinderen in de jeugdzorg ook steeds meer medicijnen, van Ritalin tot antidepressiva. Moeten we medicatie zo veel mogelijk beperken of draagt die juist bij aan een optimaal resultaat?

19 Aaibaarheidsfactor
COLUMN
Ella Kalsbeek
Scholieren uit het passend onderwijs zijn kennelijk niet aaibaar genoeg.

20 ‘De witte vijftigers snappen het niet’ / Antropoloog Ibrahim Yerden wil meer allochtone managers
Hellen Kooijman
De jeugdhulpverlening is onvoldoende toegerust voor allochtone cli‘nten, zegt antropoloog Ibrahim Yerden. Hij publiceerde onlangs onderzoeksgegevens over opvoeding in Marokkaanse en Turkse gezinnen. De jeugdhulpverlening sluit niet bij hen aan, concludeerde hij.

22 Digitale agent houdt oogje op kinderen / Succesvol systeem wellicht landelijk ingevoerd
Ton Verheijden
Politieregio Gelderland-Midden werkt sinds 2008 met het computersysteem Prokid, dat 12-minners met problemen in een vroeg stadium signaleert. Zonder het systeem zouden veel kinderen van hulp verstoken blijven, menen de bouwers.

24 Moeten de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) zwaardere jeugdzorg gaan bieden?
POLL
Merel van Dorp
EŽn op de 20 Nederlandse jongeren krijgt jeugdzorg. In hoeverre en waar zij in de toekomst hulp krijgen, is afhankelijk van de stelselherziening die het kabinet in petto heeft. Jeugd en Co bezocht in februari de Landelijke Studiedag Jeugdbeleid die hierover ging. En vroeg alvast: moeten CJG’s zwaardere zorg bieden.

26 Een zieke moeder, een afwezige vader: Melek Usta was jong verantwoordelijk.
DE JEUGD VAN…
Maria van Rooijen

Melek Usta, directeur van het wervings- en adviesbureau Colourful People, komt uit een gerafeld gezin. “Moeder was altijd ziek, vader was er nooit. Ik voelde me superverantwoordelijk voorons gezin.”

27 Diepe
COLUMN
Vera Andree

29 Links of rechts stemmen?
HELPDESK
Maakt het voor de stelselherziening nog uit op welke partij je stemt?

31 De opheffing van Salims schorsing
JURIDISCHE ZAKEN
Eline Groenendaal
De rechter kan een voorlopige hechtenis onder voorwaarde schorsen. Gaat de veroordeelde weer in de fout, dan moet deze terug naar de gevangenis. Maar van school wegblijven, is dat wel in de fout gaan?

32 Effectieve jeugdzorg begint met goede basis
VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Joanka Prakken
Het rendement van het jeugdzorgaanbod wordt niet alleen bepaald door de inzet van effectieve interventies. Zeker in de residenti‘le zorg is het de vraag of een behandeling aanslaat als de orthopedagogische basiszorg beneden de maat is. Daarom ontwikkelt het Nederlands JeugdInstituut samen met zes Rotterdamse jeugdzorgaanbieders een toolkit om de kwaliteit van de basiszorg te bespreken en te verbeteren.

34 Boeken
BOEKENETC
‘Ervaringsleren, theorie en praktijk’ en andere nieuwe uitgaven.