De Nieuwe Meso — Jrg. 7 (september 2020) nr. 3

MAGAZINE

08 Teamgericht organiseren in het onderwijs
Ben van der Hilst
De gangbare inrichting van de arbeidsorganisatie van scholen verhindert de ontwikkeling van een professionele cultuur. Maar het is zinloos om te streven naar een professionele cultuur als er geen organisatiestructuur is, die het professionele handelen van leraren ondersteunt.

17 Effectief teamwerk voor onderwijsontwikkeling
Mieke Koeslag-Kreunen
Leraren werken steeds meer samen. Maar wanneer is die samenwerking effectief voor onderwijsontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het promotieonderzoek Leadership for team learning van Mieke Koeslag-Kreunen dat ze uitvoerde bij verschillende domeinen in het hoger beroepsonderwijs. In dit artikel beschrijft Mieke drie inzichten uit haar onderzoek die relevant zijn voor alle onderwijssectoren.

26 Leidinggeven aan leren differentiëren
Inge Geurts
Sinds 2014 is interne differentiatie op Titus Brandsma in Velp (onderdeel van het Arentheem College) een belangrijk speerpunt in het schoolbeleid. Doel was interne differentiatie in 80% van de lessen. Begin 2018 bleek echter dat er slechts in minder dan de helft van de geobserveerde lessen werd gedifferentieerd. Om differentiatie in de les naar een hoger niveau te tillen, zijn het beleid en de ingezette interventies onder de loep genomen. In dit artikel beschrijft Inge Geurts welke lessen de schoolleiding van Titus Brandsma daaruit trok.

34 Strategisch personeelsbeleid: belangrijke maar lastige opdracht
Peter Leisink en Eva Knies …. In de DNM Focus van 2017 over strategisch hrm constateerden we als DNM-redactie dat shrm een mooie kijk is op personeelsbeleid, maar tegelijkertijd een lastige opdracht. In dit artikel beschrijven Peter Leisink en Eva Knies 
op basis van de resultaten van een onderzoek, in 2019 uitgevoerd onder schoolbesturen in het VO, hoe het met die opdracht staat. In hun bijdrage gaan de auteurs eerst in op beleidsontwikkeling en de implementatie ervan en vervolgens op de cruciale koppeling van de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders aan onderwijsontwikkeling.

40 Beginnende docenten en stress
Ruth Harmsen
Dat docenten ontzettend belangrijk zijn in onze samenleving blijkt opnieuw in deze tijd van de coronacrisis. Het docentschap wordt gerekend tot de vitale beroepen. Docenten moeten er op allerlei manieren voor zorgen dat het lesgeven wordt voortgezet. Een taak die vraagt om veel aanpassings- en doorzettingsvermogen. Dat terwijl er al door veel docenten een hoge werkdruk wordt ervaren.

Rubrieken

14 Bestuur Beleid Beschouwing
24 Hoe zit het met uw..
32 Onderwijs over de grenzen
46 Boeken

FOCUS OP: PUBLIEK VERSUS PRIVAAT

54 Inleiding: publiek en privaat onderwijs
Wouter Jacobs en Jolanda Botke
De opkomst van het private onderwijs in het Nederlands onderwijsstelsel biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. In de verschillende bijdragen komen uiteenlopende vragen aan de orde betreffende de borging van kwaliteit en gelijke kansen, het speelveld voor publieke en private aanbieders en de mogelijkheden om een nieuwe school op te richten.

58 Publiek en privaat onderwijs in het po, vo, mbo en hbo
Renée van Schoonhoven
Het verschil tussen publiek en privaat onderwijs kun je vanuit financieel perspectief, maar ook vanuit bestuursvormen beschrijven. In dit artikel passeren beide perspectieven de revue voor het po, het vo en het mbo. Aansluitend gaan we in op het stichten van een nieuwe scholen en de veranderingen voor po en vo als gevolg van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen.

64 Column: ruim baan voor het privaat onderwijs
Frank Studulski

66 Leven lang ontwikkelen vraagt eigen regie en samenwerking
Ria van ’t Klooster 
Mensen moeten hun hele werkzame leven fit zijn voor de arbeidsmarkt. Het is in het belang van werkgevers en werkenden dat publieke en private opleiders met elkaar samenwerken om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat vraagt om regie en samenwerking.

70 Publiek-private samenwerking in het hbo is zelden een goed plan
Jolanda Botke
In gesprek met Coen Toebosch en Rien Brouwers. Als we de beleidsdocumenten mogen geloven is publiek-private samenwerking de weg om een leven lang leren – of ontwikkelen – vorm te geven. Geldt dat ook in de praktijk? Volgens Rien Brouwers, directeur van de Academie Voor Deeltijd (AVD) van Avans Hogeschool (publiek bekostigd hbo) en Coen Toebosch, directeur van Avans+ (privaat hbo) is publiek-private samenwerking in het hbo zo ingewikkeld, dat je het als publieke en private aanbieders eigenlijk niet moet willen. Toch blijven de klantvragen komen…

74 De vele betekenissen van publiek en privaat in het middelbaar beroepsonderwijs
Anneke Westerhuis
Rechtspositioneel zijn alle mbo-opleidingen privaat omdat ze in stand worden gehouden door privaatrechtelijke rechtspersonen, van welke signatuur dan ook. Publiek en privaat valt in het mbo ook niet samen met het feit of een opleiding wel of niet door het Rijk wordt bekostigd. Sowieso is bekostiging voorbehouden aan een beperkt aantal (‘aangewezen’) private instellingen. Van instellingen buiten deze groep worden de mbo-opleidingen niet door het Rijk bekostigd. Het aanbod van deze instellingen, doorgaans gevolgd door volwassenen (een leven lang leren) wordt vaak betaald door bedrijven, of (deels) door de studenten zelf. Een duidelijk onderscheid zou je denken, maar in de praktijk vervagen die traditionele grenzen. Waarom dat is en wat daarvan de gevolgen zijn, daarover gaat dit artikel.

80 Column: Een geluid vanuit de eigen vrije praktijk
Thom Wildeboer

82 Samen op weg om een leven lang ontwikkelen makkelijker te maken
Tijs Pijls
Het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) is ontwikkeld ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen en het vergroten van de arbeids- en studentenmobiliteit. De diploma’s en kwalificaties van zowel door de overheid gereguleerde als private aanbieders worden door het NLQF vergelijkbaar gemaakt. Dit helpt mee om het leren voor volwassenen aantrekkelijker te maken. Maar hoe is het gesteld met de kwaliteitsborging in de beide onderwijswerelden? Kun je met een veelheid aan vormen gelijke kansen en een geaccepteerde kwaliteit bereiken?

90 Epiloog
Wouter Jacobs en Jolanda Botke