De Nieuwe Meso — Jrg. 4 (maart 2017) nr. 1

Magazine

08 Leiderschapsvorming vanuit een interactieperspectief
Eric Verbiest
Leiderschap van (toekomstige) schoolleiders is grotendeels competentieontwikkeling. Dat sluit aan op het traditionele beeld van leiderschap, waarin de leider op basis van zijn competenties, andere bewust en planmatig beïnvloed. Het interactieperspectief als alternatieve kijk op organisaties en leiderschap accentueert echter het onbeheersbare en onvoorspelbare karakter van organisaties. Eric Verbiest gaat in op de vraag wat dit perspectief betekent voor schoolleiders en hun vorming.

14 Onderwijsonderzoek en onderzoekscultuur – deel 3
Pieter Leenheer
Onderwijsonderzoek heeft inmiddels veel opgeleverd, maar nog altijd land lang niet alles daarvan in de onderwijspraktijk. De eerste twee artikelen van deze miniserie draaien om de vraag hoe dat komt, met als antwoord dat het hem er in elk geval aan licht dat de meeste scholen geen lerende organisaties zijn. Dit slot artikel gaat over de vraag hoe je de ontwikkeling van scholen in de richting van een lerende organisatie bevordert. Bij het artikel zijn drie voorbeelden opgenomen van scholen die zich in die richting ontwikkelen.

24 Opleiding van mbo-leraren
Linda Medendorp, Marloes van Bussel, Ida Bontius
Samenwerking tussen meerdere organisaties, zoals het geval is bij opleiden in de school (OidS), is een forse uitdaging. Daarom loont het om op gezette tijden afstand te nemen en te kijken hoe het gaat. Daarbij kan het samenwerkingsmodel dat Van Delden ontwikkelde, goede diensten bewijzen. Linda Medendorp, Marloes van Bussel en Ida Bontius demonstreren dat aan de hand van een tweetal casussen: de Zeeuwse Academische Opleidingschool en de Academische Opleidingsschool van het Friesland College en de lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool.

34 Lean Kata bij leerlingbegeleiding
Bert van Beers en Marcel van Wijk
Scholen in het voortgezet onderwijs spenderen veel geld aan de begeleiding van leerlingen, meestal in de vorm van klokuren voor mentoren. Het rendement daarvan is lang niet altijd duidelijk. Het Beatrix College uit Tilburg probeerde er meer greep op te krijgen met behulp van de Lian Kata filosofie.

Rubrieken

22 Bestuur Beleid Beschouwing
32 Hoe zit het met uw
42 Onderzoek
44 Boeken

Focus op Samenwerking in de regio

42 Introductie: Samenwerking in de regio
Frans Mulder en Klaas Pit

44 Samenwerking tussen scholen. Vanuit urgentie en met perspectief
Klaas Pit
In dit hoofdstuk gaan Frans Mulder en Klaas Pit in op de motieven om in de regio met elkaar samen te werken, de condities die een dergelijke samenwerking kunnen bevorderen, het proces dat in veel regio’s onderscheiden kan worden en de bestuurlijke samenwerkingsvormen die door de besturen worden verkend, als fusie (nog) niet aan de orde is.

Portret Stichting Kindante (PO) – Door samenwerking meer kwaliteit

58 De krimp in beeld. Gebruik van data in het perspectief van regionale samenwerking
Dexter Knights en Tammy Lie
Het gebruiken van data wordt in toenemende mate belangrijk in het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In dit artikel zetten Dexter Knights en Tammy Lie uiteen hoe data kunnen helpen bij de besluitvorming inzake regionale krimpvraagstukken in het voortgezet onderwijs. Het gebruik van (openbare) data maakt het mogelijk het niveau van de eigen school of stichting te ontstijgen en vanuit regionaal perspectief naar infrastructuur te kijken.

Portret Eemsdeltacollege (VO) – Ondernemerschap en optimisme gaan samen in een regio onder druk

70 Mondragón als inspiratiebron. Lessen voor vitaal onderwijs en vitale regio’s in Nederland
Hans Schuit, Rob Diephuis en Remy van Kasteren
In dit hoofdstuk beschrijven Hans Schuit, Rob Diephuis en Remy van Kasteren hun indrukken van een studiereis naar de coöperatief georganiseerde onderwijskolom in de regio Mondragón in Spanje. Ze verbinden de impressies met hun ervaringen op het gebied van regionale samenwerking binnen het Nederlandse onderwijs.

Portret Scalda (MBO) – Van stip op de horizon naar concrete stappen