De Nieuwe Meso — Jrg. 3 (september 2016) nr. 3

Magazine:
08 Gelijke onderwijskansen als maatschappelijke opdracht
Sietske Waslander
De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. De constatering van de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2016 heeft een forse rimpeling in de politieke onderwijsvijver veroorzaakt. In hoeverre draagt de inrichting van ons onderwijsstelsel bij aan toenemende ongelijkheid? Sietske Waslander staat stil bij de structurele kanten van ongelijke onderwijskansen.

15 Intern toezicht namens de morele eigenaren
Hartger Wassink
Alhoewel er nu meer dan ooit geschreven wordt over goed bestuur en toezicht, weten veel toezichthouders nog steeds niet goed wat hun rol nu is en waarin die zich onderscheidt van de rol van besturen. Dat maakt het voor toezichthouders lastig om te bepalen wanneer zij hun taak goed vervullen. Volgens Hartger Wassink is er behoefte aan een meer fundamentele beantwoording van de vraag wat goed toezicht eigenlijk is.

22 Bestuur Beleid Beschouwing

24 Gesprekscultuur in scholen
Loes Lauteslager
De opdracht voor leidinggevenden is om een gesprekscultuur te creëren waarin reflectie vanzelfsprekend wordt voor iedereen binnen de school. Voor de leidinggevenden betekent dit volgens Loes Lauteslager minder praten en meer vragen stellen. Zij pleit voor een andere gesprekscultuur in scholen.

30 Hoe zit het met uw….

32 Onderwijsonderzoek en onderzoekscultuur
Pieter Leenheer
Zon en winterse buien wisselen elkaar eerder dit voorjaar af als een klein gezelschap van onderzoekers, docenten en schoolleiders in een Utrechts zaaltje bijeenkomen voor een gesprek over de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijs. Het weer vormt een passend decor voor het gesprek:: er zijn lichtpuntjes, maar ook – in eigentijdse termen – de nodige uitdagingen, oftewel problemen en valkuilen. Pieter Leenheer doet verslag.

37 Werken met data
José Hermanussen en Marjo Brinkman
In het kader van het project Bruggen Bouwen en het regionale kennisatelier Werken met data spraken José Hermanussen en Marjo Brinkman met experts in de regio Roermond over de vraag in hoeverre het werken met data landt in de kolom v(s)o/pro-mbo. Strookt dat beeld met dat uit landelijk onderzoek naar datagebruik in het onderwijs?

42 Onderzoek

44 Boeken

Focus op: Passend Onderwijs

52 Introductie: passend onderwijs als sociaal experiment
Anneke Westerhuis

56 Passend onderwijs: aanleiding, totstandkoming en beoogde doelen
Guuske Ledoux
Stelselwijzigingen zijn sinds de commissie-DIjsselbloem taboe in het Nederlandse onderwijsbeleid. Toch heeft de invoering van passend onderwijs alle kenmerken van een stelselwijziging. Wat was er zo belangrijk of urgent op dit beleidsterrein, dat een stelselwijziging nodig werd geacht? In dit openingsartikel beschrijft Guuske Ledoux de aanleiding tot passend onderwijs, de totstandkoming van het beleid en de beoogde doelen.

62 Het woud van regels en verplichtingen: opgeschoond of verschoven?
Els Kuiper en Guuske Ledoux
Een van de doelstellingen van passend onderwijs is het terugdringen van bureaucratie rond leerlingenzorg. Binnen het evaluatieprogramma passend onderwijs wordt op meerdere momenten gepeild hoe het staat met de beleving van bureaucratie. Els Kuiper en Guuske Ledoux laten zien in hoeverre de verwachtingen over vermindering van de bureaucratie uitkomen.

68 Worden ouders beter van passend onderwijs?
Liselotte van Loon-Dikkers en Guuske Ledoux
Door passend onderwijs verandert er nogal wat voor ouders van een kind met specifieke onderwijsbehoeften. Op dit moment zijn er nog geen onderzoeksgegevens die laten zien hoe ouders deze veranderingen ervaren. Wel is er een nulmeting uitgevoerd naar tevredenheid van ouders over de situatie van voor de invoering van passend onderwijs. Uit de resultaten van het onderzoek destilleren Liselotte van Loon-Dikkers en Guuske Ledoux een aantal belangrijke aandachtspunten.

74 Leerwegonderwijs onderwijs binnen passend onderwijs: minder papierwinkel, meer praten
Eva Voncken
Achttien samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs hebben de mogelijkheid tot opting out aangegrepen en experimenteren met het loslaten van landelijke criteria voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), de duur van de ondersteuningstoewijzing en/of de lwoo-licenties. Eva Voncken schetst de eerste ervaringen van deze samenwerkingsverbanden.

80 Passend onderwijs in het mbo: toelatingsrecht of zorgplicht?
Ton Eimers
Een van de hoekstenen van passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs is de zorgplicht. Het middelbaar beroepsonderwijs kent de zorgplicht niet: daar is sprake van toelatingsrecht. Op basis van onderzoek naar de toelatingspraktijk van het Graafschap College stelt Ton Eimers dat zorgplicht en toelatingsrecht in de kern hetzelfde doel beogen.

86 Toekomst voor passend onderwijs in het mbo?
Ton Eimers
De wetgeving rond passend onderwijs leidt voor het mbo niet tot grote, formele veranderingen. Toch heeft de visie achter passend onderwijs impact op het mbo. In dit artikel kijkt Ton Eimers naar de betekenis van passend onderwijs voor het mbo, althans naar de eerste signalen daarvan.

92 Passende governance voor passend onderwijs
Pieter Leenheer
In dit artikel onderzoeken Edith Hooge, Sietske hendriks, Eva Buwalda-Groeneweg & Marieke Dekkers welke governance-elementen en -praktijken goed passen bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Bovendien bespreken ze good practices waarmee vorm kan worden gegeven aan goed bestuur van passend onderwijs.

99 Epiloog. Passend onderwijs: gaat het werken?
Anneke Westerhuis

100 Literatuur