Bij de Les — Jrg. 8 (juni 2012) Nr. 6

5 Colofon

5 Afsluiting van een boeiend schooljaar
REDACTIONEEL

Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)
“Na een jaar dat zo somber begon, toch nog een klein zonnetje voor de vakantie: de bezuinigingen in het het passend onderwijs zijn voor 2013 teruggedraaid…”

6 Het spanningsveld tussen decanen en mentoren
Annemiek Jonker
De mentor die zegt alles onder controle te hebben, roept bij de meeste decanen vraagtekens op. Vaak verwacht een decaan een andere inspanning van de mentor op het terrein van LOB dan die geleverd wordt. Formeel heeft de decaan geen leidinggevende positie maar geeft wel (bege)leiding aan mentoren. Dat werkt het beste als de leerling het uitgangspunt is.

10 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Zeven weken vakantie in 2013?
Ouderbetrokkenheid.nl
– Beoordelingssystematiek Examenwerk wijzigt
– Atheneumdiploma voor gezakte gymnasiasten
– Nieuw handboek ‘Voor elke zorgcošrdinator’
– Directeuren laken bijdrage Amarantis www.duo-onderwijsonderzoek.nl
– VO-raad ziet af van steun
– Statusgevoelige vwo’er
– (G)een roze bril
– Groot nationaal onderzoek www.wetenschap24.nl/gno
– Verhalenwedstrijd Bij de les
– Vrijheid van onderwijs www.onderwijsmuseum.nl
– Bangalijsten en mediawijsheid: lesgame SplitsZ
– Einde Stoutfonds nabij
– Verandert u van baan? Gaat u met pensioen? Maak uw opvolger lid van de NVS-NVL!

12 Juf op de thee / Huisbezoek in het VO
Gera Stuurwold
Huisbezoeken door mentoren: de investering van tijd is meer dan de moeite waard, merkten scholen die meededen aan een Rotterdams onderzoek. Ouders en mentoren stappen gemakkelijker op elkaar af als er problemen zijn. Bovendien weet de mentor welke ondersteuning het kind thuis kan krijgen.

14 Keuzebegeleiding door mentoren, kan dat?
Bert Kingma
Dat jongeren (nog) niet zelf kunnen kiezen, lijkt steeds duidelijker te worden. Mentoren kunnen helpen bij het keuzeproces, zolang ze maar procesbegeleider zijn en geen inhoudsdeskundige.

17 LOB: assimileren, emanciperen of participeren?
LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

18 Oplossingsgerichte loopbaangesprekken
Jan Adels & Frank van der Heijden
Op alle scholen is het voeren van loopbaangesprekken ingevoerd. Er is veel over gepubliceerd en decanen zijn erin geschoold. Maar maken de gesprekken de verwachtingen waar en is de toegevoegde waarde voor leerlingen, ouders, medewerkers en directie duidelijk? Hierbij een praktische handleiding bij het voeren van LOB-gesprekken waar leerlingen en hun ouders mee uit de voeten kunnen.

20 “Het volgende schooljaar kunnen we met een gerust hart tegemoet zien”
STELLING VAN DE MAAND
En de uitslag van de stelling van de vorige keer.

21 Pluimen voor mentoren
Truda Zijp
De verkiezing van de Mentor van het jaar, een interview met jury-voorzitter en NVS-NVL-bestuurder Norbert Bollen. Wat maakt een mentor tot ‘mentor van het jaar’?

23 De pianotechnicus luistert naar piano n naar mensen
BEROEPEN EN BRANCHES
Professionals vertellen over hun beroep. Dit keer: De pianotechnicus.

24 Op zoek naar (de andere) Joris
Ivo Mijland & Ard Nieuwenbroek
Het vervolg van de vorige Bij de Les (pag. 36). Een arrestatie van een teamleider roept veel emoties op. Maar als die storm geluwd is, realiseert de professional zich wellicht dat het niet okay is om een leerling met harde hand het lokaal uit te werken. Wat kan een professionele organisatie doen als het gaat over de omgang met Joris en zijn stiefvader?

27 Juich!
COLUMN
Dirk Olsthoorn

28 Eigen school in beeld geen eenmalig kunstje
Pascal Wortmann
Digitaal beeld speelt in de communicatie tussen jongeren een grote rol. De school kan daar op aansluiten door hen hun eigen schoolomgeving te laten verbeelden. Scholen doen er goed aan de band van hun leerlingen met de school te versterken, aandacht hebben voor interne communicatie, de relatie met ouders en het lokale en regionale bedrijfsleven. Het inzetten van nieuwe media bevordert betrokkenheid.

30 Handelingsgericht werken
Ingrid Paalman-Dijkenga
De belangrijkste doelstelling van handelingsgericht werken is het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs voor alle leerlingen. Om dat te bereiken, hanteert het handelingsgericht werken een aantal uitgangspunten voor de rol van teamleden (in de breedste zin van het woord) als ‘leider van leren’.

32 Snelle actie na seksueel geweld
Ine Spee & Iva Bicanic
Wat te doen als een jongere met seksueel geweld te maken krijgt? Oren en ogen openhouden. Snel reageren en professionals inschakelen kan medische en psychische problemen beperken.

34 Leerlingen niet achterop nemen / Model-mentoren en model-leerlingbegeleiders
Anke Visser
Het hanteren van professionele afstand is actueel. Een model-mentor is zich voortdurend bewust van de professionele grenzen – maar de praktijk is weerbarstig. Daarom stelde PPSI een gedragscode op voor mentoren en leerlingbegeleiders.

35 “Ik blijf als leerlingbegeleider op professionele afstand…”
CARTOON
Leen Baars

37 Het goud van E-bay
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Jongeren & social media
– Training Vertrouwenspersoon
– Klassenmanagement: hoe doe je dat nou?
– In gesprek met…
– Gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren
– Sociale vaardigheden
NVS-NVL Congres Aansluiting gezocht!
– Vooraankondiging: tweedaagse cursus Beginnende decaan
– De dag van de Zorgcošrdinator