Bij de Les — Jrg. 2 (januari 2006) Nr. 1

5 Kiezen
REDACTIONEEL
Mieke Noomen

5 ‘Binnen de perken …’
CITAAT
J.A. Deelder

6 Ben jij normaal? Da’s gek …
Mieke Noomen
Psychische problemen komen op de scholen veel meer voor dan verondersteld. Juist om de eenzaamheid van een leerling met dergelijke problematiek te doorbreken zou er over gepraat moeten worden. Mieke Noomen bespreekt het project ‘Ben je gek’ dat op ROC’s wordt toegepast om dit hanteerbaar en bespreekbaar te maken.

10 Onderwijsraad adviseert verbetering aansluitingen
Peter Gramberg en FrŽ Riemersma
De onderwijsraad heeft in december 2005 een advies uitgebracht omtrent verbeteringen van de aansluitingen in het onderwijs. Peter Gramberg en FrŽ Riemersma gaan in op de aanbevelingen rondom het thema leerloopbaanbegeleiding die in dit advies te vinden zijn. ‘Overgangen in het onderwijs intensiever begeleiden’. ‘De profielbeschrijving helpt ouders realistischer te kijken naar wat hun zoon of dochter aankan’.

12 Van desperado tot volwaardig groepslid
Jan Ruigrok
Het werken met non-agressiecontracten is voor veel mensen een omslag in het denken. Aan de hand van voorbeelden legt Jan Ruigrok uit hoe deze aanpak zeer succesvol kan zijn. Met name leerlingen met probleemgedrag zullen zich eerder als volwaardig groepslid geaccepteerd voelen.

18 Loopbaanbegeleiding als levensverhaal
Met name
Maria Boink
In gesprek met Rupert Spijkerman, die binnenkort afscheid neemt van Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) Fontys Tilburg. Hij werkte jarenlang als trainer van schooldecanen. Daarnaast is hij en groot innovator van begeleidingsmethodes en heeft vele publicaties op zijn naam staan

20 Lollige opleidingen en lullige beroepen.
Henk van Velden
“Waarom voel ik me zo raar, decaan?” Zo’n 60% van de leerlingenpopulatie zit op het vmbo. Hier wordt de basis gelegd voor een sociaal en economisch leven. Tijdens de educatie, ori‘ntatie en prestatie hebben vmbo-leerlingen alle ruimte en vrijheid nodig om zichzelf te kunnen en mogen ontdekken. Belangrijk daarbij is dat dit gebeurt in een veilige omgeving met groeikansen. Maar denkt ieder ook zo over dit principe? Impressie vmbo-congres 2005.

25 IJsjes
COLUMN
Laurien Ruigrok

26 Op zoek naar onderwijskundige inspiratie
Frits Roelofs
‘Where everybody knows your name …’

30 Het is zover, keuzes maken!
Willem Nijhuis
Met de start van het schooljaar 2006-2007 moet voor iedereen duidelijk zijn welke keuzemogelijkheden de school te bieden heeft. Na de vorige bijdragen over de vernieuwde tweede fase, nu een aanzet tot handelen. De Tweede Kamer heeft haar besluit genomen en de datum blijft 1 augustus 2007.

30-37
Kort nieuws

32 Tweede fase ge‘valueerd (deel 2)
Leo Co•ni
Dit artikel gaat over de vraag hoe de leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Slechts ongeveer 35% is tevreden over de hulp bij het kiezen van een vervolgopleiding.

35 Havisten competent naar het hbo
Ton Sprangers

36 Euroguidance Nederland
Jaques de Waal
Door de voortschrijdende eenwording van Europa is het mogelijk te studeren en te werken in andere Europese landen. Euroguidance is een netwerk van 32 Europese landen dat de studie- en arbeidsmobiliteit wil bevorderen door de Europese dimensie in de loopbaanbegeleiding te verhogen. Iedereen bewust maken van internationalisering is een van hun doelstellingen. In Nederland is Euroguidance ondergebracht bij het Leonardo da Vinci programma. www.euroguidance.nl

38 Digitale keuzegids voor studie en beroep
Henk van Velden
Hoe kiest een aankomende mbo-er?

42 Open dag Universiteit van Utrecht
Hidde Zemel
Verslag van een 6vwo-leerling

45 Al is de vernieuwing nog zo snel …
COLUMN
Jaap Kranenborg

49 ‘Boer van Latijn’
COLUMN – UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Mieke Nooemen


50 Wat te doen tegen schooluitval?
Jeroen Ongering
Het lik-op-stuk beleid van de Almelose rechtbank werpt zijn vruchten af als het om schooluitval gaat. Op langere termijn zijn er zeker ook andere maatregelen nodig. Jeroen Ongering geeft aan hoe het overheidsbeleid er op dit punt uit gaat zien en wat de sterke en zwakke kanten hiervan zijn.

55 Zip zap zoep
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen.

59
Uit de media
– Automutilatie bij pubers
– Het studiehuis, de minister en de media
– Havo is onvoldoende voor een baan
– Oudere leerling vindt maar moeilijk plek

60
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– ‘Zelfkennis als fundament voor loopbaanontwikkeling’
– Leermiddelen in de nieuwe onderbouw vo
– Landelijke vmbo-manifestatie ‘Clop around the clock’
– Studiedagen NVS-NVL
– Studiedagen angst en autisme
– Tweedaags congres ‘GEWELDig’
– ‘Van basisvorming tot baan’
– Voorlichting herori‘ntatietraject
– ‘Leren en loopbaan 2006’
– Training Stapeltjesverdriet
– Rouw en verdriet: een verbindend thema
– Derde tweedaagse NT2-conferentie