Bij de Les — Jrg. 10 (september 2014) Nr. 7

5  Colofon / Redactioneel

6  Tien factoren voor succesvolle samenwerking tussen school en ouders
Mariëtte Lusse
Het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen zijn essentieel voor hun success op school. Het is daarom van belang dat leerlingen zich thuis en op school gesteund voelen en dat zij ervaren dat ouders en school daarin samenwerken. Vooral in achterstandswijken kunnen de werelden thuis en op school erg uiteenlopen. Welke factoren dragen bij aan een succesvolle samenwerking?

10  KORT NIEUWS
– Dag van de zorgcoördinator 2014
– Ouders betrekken bij LOB
– Tussenjaar
– Ontevredenheid over lesgeven
– Weekend van de wetenschap
– Online wiskunde trainen
– Rectificatie Dag van de zorgcoördinator 2014
– Extra geld voor techniekonderwijs
– Week tegen pesten
– Afscheid van een bevlogen hoofdredacteur

12  LOB in de nieuwe beroepsgerichte programma’s vmbo
Jacqueline Kerkhoffs
In de doorlopende leerlijn vmbo – mbo speelt LOB een belangrijke rol. De weg waarlangs scholen LOB officieel vormgeven, is voor beide onderwijstypen gelijk. Met de nieuwe beroepsgerichte programma’s staan vmbo en mbo voor dezelfde uitdagingen.

15  Etterbakkie
COLUMN
Dirk Olsthoorn

16  Ouderbetrokkenheid onmisbaar bij LOB
Annette Diender en Marianne Steenvoorde
Ouders spelen voor leerlingen een cruciale rol bij het maken van een keuze voor een vervolgstudie. Melanchthon Kralingen in Rotterdam weet dit als geen ander en zet mooie stappen in het betrekken van ouders bij de loopbaan van hun kinderen.

18  Tegen pubers moet je niet spreken
Truda Zijp
In het Nederlandse voortgezet onderwijs werken zo’n 77.000 docenten en minstens de helft daarvan is ook mentor. Frans Ottenhof, onderwijsman in hart en nieren, is er zo één. Hij vertelt vanuit zijn Eigen ervaring en kennis over de rol van de mentor in school en hoe mooi, soms ook hoe lastig, dat kan zijn.

20  Onderwijsraad: ‘Meer aandacht voor LOB’
Edith de Meester en Karin Westerbeek
Hoe kunnen scholen voorkomen dat leerlingen verkeerde of onhandige keuzes maken? Wat is er te doen om de overgangen in het onderwijs te versoepelen? Op verzoek van de minister heeft de Onderwijsraad zich over deze vragen gebogen en het advise ‘Overgangen in het onderwijs’ geschreven. Eén van de aanbevelingen is om in het onderwijs beduidend meer aandacht te schenken aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

23  Hoofdredacteur interview hoofdredacteur
INTERVIEW
Pim Wijers
Na zes jaar stopt Emmy Viezee-Fock als hoofdredacteur van Bij de Les. Ik neem dat stokje vol enthousiasme van haar over, maar voordat ze vertrekt ben ik heel benieuwd naar hoe Emmy de afgelopen jaren ervoer en welke goede adviezen zij heeft.

24  Aanval op uitval eist inzet van twee kanten
Christel Ahlers en Truda Zijp
Het verkeerde plaatje dat jongeren hardnekking houden van een opleiding is een van de redenen van uitval op het mbo. Voor Margriet Sluiter daarom geen toeters en bellen op open dagen, maar een realistisch plaatje. Zij gelooft in de kracht van het schetsen van een realistisch beeld op open dagen.

28  Elke thuiszitter is er een te veel
Willem van Wamel
De komst van het passend onderwijs benadrukt vanuit het perspectief van de leerplicht het gezamenlijke striven van het samenwerkingsverband, schoolbesturen en leerplicht om thuiszitten zo veel mogelijk tegen te gaan en een periode van thuiszitten zo kort mogelijk te houden.

30  Passend onderwijs, passend voor ouders?
Anke Visser
Scholen voor funderend onderwijs hebben een ‘zorgplicht’. Dat begrip geeft aan dat het bevoegd gezag de verantwoordelijkheid heeft om een leerling met een bijzonderheid of een beperking een passende plek te bieden. Maar welke weg kunnen ouders bewandelen die het niet eens zijn met dat bevoegd gezag?

34  Negatieve invloed ouders overschat
Guido van de Luitgaarden
Jongeren die schade toebrengen aan spullen en agressief zijn naar andere mensen, delen een aantal kenmerken met elkaar. Prof. Dr. Wim Meeus zet ze op een rijtje en laat zien dat sommige populaire aannames over agressieve en delinquent jongeren niet kloppen. Met name de negatieve invloed die ouders hebben op agressie en crimineel gedrag van hun kroost blijkt nogal eens overschat.

35  CARTOON
Leen Baars

37  Cést la musique qui fait le ton
ENERGIZER
Ivo Mijland

38  OM NAAR UIT TE ZIEN
– Tweedaagse opleiding voor antipestcoördinatoren
– Psychopathologie, óók in school (een positieve kijk op Passend Onderwijs)
– Gewoon, een ongewoon gezin
– Differentieer in elke les
– Landelijk congress Stimulering LOB
– Nationaal Congres Digitaal Pesten
– Conferentie Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen in het vo
– Dag van de zorgcoördinator 2014