Basisschoolmanagement — Jrg. 28 (februari 2014) Nr. 1

  3  COLOFON

  3  Wat kunnen we beter doen in het belang van de leerlingen?
REDACTIONEEL
Chris Zwart

  4  Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen
ONDERWIJSACHTERSTANDEN
Djoerd de Graaf & Judith Soons
Onderwijsachterstanden zijn hardnekkig en vragen blijvend om aandacht. De Onderwijsraad pleit daarom voor het handhaven van het huidige volume van achterstandsmiddelen. Voorts adviseert hij de verdeelsystematiek van de middelen te vereenvoudigen en scholen aan te sporen transparanter te zijn over hun beleid en besteding van het geld. Tegelijkertijd is het nodig te investeren in gericht onderzoek om in samenwerking met scholen meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillende maatregelen.

  7  John Hattie: daag leerlingen uit hun eigen leraar te worden
LEERLINGGERICHT ONDERWIJS
Marcel Bogaarts, in samenspraak met John Hattie
In deze bijdrage die aansluit op het artikel ‘Meer impact van de leraar op het leren’, gepubliceerd in Basisschoolmanagement nummer 8, 2013 wordt ingegaan op 4 onderdelen die te maken hebben met het starten van de les.

11  Bestuurder in de praktijk
SCHOOLORGANISATIE
Chris Zwart
Chris Zwart interviewde Niek van der Zanden, voormalig algemeen directeur van de Stichting De Eenbes.

14  Woordenschat
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

15  Leerkracht, grijp uw vak!
OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Albert de Boer
In dit artikel doet de auteur een poging antwoord te geven op de vraag wat de consequentie is van de opvatting dat de centrale factor in de kwaliteit van het onderwijs de leerkracht is.

2In de ban van transitie
COLUMN
CŽdric BouschŽ

23  Vijf redenen om de rekenles te volgen
VAKMANSCHAP
Marlin Nijhof
Een kenmerk van sterke basisscholen is een directeur die het vakmanschap van leraren centraal stelt (Waters e.a., 2003). Om die reden stimuleer ik directeuren (en intern begeleiders) om met mij mee te gaan als ik klassenbezoeken afleg tijdens de rekenlesen. We streven beiden immers hetzelfde na: leerkrachten nog sterker laten worden in hun lesgeven.

27  Het nieuwe Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: de belangrijkste wijzigingen voor de onderwijssector in kaart gebracht
JURIDISCH
Noor Dietvorst-Janssen
Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid, dat op 29 november 2013 is aangeboden aan de Tweede Kamer, heeft betrekking op verschillende wetten die verband houden met de wijziging van de rechtspositie van flexwerkers, hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de werkloosheidswet en inkomensvoorzieningen. In dit artikel worden de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.