Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (oktober 2013) Nr. 7

3 COLOFON

3 REDACTIONEEL
Peter van Leeuwen

4 Sturen op zelfsturing
LEIDERSCHAP
Robert Mentink
In dit artikel schetst Robert Mentink het heersende sturingsparadigma om vervolgens aan te geven wat een schoolleider volgens hem kan doen om daadwerkelijk de weg naar een professionele leergemeenschap in te slaan.

10 Inrichting van de organisatie in het primair onderwijs
Harm Klifman
ORGANISATIEVERANDERING
De invoering van een nieuw bestuursmodel met het oog op de scheiding van bestuur en (intern) toezicht in het primair onderwijs is goeddeels gerealiseerd. Voor veel stichtingen en verenigingen reden voor de volgende stap: de doorvertaling in nieuwe verhouding tussen het bestuur en de scholen.

14 Maakt gehakt van hitlijstjes!
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

15 Over Rijnlands en Angelsaksisch denken en de betekenis ervoor voor het onderwijs
PROFESSIONALS
RenŽ Roders
Bij veel mensen in het onderwijs leven maatschappelijke vragen. In deze bijdrage beschrijft de auteur de maatschappelijke modellen die de antwoorden op de vragen blootleggen en geeft hij zicht op invloeden die bepalend zijn voor ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. Na de bespreking van de modellen gaat hij dieper in op de betekenis ervan voor het werk en sluit het artikel af met een antwoord op de vraag met welke uitgangspunten we ons werk moeten doen.

20 Juridisch: Advies bij ontslag schoolleiding
JURIDISCH
Mustafa Dagtasoglu
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft het recht om advies te geven omtrent de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding (artikel 11 onder h WMS). De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft adviesrecht bij de aanstelling en het ontslag van het bovenschools management (artikel 16 lid 2 sub c WMS).

21 Vakmanschap, talentontwikkeling van leraren en opbrengstgericht werken: passen ze bij elkaar?
TALENTONTWIKKELING
Jacquelien Bulterman-Bos, Jan Kaldeway en Christine de Heer
Goed onderwijs vraagt om leraren die veelzijdig kunnen denken. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leraren is het belangrijk dat ze situaties vanuit meerdere perspectieven kunnen bekijken. Toch heeft ook de doener talenten die voor het onderwijs onmisbaar zijn.

26 Onderzoek op de basisschool: zo heb je er echt iets aan!
ONDERZOEK
Anje Ros
Onderzoek in de school kan voor schoolleiders om twee redenen waardevol zijn. In de eerste plaats kan het onderzoeksproces de reflectieve dialoog tussen leraren in de school versterken (dialoogfunctie). In de tweede plaats kunnen de resultaten van onderzoek de schoolleider feedback geven op een innovatie of verbetering (feedbackfunctie). De schoolleider heeft een belangrijke taak in het realiseren van de voorwaarden voor deze functies van onderzoek.

31 Eigenaarschap: gunst, recht, plicht en/of straf
COLUMN
Ad Maas
.