Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (januari 2013) Nr. 1

3 “Wat leest u in dit eerste nummer van het jaar 2013?”
REDACTIONEEL
Chris Zwart

4 Cito-spellingtoets schaadt het spellingsonderwijs
SPELLING
Anna Bosman, JosŽ Schraven
In 2006 bracht het Cito de eerste nieuwe spellingtoetsen op de markt. Deze toetsen lieten een belangrijke trendbreuk zien in de wijze waarop de spelling van leerlingen in het basisonderwijs wordt getoetst. De auteurs betogen dat dit een zeer slechte keuze is. Ze dringen er dan ook bij het Cito op aan om van deze dwaling terug te keren.

9 Het onderzoek van Bosman en Schraven in een ander perspectief
SPELLING
Saskia van Berkel, Jos Keuning, Marieke Tomesen
Bosman en Schraven menen dat het toetsen van spelling door meerkeuzeopgaven psychometrisch onjuist is en tot didactische problemen leidt. Deze conclusies worden echter getrokken op basis van onderzoek dat een aantal aantoonbare onjuistheden bevat. De onderzoeksgegevens van Bosman en Schraven bevestigen eerder dat het samen gebruiken van open opgaven en meerkeuzeopgaven wel mogelijk is.

13 Loopt het met de functiemix? Enkele ervaringen uit de praktijk
FUNCTIEMIX
Violette van Empel
De afgelopen jaren zijn scholen aan de slag gegaan met de invoering van de functiemix. De functiemix betekent meer leraren in een hogere salarisschaal. Tot en met 2014 zijn jaarlijks doelstellingen gesteld om de functiemix in te voeren. Dit artikel gaat in op de achtergrond en stand van zaken van de functiemix en behandelt enkele praktijkervaringen.

19 Column: Over oorzaak en gevolg
COLUMN
R. de Bruin-Beumer
Nederland krijgt de komende jaren te maken met een sterke daling van het aantal leerlingen. Deze krimp heeft gevolgen zowel voor de bekostiging als de organisatie van het onderwijs en daarmee voor de inzet van het personeel. Het basisonderwijs is als eerste aan de beurt om last te hebben van deze krimp.

20 Collegiale visitatie, een sympathiek en krachtig instrument (2)
SCHOOLONTWIKKELING
Harm Klifman
In het vorige nummer zijn we ingegaan op alle fasen van een collegiale visitatie. In dit artikel kijken we naar de organisatorische aspecten van visitatieprojecten en geven enige praktische tips.

24 PCBO Apeldoorn maakt bevlogenheid inzichtelijk
P
ERSONEELSBELEID
Timon Visser
In dit artikel vertelt Claudia Vermeulen, manager personeelszaken, over haar ervaringen en geeft zij haar visie op het onderwijs en het medewerkersonderzoek.

27 Schoolbesturen in Waalwijk sluiten convenant VVE met gemeente
ONDERWIJSACHTERSTANDEN
Berend Schonewille
H
et basisonderwijs werkt voortdurend aan het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Vanaf 2002 gebeurt dat ook door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het basisonderwijs doet dat samen met de voorschoolse instellingen van peuterspeelzaalwerk en – sinds kort – de kinderopvang.