Basisschoolmanagement — Jrg. 26 (september 2012) Nr. 6

Thema: VERSTERKEN VAN HET ONDERWIJSAMBACHT

3 “… het ambacht van de leerkracht centraal … “
REDACTIONEEL
Jacques Jacobs
“Dat in dit eerste nummer van het nieuwe schooljaar het ambacht van de leerkracht centraal staat, is niet verwonderlijk … “

4 Professionalisering moet ‘part of the deal’ worden
PROFESSIONALISERING
Hans Verboon

De arbeidsduur van de werknemer die is benoemd in een voltijd normbetrekking bedraagt 1.659 uur op jaarbasis. Binnen de jaartaak van de werknemers wordt tien procent aangemerkt als uren ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

10 De leraar 2020 en HRM 2020
HR-BELEID
Myriam Lieskamp & Rob Vink
In dit artikel schetsen de auteurs een HR 2020 strategie die uitgaat van de talenten en kwaliteiten van uw medewerkers.

16 Alle ballen op de leerkracht
TOEZICHT
Jacques Jacobs
Extra aandacht van de onderwijsinspectie, het ministerie, de schoolleiding en bevoegd gezag voor het didactisch functioneren van de leerkracht.

21 Professionalisering in praktijk / Gericht verbeteren werkt
ONDERZOEK
Joost Pijpers
Professionaliseren is niet synoniem aan een cursus volgen. De schoolleider is de voortrekker in de planvorming, dialoog en afstemming op schoolniveau. Daarbij vertrekken vanuit een verbetertheorie voor de onderwijsopbrengst bij leerlingen en meer inzetten op informeel leren en netwerkleren, verhoogt de opbrengst van professionaliseringsactiviteiten.

26 Heeft de leraar ruimte om zijn vak goed uit te oefenen?
BEROEPSKWALITEIT
Hans Verboon
Vorig jaar is de Onderwijscošperatie opgericht met als doel om de positie van onderwijsgevenden te versterken en de verdere ontwikkeling van hun beroepskwaliteiten te stimuleren. Leidend hierbij zijn de bekwaamheid van de leraar, de professionele ruimte van de leraar en de status van het beroep.

29 Ontwikkelingen op de pabo
SCHOLING
Harrie van de Ven
In dit artikel gaat de auteur in op de laatste ontwikkelingen op de Nederlandse pabo’s. Dit zijn ingrijpende ontwikkelingen die een bijdrage zullen leveren aan de oplossing van enkele fundamentele problematieken waarmee pabo’s en het werkveld te maken hebben.

35 Agressie
COLUMN
Jeanne van Grunsven

37 Het resultaat telt. maar hoe meet je dat?
ONDERWIJSKWALITEIT
Joop Smits
De gemiddelde Cito-eindscore is momenteel de meest bepalende factor om de onderwijskwaliteit vast te stellen. In dit artikel beperkt de auteur zich tot commentaar op slechts twee van alle resultaatsindicatoren, namelijk het eindniveau en de toegevoegde waarde (leerwinst).

42 Scholing in het primair onderwijs: tussen kabinetsbeleid en werkelijkheid
SCHOLING
Esther van Brandwijk
De Nederlandse overheid stelt hoge eisen aan basisscholen. Onderwijs is ŽŽn van de speerpunten van het huidige kabinet. Maar zijn de eisen die het kabinet stelt wel realistisch? Kunnen basisscholen aan de verwachtingen voldoen?