Basisschoolmanagement — Jrg. 26 (januari 2012) Nr. 1

3 REDACTIONEEL
JosŽ Vervoort

4 Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? (1)
GOVERNANCE
Harm Klifman & Martine Fuite
Sturen, beheersen, toezicht houden, verantwoording afleggen: het zijn de vier kernthema’s van elke theorie over governance, van goed onderwijsbestuur. En geen van de vier kan het stellen zonder twee cruciale instrumenten: adequate informatie en de juiste interventiemogelijkheden. D‡‡rover gaat een korte serie van twee artikelen.

9 Werken met data
DATA
Lisette Uiterwijk-Luijk
In dit artikel wordt ingegaan op wat nu precies met het begrip ‘data’ bedoeld wordt, welke soorten data er in de school aanwezig zijn, hoe daar mee omgegaan kan worden en wat er nodig is in de school om datagericht te werken.

13 Passend onderwijs afstemmen op jeugdbeleid. Hoe doe je dat?
PASSEND ONDERWIJS
Sjak Rutten
In de plannen rond passend onderwijs wordt veel belang gehecht aan een goede afstemming met het gemeentelijk jeugdbeleid. Wat gaat dit voor de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden betekenen?

17 Fabulous mom
COLUMN
R. de Bruin-Beuning

18 Zwaartepunt verlegd naar het primaire proces / Hans Verboon in gesprek met Wim Kaizer
POLICY GOVERNANCE
Hans Verboon
De Stichting voor Katholiek onderwijs in Breda (INOS) koos in 2006 voor een nieuw bestuursmodel: een klein professioneel bestuur met een Raad van Toezicht. Dit als gevolg van vernieuwing in het denken over de verhouding bestuur en management in onderwijsorganisaties.

23 Opsporen en ontwikkelen van schoolleiderstalent op een duurzame wijze / In succesvolle schoolorganisaties wordt ge•nvesteerd in mensen, relaties en vertrouwen
TALENTONTWIKKELING
Nico Eigenhuis
In dit artikel een traject dat mogelijkheden biedt om het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs op te lossen. Niet door ons te richten op ontbrekende competenties, maar door expliciete gerichtheid op het opsporen en ontwikkelen van aanwezige talenten.

29 Toekennen van LB-functies / Hoe selecteren we?
FUNCTIEMIX
Pim van Bel & Jim de Rooij
Niet overal is men er al in geslaagd de percentages voor de functiemix volledig te behalen. Met name het selecteren van medewerkers op basis van kwaliteit en gestelde criteria blijkt een lastig fenomeen. In deze bijdrage geeft de auteur een korte uitleg over verschillende alternatieven en hun voor- en nadelen.

32 Ontsluieren van onjuiste overtuigingen / De kunst van vragend leiderschap
ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP
Frans Weeber
De inspanningen in scholen zijn in toenemende mate gericht op het verbeteren van de toetsresultaten. Of dat leidt tot verbetering van de onderwijskwaliteit is nog maar de vraag. Het antwoord kan bevestigend zijn als ook de kwaliteit van het proces, naast het eindresultaat, voldoende aandacht krijgt.

36 Geen licht in donkere dagen
COLUMN
CŽdric BouschŽ

37 Informatievoorziening gescheiden ouders
JURIDISCH
Nienke Dani‘lsWitteveen
De school heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover de ouder die het kind niet verzorgt, het ouderlijk gezag niet heeft of zelfs geen omgangsregeling heeft. Aanvoeren dat gescheiden ouders elkaar maar moeten informeren, is niet legitiem. Alleen als de rechter dat in een specifiek geval bepaalt, mag de school afwijken van de informatieplicht.