Basisschoolmanagement — Jrg. 26 (februari 2012) Nr. 2

3 REDACTIONEEL
Jacques Jacobs

4 Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? (2)
GOVERNANCE

Harm Klifman & Martine Fuite
In deze aflevering richten we ons op drie belangrijke actoren in de bestuurlijke keten van het PO: de directeur, de bestuurder en de (interne) toezichthouder. Nu wordt er gekeken naar de wijze waarop elk van hen invloed kan uitoefenen op onderwijsopbrengsten.

8 Onderwijskundige schoolleiders monitoren en motiveren
OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Lou Slangen
Ingredi‘nten voor beter presteren in natuurwetenschap- en techniekonderwijs. Versterken van de kwaliteit van het natuurwetenschap- en techniekonderwijs in de basisschool staat in deze bijdrage centraal.

15 Wie een waarom heeft, kan bijna elke hoe verdragen
PASSEND ONDERWIJS
Dick Both
In dit artikel wordt nagedacht over de waarde van een collectieve ambitie voor de mensen en de organisatie en raadplegen we de empirie en literatuur om te vernemen hoe een collectieve ambitie tot stand kan komen.

20
COLUMN
R. de Bruin-Beuning

21 Passend professioneel. Een onderzoek naar passend onderwijs en de professionaliteitopvatting
POLICY GOVERNANCE
Gerla Schuurhuis-Schra
In dit artikel wordt een onderzoek beschreven dat is uitgevoerd als afsluiting van een Mater SEN studie bij de Windesheim in Zwolle. Het betreft een onderzoek naar een mogelijk verband tussen passend onderwijs en de professionaliteitopvatting van leerkrachten. dit artikel omvat enerzijds een samenvatting van een literatuurstudie en anderzijds de resultaten van het onderzoek.

27 Passend onderwijs: OCW trekt regie naar zich toe
COLUMN
BŽ Keizer

28 Het nieuwe arrangeren
FUNCTIEMIX
Bernard Homans
De auteur beschrijft in dit artikel een organisatie van onderwijsondersteuning, preventieve zorg en jeugdzorg, vooral gedacht vanuit het kind onder titel iBOC.

33 Gedragscodes in het onderwijs… een must?!
ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP
Frans Weeber
Over gedragscodes, beroepscodes, beroepsethiek en beroepsgeheim. In dit artikel willen we u op de hoogte brengen van de wettelijke ontwikkelingen omtrent gedragscodes binnen het onderwijs en van ethische opvattingen binnen andere beroepsgroepen in relatie tot het onderwijs.

36 Geen licht in donkere dagen
COLUMN
CŽdric BouschŽ

38 Loondoorbetaling in geval van een conflict
JURIDISCH
Nienke Dani‘ls-Witteveen
Het komt met regelmaat voor dat een werknemer zich naar aanleiding van bijvoorbeeld een minder positieve beoordeling ziek meldt. Hij acht zich dan niet in staat zijn werkzaamheden te verrichten, aangezien de relatie met zijn leidinggevende verstoord zou zijn. De vraag is of een werknemer in een dergelijk geval aanspraak kan maken op loondoorbetaling.