Basisschoolmanagement — Jrg. 25 (november 2011) Nr. 8

Thema: DE EXCELLENTE SCHOOL

3
REDACTIONEEL
Chris Zwart

4 Wat maakt excellente kleurrijke scholen succesvol?
THEMA
Joop Smits
Onderhavig onderzoek bevestigt het beeld dat het met de kwaliteit van kleurrijke scholen in het algemeen weinig rooskleurig is gesteld. De leerresultaten zijn echter bij tien procent van deze scholen wel goed. Er zijn vijf factoren die het succes verklaren. Het optreden van leerkrachten speelt daarbij een centrale rol.

8 Lezen met begrip: de sleutel tot schoolsucces
BEGRIJPEND LEZEN
Mari‘t Fšrrer
Dit artikel verkent, vanuit het perspectief van de schoolleiding, wat op schoolniveau nodig is om lezen met begrip in de doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 vorm en inhoud te geven.

13 Adeldom verplicht
EXCELLENT BLIJVEN
Dick Oosterveld
Basisschool De Klaver-Heijplaat in Rotterdam-Charlois was in 2009 de eerste winnaar van de Dr. Mommersprijs voor de school met het beste leesonderwijs. Op de NOT 2011 werd deze prestigieuze prijs voor de tweede keer uitgereikt aan de Emmausschool in Rotterdam-Delfshaven. Wat betekent deze prijs voor de school, hoe spannen directeuren met hun team zich in om excellent te blijven en welke ervaringen worden daarbij opgedaan?

18 Amber Alert
COLUMN
R. de Bruin-Beuning

19 Opbrengstgerichte ouderbetrokkenheid
OUDERBELEID
Sandra Beekhoven & Karin Hoogeveen
Het Ministerie verwacht van scholen dat zij op een gerichte manier werken aan het behalen van de eindtermen en kerndoelen. Maar hoe doe je dat als het gaat over ouderbeleid? Hoe moet ouderbetrokkenheid er concreet uit zien om effect te hebben op de ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen?

24 De klas in bij een rekenles!
REKENEN
Marlin Nijhof
Aandachtspunten bij een klassenbezoek rekenen. De basisvaardigheden rekenen en taal krijgen de laatste tijd volop aandacht. In combinatie met opbrengstgericht werken is het ŽŽn van de belangrijkste pijlers van de Kwaliteitsagenda PO Actieplan voor beter presteren (2010) opgesteld door het Ministerie van OCW.

30 Basisschool Excellent
COLUMN
Dennis Bode

31 Gouden regels voor een sterke school
RECENSIE
Peter van Leeuwen
Hoe zorgen basisscholen ervoor dat leerlingen goede resultaten (blijven) behalen? Wat kunnen basisscholen doen om te voorkomen dat ze afglijden? En hoe houden hun verbeteringen echt stand?

34 Flexibel personeelsbestand
PERSONEEL / INTERVIEW
Hans Verboon
Payroll als nieuw fenomeen in het onderwijs. De arbeidsmarkt in het onderwijs is aan het veranderen. Deze wordt overigens zeker niet zo krap als menigeen in de laatste jaren voorspelde. Ondanks de uitstroom van 60-plussers en de ingezette krimp van de bevolking, zullen er geen grote tekorten aan onderwijspersoneel ontstaan; er is voldoende aanbod. Wat desondanks gewenst is in het onderwijs is een flexibilisering van het personeelsbestand van scholen. Daar hebben werkgevers behoefte aan, evenals personeelsleden.

37 Bezuinigen: wat nu?
JURIDISCH
Iris Hoen
De helft van alle schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs zag zich in 2009 geconfronteerd met een exploitatietekort. Vanwege aangekondigde bezuinigingen in het kader van Passend onderwijs of demografische krimp staat de personeelsformatie bij veel scholen nog meer onder druk. Gedwongen ontslag van personeel is daarbij soms onontkoombaar. Vaak bestaat onduidelijkheid over de wijze waarop dit moet worden aangepakt. Voor u nog eens de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.