Basisschoolmanagement — Jrg. 25 (mei 2011) Nr. 5

3 REDACTIONEEL
Peter van Leeuwen

4 De weg naar een excellente school
EXCELLENT ONDERWIJS
Kees Vernooy, Richard Vollenbroek, Dortie Mijs & Gert Gelderblom
Hoe cre‘er je als schoolleiding excellent onderwijs op je school? Een werkbare aanpak.

10 Gezond zijn is fijn, gezond blijven is anders
FINANCIEEL
Loek van der Kroon
De aanbevelingen van de Commissie-Don moeten serieus genomen worden.

14 Van goed tot beter / Een norm voor goed financieel management
FINANCIEEL MANAGEMENT
Marcel Verbart, Reinier Goedhard
De aandacht voor de meer beheersmatige kanten van financieel management gaat regelmatig ten koste van de aandacht voor een goede koppeling tussen (onderwijskundig) beleid en het financieel beleid. De PO-Raad start daarom een driejarig project op.

20 De leerkracht zet kinderen aan tot denken
TAAL-/ZAAKVAKONDERWIJS
Resi Damhuis, Sjouke Sytema
Voor het opbouwen van kennis is taal een belangrijk middel. Als we kinderen aanzetten tot denken, heeft dit effect op hun schoolprestaties en bevorderen we hun taalverwerving. Daarom moeten de gesprekken die leraren voeren met hun kinderen kwaliteit hebben. Scholing met een speciale opbouw is daarvoor noodzakelijk. Deze scholing wordt ingebed in de organisatie en draagt bij aan samenhangend taalbeleid.

25 Marja van Bijsterveldt: ‘De basis op orde, de lat omhoog!’
ONDERWIJSBELEID / INTERVIEW
Hans Verboon
In gesprek met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt. Welke zijn haar beleidsprioriteiten en hoe ver is ze met de verwerkelijking daarvan.

28 Groot in onbenulligheden
COLUMN
Harm Klifman

29 Naar goed leiderschap in onderwijs via bundeling van krachten
LEIDERSCHAP
Dick Oosterveld
In gesprek met Harry Blume, voorzitter CNV/Schoolleiders. Hoe kijkt hij terug op de periode als directeur van een drietal PC/basisscholen en de Taalschool voor allochtone leerlingen in Utrecht en waar zet hij zich nu voor in.

33 Werkdruk verminderen door slimmer organiseren
WERKDRUK
JosŽ van Loo [info@cnvs.nl]
Sommige schoolleiders slagen er samen met hun team goed in om het werkplezier hoog te houden en de werkdruk niet te hoog op te laten lopen. Wat zijn de succesfactoren die hieraan bijdragen~. En wat kunnen andere scholen die goed om willen gaan met werkdruk hiervan leren. Deze vragen vormen het uitgangspunt voor het CNV/project ‘Slimmer organiseren’.

36 Reactie op artikel ‘Bazen van Buiten / Een oplossing in het basisonderwijs?’*
INGEZONDEN
Gertjan Kleinpaste
* zie BasisschoolManagement Nr. 1, januari 2011 (pag. 15)

40 Klachten op school
JURIDISCH
Nienke Daniels
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen een klacht indienen.

42 Champions League
COLUMN
R. de Bruin-Beuming