Basisschoolmanagement — Jrg. 25 (maart 2011) Nr. 3

3 ‘Opbrengstgericht’ en ‘ontwikkelingsgericht’
REDACTIONEEL
Chris Zwart
Thema’s in discussies en publicaties besproken in dit maartnummer.

4 ‘Vertraag de tijd en zie een andere werkelijkheid’ / Ontwikkelingsgericht IPB en leiderschap
PERSONEELSBELEID
Robert Mentink
Dit artikel is bedoeld als hart onder de riem van de schoolleider die ontwikkelingsgericht wil leiding geven en dat helaas moet doen in een beheersingsgerichte omgeving. Ontwikkelingsgericht Integraal Personeelsbeleid (IPB) en leiderschap: Ontwikkelingen in personeelsbeleid en leiderschap, de afstemming tussen deze ontwikkelingen en de noodzaak van consistentie tussen denken en doen.

10 Functiemix PO

PERSONEELSBELEID
BŽ Keizer
Er zijn nog geen gegevens beschikbaar omtrent de aantallen leraren LB in de basisschool per 1 oktober 2010. De verwerking duurt nogal lang en omstreeks maart 2011 wordt verwacht dat de gegevens dan op de website functiemix beschikbaar zijn.

12 Bestuurder en toezichthouder: een tandem
WERKRELATIES
Peter van den Heuvel & Henk Derks
In dit artikel analyseren de auteurs de verhouding tussen (gemandateerde) bestuurders en toezichthouders en doen een aantal aanbevelingen om valkuilen te vermijden. Zij baseren zich daarbij op de ervaringen van een aantal personen die hierbij als ervaringsdeskundigen mogen gelden.

19 Een nieuwe lente, geen nieuw geluid
COLUMN
Cedric BouschŽ

20 Van onderwijskundig naar opbrengstgericht leiderschap / Werken met data in een lerende school
LEIDERSCHAP
Jan Jutten
Robert Marzano, Mike Schmoker en Michael Fullan hebben aangetoond dat de opbrengsten hoger zouden zijn als leerkrachten gericht zouden samenwerken om hun onderwijs en dus ook de resultaten te verbeteren. Samenwerken impliceert tevens dat leerkrachten intern verantwoording afleggen over hun werk. Dit vergt goed leiderschap.

26 Fons van Wieringen: ‘De agenda van de Onderwijsraad is wel verbreed’
DE ONDERWIJSRAAD / INTERVIEW
Hans Verboon
Interview met Fons van Wieringen die na tien jaar voorzitterschap afscheid nam van de Onderwijsraad.

30 Opbrengstgericht werken aanjager voor nieuwe kennis
PABO’S
Roger Meijer
De recente PO-Raad publicatie ‘Opbrengstgericht werken met en in de pabo’ beschrijft vijf projecten door middel van interviews met lectoren, vakdocenten, onderwijskundigen en ook studenten, directeuren en leerkrachten.

33 Krimp
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

34 Een goede vraag is het halve antwoord / Vraagarticulatie werkt verhelderend bij onderwijsverbetering
VRAAGARTICULATIE
Jaap van Gilst & Barbara de Boer
Goed bestuur en goed onderwijs staan volop in de belangstelling. Hoe toont u aan dat uw school(bestuur) zich houdt aan de Code Goed Bestuur? Hoe werkt u op een consistente manier aan kwaliteitsverbetering en onderwijsopbrengsten?

38 Staken van een loonsubsidie gaan niet zonder slag of stoot
JURIDISCH
Sheila Meijer
Nadat de crisis met allerlei maatregelen het hoofd geboden lijkt, is de tijd van bezuinigingen aangebroken. Zo ook gemeenten in ons land. Dit blijft voor diverse onderwijsinstellingen niet zonder gevolgen. Maar laatstgenoemden staan niet met lege handen.