Basisschoolmanagement — Jrg. 25 (april 2011) Nr. 4

Thema: DE LERAAR AANGESTUURD

3 Actieplan Leerkracht van Nederland…
REDACTIONEEL
Hans Verboon

4 De leraar van de toekomst
THEMA / TOEKOMST
Henk Mulders
Onderwijs vraagt om mediawijze docenten die leren om te gaan met virtuele wereld en willen leren van hun leerlingen. Groeiend ict-gebruik in het onderwijs en veranderend mediagedrag van jongeren stellen nieuwe eisen aan docenten. De leraar van de toekomst moet kennis van vakdidactiek en leerplanopbouw kunnen koppelen aan mediawijsheid. Hij moet de verbinding kunnen maken tussen formeel en informeel leren, tussen de echte en de virtuele wereld. Met een scherp oog voor maximale leeropbrengsten.

8 De ideale leerkracht
THEMA / DE LEERKRACHT
Jaques Jacobs
In dit artikel staat niet de leerstof of de leerling, maar de leerkracht centraal. De aandacht voor de leerkracht is namelijk terug van weggeweest. En terecht! Geen school of onderwijssysteem is beter dan de kwaliteit van zijn leerkrachten.

13 P = f(C,M,W)
THEMA / INVLOED SCOOLLEIDER
Eric Verbiest
De leerkracht doet er toe, doet de schoolleider er toe? Als de schoolleider positief kan bijdragen aan de competenties, de motivatie en de werkomstandigheden (C,M,W), dan leidt dit tot anders en beter handelen van de leerkracht en dus tot beter leren van de leerlingen.

19 De leraar en de school / Participatie in schoolontwikkeling op OBS De Koperwiek
THEMA / SCHOOLONTWIKKELING
JosŽ Vervoort
In het voorgaande artikel P = f(C,M,W) stelt Eric Verbiest de (beperkte) invloed van de schoolleider op het primaire proces aan de orde. De schoolleider kan slechts indirect sturen op de variabelen in de genoemde formule (competenties, motivatie en werkcondities) en op die manier het leren en de resultaten van de leerlingen positief be•nvloeden. In dit artikel een praktijkvoorbeeld waarin wordt ingezet op de componenten C, M en W door middel van participatie in visie-ontwikkeling en besluitvorming en het stimuleren van een professionele samenwerking tussen leerkrachten om individuele en collectieve competenties te vergroten.

25 Nieuwe patronen
COLUMN
Kete Kervezee

26 Pressure Žn support
THEMA / CENTRALE STURING
Peter van Leeuwen
De vraag naar meer zelfsturing kenmerkt de rijpheid van ons bestaan, maar kan de professional wel zonder centrale sturing? In dit artikel zoekt de auteur een antwoord op het ‘hoe’ van zelfsturing. Immers, de schoolleider wordt wel gehouden aan de kwaliteitseisen van het onderwijs. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en wordt tegenwoordig er op aangesproken door de onderwijsinspectie.

32 Ruimere arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel
PERSONEELSBELEID
Hans Verboon
In 2007 bracht de commissie Rinnooy Kan het advies Leerkracht! uit. Daarin werden maatregelen bepleit om het kwantitatieve tekort aan kwalitatief goede leraren aan te pakken. Naar aanleiding van dit advies heeft OCW het Actieplan LeerKracht van Nederland opgesteld.

36 De veranderende formele positie van de leerkracht
RECHTSPOSITIE
Violette van Empel
De positie van de leerkracht in de hedendaagse schoolpraktijk wordt geleidelijk sterker door een aantal maatregelen. ook zijn er alweer nieuwe plannen in de maak.

36 Ouderbijdrage
JURIDISCH
Bas Vorstermans
De vrijwillige ouderbijdrage moet aan veel regels voldoen en daar let de Inspectie van het Onderwijs steeds meer op. Wat kan er wel, wat niet? Dat leest u in dit artikel.

42 Pabo, een kwestie van kiezen
COLUMN
R. de Bruin-Beuming