Basisschoolmanagement — Jrg. 24 (april 2010) Nr. 4

3 “In dit nummer een aantal boeiende artikelen met betrekking tot de professional en de professionele cultuur… “
REDACTIONEEL
JosŽ Vervoort

4 Andy Hargreaves: Professionele leergemeenschappen
DUURZAME RESULTATEN BOEKEN
John Oudejans

Deze bijdrage van Hargreaves is een deel van een opstel dat ontleend is aan het voorwoord van ‘Teaching in the Knowledge Society; Education in the Age of Insecurity, (2003). Hargreaves pleit voor een school als professionele leergemeenschap en relativeert de betekenis van het prestatiegerichte instructiemodel dat gericht is op het aanleren van gestandaardiseerde kennis en vaardigheden. Met het laatste model is het goed mogelijk om op korte termijn resultaten te boeken. In professionele leergemeenschappen worden volgens Hargreaves meer duurzame resultaten bereikt. Hij is voor een dialoog van beide stromingen met elkaar en verklaart zich voorstander van het ontwikkelen van verbeterstrategie‘n die gebruik maken van componenten van beide richtingen.

10 Verbindende communicatie
COMMUNICATIE
Peter van Leeuwen en Monique Rosens
In dit artikel bespreken de auteurs twee werkwijzen om de communicatie binnen het team en met de leidinggevende effectiever en effici‘nter te doen zijn. Dit onder de noemer: Verbindende Communicatie.

15 ‘Shoppen voor een goede basisschool’ / De rol van schoolbranding met het oog op het keuzeproces van de ouder
SCHOOLBRANDING
Felix Razenberg en Muri‘lle Springer
‘Hoe kan het toch dat de school een paar straten verderop veel meer leerlingen trekt dan wij? Qua prestaties doen wij niet voor ze onder. Qua aanbod zitten we gelijk. Wat hebben zij dat wij niet hebben? Wat is hun meerwaarde?’ Het antwoord op deze vragen: hun branding.

20 Oplossingsgericht coachen
COACHEN
Paul van Agten
‘Oplossingsgericht Coachen’ is een recente ontwikkeling binnen de coachingswereld. In dit artikel een verkenning van de mogelijkheden.

26 Aantoonbaar betere ambulante begeleiding
AMBULANTE BEGELEIDING
Martine Fuite, Femke Rood en Robbin Haaijer
De inspectie van het Onderwijs heeft o.a. aangegeven niet tevreden te zijn over de kwaliteit en effectiviteit van de ambulante dienstverlening. De resultaten van metingen bij circa negentig ambulante begeleidingsdiensten naar de kwaliteitsperceptie van de directe gebruikers geven een ander beeld.

30 Functiemix als katalysator voor Passend onderwijs / Passend Onderwijs met Passend Personeel
FUNCTIEMIX
Hans van Willegen

Dit artikel beschrijft de werkwijze en uitkomsten van het project Passend Onderwijs met Passend Personeel dat is uitgevoerd door een viertal schoolbesturen in de regio Amersfoort. In dit project zijn twee actuele ontwikkelingen in het primair onderwijs met elkaar in verband gebracht: Passend Onderwijs en de invoering van de functiemix. Het project richtte zich vooral op de vraag wat vraagt Passend onderwijs van de man of vrouw voor de klas?

34 Hoe gaat het met de combinatiefunctie?
COMBINATIEFUNCTIES
Hans Verboon
Eind 2007 tekenden de ministeries van VWS en OCW, de VNG, de Cultuurformatie, NOC*NSF en de gezamenlijke schoolbesturen, de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’. De Impuls steunt gemeenten, die een combinatiefunctionaris willen aanstellen.

37 Cha-la-lie
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

38 Wijziging arbeidsrelatie
JURIDISCH
Noortje Janssen
Met grote regelmaat komen vragen van onderwijswerkgevers over mogelijke wijzigingen in de arbeidsrelatie met de werknemer. Centraal staat dan vaak de discussie of deze wijziging wel is toegestaan. Deze bijdrage gaat in op recente uitspraken van twee kantonrechters, waarbij in beide zaken werd uitgesproken door de rechter dat de werknemers in redelijkheid het (redelijke) voorstel van de werkgever niet hadden mogen weigeren. Uitgangspunt daarbij is het arrest van de Hoge Raad in Stoof/Mammoet van 11 juli 2008.