Basisschoolmanagement — Jrg. 23 (september 2009) Nr. 6

Thema: OMGAAN MET TALENT

3 ‘Hoe stimuleert u als directie met uw team uw leerlingen om hun talenten te ontwikkelen?…’
REDACTIONEEL
Chris Zwart

4 Echt passend
PASSEND ONDERWIJS
Henk Keesenberg
Bij de vele ontmoetingen, inleidingen, workshops en bijeenkomsten in het kader van Passend onderwijs is de auteur van dit artikel de laatste jaren zeer veel opvattingen tegengekomen over Passend onderwijs.

6 Passend onderwijs zit in onze genen
SCHOOLORGANISATIE
JosŽ Vervoort
Weer Samen Naar School, Adaptief onderwijs, Onderwijs op maat, Genuanceerd onderwijs, Passend onderwijs, Talentmanagement… Zomaar wat termen, elk met een eigen nuance, maar met een eenduidige kern. Feitelijk gaat het allemaal over kwalitatief goed onderijs, dat leidt tot een optimale ontplooiing en een maximaal haalbaar leerresultaat voor elk kind, bij voorkeur op de school in de eigen leefomgeving.

12 Beredeneerd omgaan met talent
ONDERWIJSBEHOEFTEN LEERLINGEN
Christine Goedhart
Elke school kent een bepaalde spreiding van leerlingresultaten. Deze worden veroorzaakt doordat leerlingen meer of minder getalenteerd zijn op bepaalde vak- en vormingsgebieden. In dit artikel wordt beredeneerd wat het omgaan met talenten voor het geven van onderwijs betekent. Door te focussen op het aanbod aan de gemiddelde groep, en van daaruit te bepalen welke groepen leerlingen een intensiever en welke groepen leerlingen en uitdagender aanbod nodig hebben, blijft differentiatie uitvoerbaar. Deze visie is samengevat in het OnderwijscontinuŸm CED-Groep. Het is een denk- en werkwijze om het onderwijs op scholen of in een regio datagestuurd en opbrengstgericht te organiseren, in aansluiting op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

18 Omgaan met talent op De Stelberg
OMGAAN MET TALENT
Frans Weeber
Bert Wierenga is vijf jaar directeur op de Stelberg en bekleedde daarvoor nog twee keer de functie van directeur op een Rotterdamse basisschool. Over zijn verknochtheid aan Rotterdam zegt hij: ‘Binnen het schoolbestuur waarbij ik ging werken, kwamen steeds interessante vacatures.’De aandrang om de hectiek van de grote stad te verruilen voor een school in de provincie heeft hij nooit gevoeld. Dat Rotterdam niet de makkelijkste stad is, beaamt hij, maar blijft er uitgesproken laconiek onder: ‘Die grootstedelijke problematiek kun je ook zien als een uitdaging en Rotterdam heeft ook heel veel charmes.

22 Het beste uit de leerling halen
LEESVERBETERING
Ad Kappen en Peter van Leeuwen
Dit artikel beschrijft hoe het bestuur van de stichting Consent de visie van staatssecretaris Dijksma, verwoord in ‘Scholen voor morgen’, heeft vertaald naar het praktisch handelen op de werkvloer. Specifiek wordt ingegaan op de aanpak en begeleiding van begaafde en talentvolle leerlingen. We beginnen ons artikel met de ervaringen met het leesverbeterplan waar we nu een paar jaar mee bezig zijn. Vervolgnes laten we zien wat onze manier van werken aan opbrengstgericht onderwijs betekent voor de rol van bestuur, directie en leerkracht. En beschrijven we het didactisch model dat we gebruiken. Daarna gaan we specifieker in op kansen voor begaafde en talentvolle leerlingen.

32 Meervoudige intelligentie en (hoog)begaafdheid
(HOOG)BEGAAFDHEID
Ab van den Bosch
In dit artikel gaat de auteur nader in op de begrippen (Hoog)begaafdheid en Meervoudige Intelligentie. Ik geef daarbij een drietal manieren aan waarop de verschillende intelligenties in kaart kunnen worden gebracht. Tot slot gaat de auteur in op de betekenis van Meervoudige Intelligentie voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

42 Knokken
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

44 ‘Een school waar leren niet moeilijk is’ / Meervoudige intelligentie op Speciale Basisschool De Tender
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
RenŽ Huitink
SBO De Tender is ŽŽn van de twee openbare scholen voor speciaal basisonderwijs in Enschede en telt 210 leerlingen met een intelligentieniveau tussen 55 en 75-80. De SBO leerlingen met een intelligentie 75-80 en hoger krijgen onderwijs op SBO de Spinaker. Jarenlang is het lesgeven gebaseerd geweest op een procesgerichte pedagogische benadering: de leerling stond centraal en leerlingen moesten zich eerst maar eens op hun gemak voelen voordat er geleerd kon worden!

50 Leonardoschool Venlo / Voltijdonderwijs voor hoogbegaafde kinderen
HOOGBEGAAFDHEID
Suzanne Bisschops-Pasmans
De eerste voltijdopleiding voor hoogbegaafde leerlingen in Nederland, beter bekend als de Leonardoschool Venlo, die op 3 september 2007 in Boulevard Hazenkamp haar deuren opende, groeit gestaag.

62 Subsidie Sluitende Aanpak Pre-Advies
JURIDISCH
Dani‘lle Dubbel
Met de invoering van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet (WIA) gaat iemand die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is en niet minstens 50% verdient van wat hij/zij volgens het UWV zou kunnen verdienen, er na verloop van tijd vaak enorm in inkomen op achteruit.