Basisschoolmanagement — Jrg. 23 (mei 2009) Nr. 5

3 ‘De gevarieerde bijdragen van auteurs geven kleur aan een interessant nieuw nummer …’
REDACTIONEEL
Jacques Jacobs

4 Kwetsbaarheid en kramp door kleinschaligheid en krimp / De pedagogische buschauffeur en andere fratsen op het platteland; pleidooi voor een proactieve P&O-aanpak van de kleine scholenproblematiek
PERSONEELSBELEID
Sjoerd Sol
Dit artikel is een pleidooi om nu duidelijke keuzes te maken voordat de samenleving en ouders geconfronteerd worden met achterstanden die zijn opgelopen omdat niet tijdig is geanticipeerd op regionale demografische ontwikkelingen. Aan het tijdperk van ‘pappen en nathouden’ moet een einde komen.

9 De Academische Basisschool Kempenplein
ACADEMISCHE BASISSCHOOL
Juliette Vermaas
De gedachte achter de academische school is dat de professionaliteit van leraren verbetert als zij op hun eigen school onderzoek doen. In het NRC (d.d. 26 april 2008) is aandacht geweest voor de resultaten van ŽŽn van deze pilots in het voortgezet onderwijs (bij OMO). Ook in het basisonderwijs hebben diverse pilots plaatsgevonden. Zo is in het themanummer ‘Opleiden in de school’ van BasisschoolManagement (oktober 2008) uitgebreid stilgestaan bij het pilotproject van de Deltaorganisatie, een academische opleidingsschool waar ge•nvesteerd is in brede ontwikkeling binnen de organisatie.

15 Goed onderwijs en goed bestuur
GOVERNANCE
Harry van de Kant
Begin dit jaar is het voorstel van wet ‘Goed onderwijs en goed bestuur’, naar de Tweede Kamer gezonden ter instemming. EŽn van de elementen in het wetsvoorstel, dat wijzigingen in de wet op het primair onderwijs, de wet op de expertisecentra en de wet op het voortgezet onderwijs bevat, betreft een scheiding tussen toezicht en bestuur in elke onderwijssituatie. Daarbij kan voor het raad van toezichtmodel worden gekozen. In onderstaande wordt ingegaan op aspecten van het wetsvoorstel en op de wijze waarop nu in bestuursvormen toezicht en bestuur geregeld is.

27 Wie voor een dubbeltje geboren is
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

28 Cijfers doordacht: financi‘le helderheid in het jaarverslag
JAARVERSLAG
Marcel Verbart
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het verschaffen van toelichtingen en het geven van een analyse over het behaalde financi‘le resultaat.

33 Leren vissen is beter dan vis uitdelen / Frans Weeber in gesprek met Eric Verbiest
VERANDEREN
Frans Weeber
Na acht jaar als lector Fontys Hogescholen be‘indigt Eric Verbiest zijn dienstverband, zoals hij het zelf noemt. Hij formuleert het met opzet op die manier, want Verbiest zal zich ook na 1 april 2009 bezig blijven houden met datgene waar zijn hart ligt: het praktijkgericht onderwijsonderzoek. Onlangs publiceerde hij een verslag van een onderzoek naar de manier waarop scholen kunnen veranderen. De titel Scholen duurzaam ontwikkelen suggereert een aanpak die moet leiden tot het invoeren van vernieuwingen die blijvend zijn.

36 Leiding geven aan levende systemen
LEIDING GEVEN
Jan Jutten
Onze huidige wijze van werken en leiding geven in organisaties is gebaseerd op de idee‘n van Isaac Newton in de 17e eeuw en het machinedenken uit de 18e en 19e eeuw. Een manier van denken die tijdens de industri‘le revolutie werd geperfectioneerd en die ook een grote invloed had en heeft op de manier waarop scholen zijn ingericht. In dit artikel verkent de auteur enkele mogelijkheden om op een andere manier naar organisaties te kijken en er leiding aan te geven.

44 De jurisprudentie onder de loep: leidt een strafrechtelijke veroordeling automatisch tot be‘indiging van het dienstverband in het onderwijs?
JURIDISCH
Noortje Janssen
Zedendelicten in het onderwijs zijn voor schoolbesturen vaak reden voor ontslag. In deze bijdrage worden twee uitspraken besproken die laten zien dat dit in het ene geval wel, maar in het andere geval niet toegestaan blijkt.