Basisschoolmanagement — Jrg. 23 (maart 2009) Nr. 3

3 ‘In dit nummer is weer een pallet aan praktische en lezenswaardige artikelen voor de schoolleider opgenomen…’
REDACTIONEEL
Jacques Jacobs

4 Herrie met de MR / Hoe MR’ers gezonde organisaties ontwrichten of bouwen
MEDEZEGGENSCHAP
Sjoerd Sol
In het artikel wordt hoofdzakelijk ingegaan op de rol van de MR. Met behulp van een aantal casussen wordt ge•llustreerd hoe het mis kan gaan.

11 En dan ook nog: burgerschapsvorming! (2) / Naar een didactiek voor burgerschapsvorming
BURGERSCHAPSVORMING
Leo Pauw
De inspectie is met ingang van oktober 2006 gestart met het toezicht op de naleving van de opdracht tot bevordering van Actief Burgerschap en Sociale Integratie in het onderwijs. Bij de invoering van het toezichtkader Burgerschap is gekozen voor een gefaseerde uitbouw van het toezicht.

16 Een werkmodel voor ambulante begeleiding in het kader van Passend Onderwijs
PASSEND ONDERWIJS
Luc Greven & Alfons Timmerhuis
Ambulante begeleiding vanuit de Regionale Expertise Centra (REC’s) voor leerlingen die met een ‘rugzakje’ op de reguliere school zitten is de afgelopen jaren zeer snel gegroeid. Toch zijn er ook problemen: de reguliere scholen worden met te veel verschillende ambulant begeleiders (AB’ers) geconfronteerd (soms zelfs vanuit ŽŽn REC), de AB’ers kennen (daardoor) de school onvoldoende, er is geen afstemming met de activiteiten vanuit het samenwerkingsverband en het SBO (denk aan de preventieve AB), er gaat veel tijd verloren met het reizen van de AB’er, die daardoor niet direct voor de leerling ingezet kan worden etc. Er zijn een aantal modellen denkbaar die deze problemen (deels) kunnen oplossen. We beschrijven in dit artikel deze modellen kort en werken ŽŽn variant uit, die in Twente in een pilot wordt uitgeprobeerd.

22 Effectieve verandering vraagt om anders denken
ZORGLEERLINGEN
Frank Mansoer
Toenmalig minister van onderwijs Van der Hoeven heeft in 2005 in haar nota ‘Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs’ voorgesteld om het huidige onderwijsstelsel overzichtelijker te gaan maken voor ouders en scholen door een simpelere wetgeving. Daarnaast is het de bedoeling de integratie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs van een nieuwe impuls te voorzien.

29 Brandjes blussen
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

30 Zeer zwakke scholen
ZEER ZWAKKE SCHOLEN
Peter van den Heuvel
De kwaliteit van het onderwijs is een veelbesproken onderwerp. Daarbij richten velen hun aandacht op zeer zwakke scholen. Op de eerste plaats de Inspectie van het onderwijs. Het ministerie en de landelijke politiek zetten het thema op de agenda. Ook wethouders van grote gemeenten bemoeien zich met scholen waarvan de kwaliteit onder de maat is. De governance wetgeving en wijzigingen in de aanpak van de Inspectie maken nog steviger optreden mogelijk, ook voor zwakke scholen. In dit artikel staan deze recente ontwikkelingen centraal.

37 Zeven succesfactoren in de praktijk van de Wet BIO / Mens- en organisatiegericht ontwikkelen, maar hoe?
WET BIO
Ineke Beekers
De wet BIO is nu een aantal jaren van kracht. E&S ondersteund scholen bij het invoeren van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. Wij verzamelden ervaringen van leraren en schoolleiders. Dit artikel presenteert zeven succesfactoren die de wet BIO ook laten werken voor uw school.

40 Internationalisering in het basisonderwijs
INTERNATIONALISERING
Jos van Elderen
Veel zichzelf respecterende basisscholen doen tegenwoordig wel ‘iets’ aan internationalisering; een uitwisseling (echt of virtueel), een project over Europa, vroegtijdig Engels, noem maar op. Zijn dit louter middelen in de concurrentiestrijd om de leerling of ligt er een echte visie aan ten grondslag? En is internationaal onderwijs hetzelfde als ge•nternationaliseerd onderwijs? Een overzichtsartikel.

44 Nieuwe richtlijnen voor de ontslagvergoeding
JURIDISCH
Sheila Meijer
In geval van be‘indiging van de arbeidsovereenkomst door de rechter, heeft de rechter de bevoegdheid aan de werknemer ten laste van de werkgever een ontslagvergoeding toe te kennen. Indien naar de mening van de rechter voor het toekennen van een dergelijke vergoeding redenen aanwezig zijn, is de vraag hoe hoog deze vergoeding dan moet zijn. Sinds 1996 gebruiken rechters bij het bepalen van de hoogte van een toe te kennen ontslagvergoeding de zogenaamde kantonrechtersformule.