Basisschoolmanagement — Jrg. 23 (januari 2009) Nr. 1

3 ‘Dit is de eerste aflevering van BasisschoolManagement in 2009. Wat voor een jaar zal het worden?…’
REDACTIONEEL
Hans Verboon

4 Te rijk of te arm: Kijk op de vermogenspositie van het primair onderwijs
VERMOGENSPOSITIE
Marcel Verbart
Het in juli 2008 verschenen onderzoeksrapport Vermogenspositie van het Primair Onderwijs maakt duidelijk of de vermogenspositie van de scholen passend is. Het rapport bevat een aantal heldere vermogensnormen en komt zo tegoed aan een breed gevoelde behoefte. De vermogenspositie kan al enige tijd rekenen op een grote maatschappelijke en politieke aandacht. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de belangrijkste uitkomsten en kanttekeningen.

9 Het jaarverslag en de bedrijfsvoering
VERSLAGLEGGING
Loek van der Kroon
Sinds 2006 is ook het primair onderwijs verplicht een jaarverslag op te stellen en beschikbaar te stellen aan de relevante omgeving. Deze verplichting is een gevolg van de invoering van lumpsumbekostiging. In drie artikelen plaatst de auteur het jaarverslag in de juiste context en stimuleert hij de lezer vooral ook de informatie ’tussen de regels’ te bespeuren en te interpreteren. In dit tweede artikel gaat het over de bedrijfsvoering in het primair onderwijs en de relatie met het jaarverslag.

15 En dan ook nog: burgerschapsvorming! (1)
BURGERSCHAPSVORMING
Leo Pauw
Naar een visie op burgerschapsvorming. Basisscholen hebben een ‘vol bord’. Niet alleen wordt de last van de samenleving sterk gevoeld in het onderwijs, er wordt tevens bijna reflexmatig naar diezelfde school gekeken voor de oplossing van al die maatschappelijke problemen. Er wordt dus veel van scholen verwacht. Niet zo verbazend dat er voortduren een roep om bezinning op de primaire taak van het onderwijs klinkt.

22 Achterhaalde kennis
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

25 Een leerling is meer dan zijn intelligentie
MULTIDISCIPLINAIRE TEST
Jildou Popma & Lonneke Gilissen
De vorderingen van ieder kind zijn tijdens hun tijd op de basisschool op allerlei manieren en in volgsystemen vastgelegd. Op elk moment in die acht jaren is de ‘huidige stand van zaken’ af te lezen. Op basis van het behaalde niveau in groep acht wordt de route in het voortgezet onderwijs duidelijk. Een van de rotsvaste pijlers om de juiste plek in de brugklas te bepalen, is al jaren de Cito-toets.

31 Wie is nou eigenlijk echt de baas?
AUTONOMIE VOOR SCHOLEN
Sanne Vreugdenhil & Boudewijn van Velzen
Tegelijk met de vergroting van de autonomie van scholen is er onduidelijkheid ontstaan over de vraag bij wie de bevoegdheden precies liggen en hoe het zelfbestuur moet worden uitgevoerd. Het is de schoolleider die de problemen mag oplossen.

39 Het dwingende regime van de WMS en de autonomie van de afzonderlijke ‘afdeling’
JURIDISCH
Jeroen Gribling
De Wet Medezeggenschap op Scholen vervangt al enige tijd de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs. Iedere onderwijsinstelling moest aan de slag met een nieuw reglement voor de afzonderlijke raden en een medezeggenschapsstatuut als blauwdruk voor de medezeggenschap voor de instelling. Onze adviseurs begeleiden regelmatig bevoegd gezagen bij de implementatie van de WMS. Vragen die steevast rijzen bij dergelijke trajecten, hebben betrekking op de verhouding en de verschillen tussen de ‘deelraden’ en de medezeggenschapsraad. In jurisprudentie van de Landelijke Geschillencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (19 december 2007, uitspraaknummer G753) wordt een antwoord gegeven op enkele van deze vragen.