Basisschoolmanagement — Jrg. 22 (november 2008) Nr. 3

3 ‘Het is druk in het onderwijs. Er zijn veel nieuwe maatregelen…’
REDACTIONEEL
Hans Verboon

4 De professionalisering van schoolleiders: wat weten we ervan? (2)
professionalisering
Eric Verbiest & Joris van Dijk
In deel 1 gepubliceerd in het septembernummer van 2008 [Nr. 1, Jrg. 22] zijn vragen gesteld naar succesvolle praktijken van schoolleiders, naar de onderliggende capaciteiten en naar de processen die tot capaciteitsontwikkeling leiden. Vanuit het perspectief van het opleiden van schoolleiders rest dan nog een belangrijke vraag. Welke professionaliseringsstrategi‘n zijn effectief en bevorderen de ontwikkeling van de gewenste schoolleiderscapaciteiten? Welke vormen van didactische aanpak leiden tot een toenemende integratie van de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes in de persoon en naar beheersen van die competenties in situaties die in complexiteit toenemen?

10 Onderzoekende houding en onderwijskundig leiderschap
onderwijskundig leiderschap
Jeroen Imants & Wim Folker
In dit artikel aandacht voor de ontwikkeling van een visie op de onderzoekende houding in de basisschool en een poging om te laten zien dat het versterken van onderwijskundig leiderschap en de ontwikkeling van een onderzoekende houding binnen basisscholen direct in elkaars verlengde liggen.

16 Werkplekleren: het hangt er maar vanaf!
Werkplekleren
Miranda Timmermans & Bas van Lanen
Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

22 Convenant LeerKracht en functie mix
functiemix
Sjoerd Sol
Convenant LeerKracht en functie mix: zegen voor het onderwijs of bedrijfsongeval? Nu de minister 1,1 miljard extra in salarissen pompt, mag er effect verwacht worden. Maar welke effecten? Door het radicaal be‘indigen van het ‘gelijke monniken gelijke kappen’ principe in het primair onderwijs kunnen zich bizarre uitvoeringsvraagstukken voordoen en lijken werkgevers weinig autonomie te hebben bij functiedifferentiatie. Het principe ‘gelijk werk, gelijk loon’ wordt overboord gezet.

27 Wie rekent zich rijk?
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

28 Toekomstige gewichtenregeling
ACHTERSTANDENBELEID
BŽ Keizer

Zoals bekend is er sprake van een nieuwe gewichtenregeling die momenteel gefaseerd wordt ingevoerd. Er zijn plannen voor verdere aanpassingen van de gewichtenregeling. De brief hierover met omvangrijke bijlagen is naar de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de brief behandeld. Al met al reden genoeg om ŽŽn en ander goed in beeld te brengen. In het schooljaar 2010-2011 is de nieuwe gewichtenregeling inclusief de Impulsgebiedenregeling volledig ingevoerd.

32 Het jaarverslag en (g)een integrale aanpak (1)
JAARVERSLAGLEGGING
Loek van der Kroon
Sinds 2006 is ook in het primair onderwijs verplicht een jaarverslag op te stellen en beschikbaar te stellen aan de relevante omgeving. Deze verplichting is een gevolg van de invoering van lumpsumbekostiging. Het jaarverslag schetst een beeld van de organisatie in het verslagjaar. Het geeft antwoord op vragen als: ‘waar staan we nu als scholen? – wat vinden wij daarvan? – wat zijn de gevolgen hiervan voor ons beleid?’ Maar de goede lezer kan er veel meer uit halen. Een goed jaarverslag heeft oog voor meer dan alleeen cijfers. In drie artikelen plaatst de auteur het jaarverslag in de juiste context en stimuleert hij de lezer vooral ook uit het jaarverslag de ‘extra’ informatie te halen en deze juist te interpreteren. In dit eerste artikel een verkenning van de eerste ervaringen met jaarverslaggeving in het primair onderwijs en een pleidooi voor samenstellers n lezers om het jaarverslag te beoordelen op een brede, integrale benadering van de bedrijfsvoering.

41 Toekomstige leerkrachten (opleiden) in de school
Joke Kiewiet-Kester / Praktijkserie BasisschoolManagement, nr. 45, uitgeverij Kluwer, 2007
BOEKBESPREKING
Jeannette M. Geldens