Basisschoolmanagement — Jrg. 21 (november 2007) Nr. 3

1 Van bolwerk naar netwerkorganisatie / Scholen in verandering
HOOFDARTIKEL
Harry van de Kant
De tijd dat scholen op zichzelf staande bolwerken vormden lijkt voorbij. Door ontwikkelingen in de samenleving wordt steeds meer van scholen gevraagd. Zij werken daarom steeds vaker met maatschappelijke partners in hun directe omgeving, waardoor sprake wordt van netwerkorganisaties. Die omslag vraagt het nodige van leidinggevenden en leraren. De interne gerichtheid, die zo vertrouwd was, maakt plaats voor de dialoog en samenwerking met de omgeving, vanuit de publieke taak die scholen hebben.

6 Leraren verschillen; verschillen hun lessen ook?
Rinske Doehri-Plomp & Mari‘lle Klerks
Het lerarenberoep verandert van karakter, niet alleen door de eisen die aan de inhoud van het beroep worden gesteld, maar ook door degenen die het beroep vervullen. Er is sprake van zowel vergrijzing van het onderwijsgevend personeel als van feminisering; bijna tachtig procent van de leraren in het basisonderwijs is een vrouw (OCW, 2006). Daarnaast staat het lerarenberoep meer open voor mensen met een andere (opleidings)achtergrond; zo staan er ook zij-instromers voor de klas. Het Sociaal Cultureel Planbureau (2006; 2004) concludeert dat het beroep van leraar als gevolg van verschillende onderwijsinhoudelijke en organisatorische vernieuwingen zal veranderen.

9 Pesthekel
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

10 ‘Het gaat uiteindelijk toch om de kinderen!’ / Onderwijskundig leiderschap: een eindeloos boeiend vak
Gert Gelderblom
Aan het woord is Wim Marinissen, directeur van basisschool De Morgenster in Sleeuwijk. We spreken met hem over de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn baan. Het is al direct aan het begin van het gesprek duidelijk dat we hier te maken hebben met iemand die zich als een vis in het water voelt als we het hebben over onderwijskundig leiderschap.

14 Afstemmen van onderwijsverbeteringen
Paul Filipiak, Peter de Wert & Martijn Smoors
Basisschool ‘de Boomgaard’ wilde conform de meerjaren planning de methode Ondersteboven Van Lezen (OVL) goed invoeren. Daarnaast wilde de school werk maken van kwaliteitszorg en ook wilde men aan de slag met cošperatief leren. Drie verandertrajecten, alle drie belangrijk.

19 Verkeersveiligheidslabel voor de basisschool
Dick Oosterveld
Schoolkinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in ons land honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen; met vorig jaar als triest resultaat: ruim 70 doden en meer dan 3000 gewonden in de leeftijd van 0 tot 17 jaar. Schoolgaande kinderen moeten daarom leren zich veilig te bewegen in het verkeer. De Provincie Brabant nam het initiatief tot de invoering van een Verkeersveiligheidslabel voor scholen, die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid.

25 Het beste uit Recent … jaargang 2007
Ben van Rooij & Hans Verboon
Recent is de Nieuwsbrief van BasisschoolManagement; deze wordt als bijlage van BasisschoolManagement geleverd en bevat berichten die voor directie en besturen relevant zijn. In dit artikel zijn berichten opgenomen, die in 2007 in Recent werden afgedrukt en nog steeds actueel zijn.

28 Aanbesteden
JURIDISCH
Marielle Boogers
Er wordt steeds meer gesproken over aanbesteden en aanbestedingsprocedures. In hoeverre bent u als schoolbestuur verplicht om diensten aan te besteden, bijvoorbeeld bij de aankoop van lesmethodes, bij de inkoop schoolbegeleiding of een training voor medewerkers? Hierna zal kort worden besproken in welke gevallen de aanbestedingprocedures van toepassing zijn.

30 Passend Onderwijs begint in de school
Luc Greven & Alfons Timmerhuis
De vormgeving van Passend Onderwijs zal een stevige plek innemen op de ontwikkelagenda van veel schoolbesturen en scholen in de komende jaren. In de kern gaat het, volgens de auteurs, om het realiseren van een betere onderwijsomgeving voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, liefst in de reguliere school. Het artikel concentreert zich op de consequenties voor de school: wat betekent het voor de organisatie, voor de mensen in de school, voor de interactie met de omgeving, voor het onderwijs in de klas?

35 Boekbespreking: Zorgen voor kwaliteit / Over kwaliteitszorg in het primair onderwijs
Dick Oosterveld
Even de auteurs voorstellen: Anneke van der Linde is werkzaam als senior-adviseur bij een organisatie-adviesbureau en Dominique Majoor werkte als zelfstandig gevestigd adviseur en is nu voorzitter van de centrale directie van het Canisius College in Nijmegen. Wat beide auteurs verbindt zijn hun bijdragen op het terrein van kwaliteitszorg en schoolontwikkeling aan het door het Ministerie van OCW gesubsidieerde project Q*Primair van de tien onderwijsorganisaties in ons land.