Basisschoolmanagement — Jrg. 21 (mei 2008) Nr. 8

3 ‘Hoe krijgt u in uw eigen school een proces van schoolverbetering op gang….?’
REDACTIONEEL
Wim van de Grift

4 Op weg naar passend onderwijs in Samenwerkingsverband Noord West Twente
passend onderwijs
Jeannette Bergsma
Beschrijving van het project ‘Tutorscholen in afstemming’. In deze bijdrage wordt het belang van een goed managementteam en de rol die de leden in dit schoolverbetertraject hebben, benadrukt.

12 De leesspecialist in het samenwerkingsverband
LEESONDERWIJS
Henk van den Hurk & Sonja Hotho-Toppers
Naar aanleiding van tegenvallende resultaten van Nederlandse kinderen op het gebeid van taal en rekenen in internationaal vergelijkingsonderzoek (PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study, 2006) en vanwege alarmerende signalen van de onderwijsinspectie vestigt Dijksma in 2007 opnieuw de aandacht op effectieve besteding van de beschikbare lestijd voor taal en rekenen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een kwaliteitsimpuls op het gebied van het leesonderwijs. EŽn van de activiteiten die in dit kader een mogelijkheid vormen is de opleiding tot leesspecialist bij de masteropleiding aan het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO). Dit is een post-hbo-opleiding voor speciaal onderwijs verbonden aan de Hogeschool Utrecht.

16 De kwaliteit van het basisonderwijs
ONDERWIJSVERSLAG
Wim van de Grift
Hoe oordeelt de inspectie in het onderwijsverslag over de kwaliteit van het basisonderwijs?

20 Opleiden in de school / Kwaliteitsborging en toezicht
OPLEIDEN
Geurt van Hardeveld & Michelle van der Wal
Onderwijsinstellingen voor basis- en voortgezet onderwijs en bve-instellingen (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) leiden steeds vaker onderwijspersoneel in huis op. Zij doen dat samen met de hbo-lerarenopleidingen, de universitaire lerarenopleiding en de regionale opleidingscentra (ROC’s). EŽn van de doelstellingen is om de gevolgen van het dreigend lerarentekort op te vangen en scholen een rol te geven bij het opleiden van nieuwe leraren.

25 Dromen
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

26 Genieten van overhead en bureaucratie

OVERHEAD
Marcel Verbart
Overhead en bureaucratie staan in een kwaad daglicht en in allerlei artikelen wordt gepleit voor een terugdringing van beide verschijnselen. Maar een goede organisatie kan niet zonder en het is van groot belang om oog te hebben voor die waarde. een zorgvuldige analyse van de omvang, kostprijs en toegevoegde waarde laat overheadmedewerkers in hun waarde en draagt werkbare voorstellen aan voor verbetering. In dit artikel een schets van de inhoud en opbouw van een dergelijke analyse.

31 Het recept voor een excellent onderwijssysteem?
RECENSIE
Johan van Bruggen
Beknopte recensie van een boekje van Sir Michael Barber en Mona Mourshed: ‘How the world’s best performing schoolsystems come out on top’, uitgegeven door McKinsey en Company in Londen. Sir Barber is voormalig topadviseur onderwijs van de twee kabinetten Blair van 1997-2006 en werkt nu voor McKinsey.

34 Tips bij het voeren van beoordelingsgesprekken
beoordelingsgesprekken
Chris Zwart
Van u als beoordelaar verwacht men dat u een oordeel vaststelt over werk en competentiebeheersing van uw collega’s. Misschien vindt u het lastig een dergelijk gesprek te leiden. Dit artikel geeft u een serie gesprekstechnische adviezen.

36 Nazorg werkgever ingeval van overlijden werknemer
JURIDISCH
Sheila Meijer
Niet alleen gevolgen van organisatorische en sociale aard, maar er zijn ook juridische gevolgen aan een dergelijke tragische gebeurtenis.