Basisschoolmanagement — Jrg. 21 (maart 2008) Nr. 6

3 ‘Eenvoud, ruimte en aandacht, .. de persoonlijke waarden van een goed schoolleider ..’
REDACTIONEEL
Wim van de Grift

4 Waarden in leiderschap
LEIDERSCHAP
Louis Peeters
Een hartstochtelijk pleidooi voor een andere vorm van leiderschap. Uitgaan van de waarden in je leven. Een verhaal over de verbinding van persoonlijke waarden met organisatiewaarden. Na een eerste gedeelte waar ingegaan wordt op de onderliggende visie en uitgangspunten, neemt de schrijver u in het tweede deel mee naar drie leidinggevende waarden in zijn leven: eenvoud, ruimte en aandacht.

19 Meervoudige publieke verantwoording (MPV)
publieke verantwoording
Marlou Beke-Huiskes

Onderwijs is op de eerste plaats van belang voor leerlingen. Maar er zijn natuurlijk ook anderen voor wie goed onderwijs van belang is: leraren, ouders, de buurt, en feitelijk de maatschappij in zijn geheel. Dat betekent dat een school een grote verantwoordelijkheid heeft naar veel personen en organisaties in de maatschappij. Anders gezegd: de school dient meervoudig publieke verantwoording (MPV) af te leggen. Daarbij is verantwoording in dit kader meer dan een middel om aan een administratieve verplichting te voldoen. Belanghebbenden invloed laten uitoefenen op het onderwijs en de school is belangrijk.

22 BartimŽus en publieke verantwoording
INTERVIEW
Chris Zwart
‘Meervoudig publieke verantwoording’ (MPV) is niet een begrip dat op veel enthousiasme van scholen kan rekenen. Het is afkomstig uit veranderende opvattingen over hoe je scholen kunt besturen en hoe scholen zich tot hun omgeving verhouden.

24 Grenzen in de omgang met ouders
OUDERS
Peter de Vries

‘Ik wil nœ met je spreken’, zegt een moeder boos en de directeur volgt. ‘Als jullie nu niet ingrijpen, meld ik het bij de inspectie!’ ‘Hebben jullie al weer een studiedag? Dat kunnen jullie toch in de vakantie doen …!?’

27 Mijn school jouw school
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

28 Richtingwijzers voor samenwerken aan veelzijdig ‘jong’leren

INTERVIEW
Dick Oosterveld
Stichting Nutsscholen Breda ontwerpt doelstellingenmatrix als sturingsmiddel voor P&C-cyclus (planning & control-cyclus). Aan de slag met de vormgeving van een nieuwe bestuursstructuur met als uitkomst een toezichthoudend bestuur in combinatie met een bovenschools managementteam. In gesprek met algemeen directeur drs. Ben Sanders van Stichting Nutsscholen Breda (4 basisscholen, 1850 leerlingen en 150 personeelsleden) verkennen we de aanpak, de uitwerking en de eerste ervaringen.

32 Reflectie op competenties van leraren
competenties
Ad Maas
Enkele kanttekeningen bij de competenties die gebruikt worden in het personeelsbeleid en de kwaliteitszorg van het basisonderwijs (vooral de SBL-lijst van de Stichting Beroepsgroep Leerkrachten), die al in een vroeg stadium een rol zijn gaan spelen in lerarenopleidingen.

36 Inkoopplan: dŽ kans om exploitatie op orde te brengen
MATERI‘le instandhouding
FrŽderique Schellen

Schoolbesturen klagen over ontoereikende budgetten voor exploitatie. Klopt dit? Interview met Frank van Vlisteren, directeur van Anculus, adviesbureau voor bouw- en beheeropgaven of inkooptrajecten in het onderwijs.

40 Disfunctioneren: ontslag of verbeteringstraject?
JURIDISCH
Mari‘lle Boogers
Wat te doen als er weinig verbetering opgetreden is na een eerste beoordelingsgesprek, waarbij aangegeven werd dat het functioneren moet verbeteren.