Basisschoolmanagement — Jrg. 21 (februari 2008) Nr. 5

Thema: BASISVAARDIGHEDEN

3
REDACTIONEEL
Lidy Schrijver-Witteveen

4 Signaleren en diagnosticeren van de leesvaardigheid in de bovenbouw
THEMA
Hilde Hacquebord, Moniek Sanders & Madeleine Gibson
In het artikel van Wim van der Grift in dit tijdschrift (september 2007 – pag. 44) komt naar voren dat er twijfels zijn over de kwaliteit van het basisonderwijs als het gaat om het aanleren van basisvaardigheden. Met name over de leerprestaties van leerlingen dienen we ons zorgen te maken, zoals ook blijkt uit de onderzoeksresultaten die naar voren worden gebracht. Over de oorzaken van leesproblemen wordt verschillend gedacht. Veel leerlingen zouden onvoldoende technisch leesvaardig de basisschool verlaten. Maar lang niet alle leesproblemen worden veroorzaakt door gebrek aan decodeervaardigheden.

12 Rekenvaardigheid in de brugklas: voor veel leerlingen nog een brug te ver
THEMA
Mieke van Groenestein
In het najaar van 2006 is er een onderzoek gehouden naar de rekenvaardigheid van leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de vakgroep wiskunde van het Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Aan het onderzoek hebben 16 scholen meegedaan met in totaal ruim 3200 leerlingen.

18 Naar beter leesonderwijs op de Morgenster te Sleeuwijk
THEMA
Laurien van Oosten-Bekendam & Wim Marinissen
Het technisch lezen staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Er worden nieuwe accenten gelegd: hoge doelen en verwachtingen, meer instructie- en leestijd voor de risicolezers en het vertrouwen wordt uitgesproken dat uiteindelijk iedereen kan leren lezen.

23 Feminisering
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

24 Strijd tegen overgewicht kan niet zonder medewerking basisschool
INTERVIEW
Dick Oosterveld
Aan de start van de nationale scholenactie ‘Ga voor gezond’, georganiseerd door het landelijke gezondheidsinstituut NIGZ, werd in 2007 door ruim 1000 basisscholen met een lesprogramma deelgenomen. Geen overbodige luxe voor wie beseft, dat inmiddels ruim 15 procent van de jeugd aan overgewicht lijdt. Intussen zijn in heel het land diverse projecten opgestart om overgewicht tegen te gaan, ook op scholen. Het Convenant Overgewicht – met Paul Rosenmšller als voortrekker – beoogt die verschillende initiatieven te bundelen om gezamenlijk een krachtig blok te vormen tegen deze ‘sluipmoordenaar’ van —nze tijd. Interview met Paul Rosenmšller, voorzitter Stuurgroep Convenant Overgewicht.

28 Marsroute Passend Onderwijs
Passend Onderwijs
Tijn Nuyens
Ori‘ntatie op hoe men in de eigen regio aan de slag kan gaan met het realiseren van Passend Onderwijs. Er wordt een route geschetst die u verder kan helpen in het denkproces over hoe er, samen met alle relevante partners, vorm gegeven kan worden aan Passen Onderwijs bij u in uw bestuur, in uw SWV WSNS, in uw regio. Uitnodiging om de huidige en toekomstige situatie met elkaar te verbinden aan een nieuw perspectief van afgestemd onderwijs voor alle kinderen

33 Ontwikkelen op gezamenlijke en eigen kracht
SAMENWERKING
Mariska Jansen
Succesfactoren bij samenwerking tussen organisaties. In het voorjaar van 2006 besluit de Marnix Academie, een pc hogeschool lerarenopleiding basisonderwijs in Utrecht, een project ‘kwalitatief onderwijskundig partnerschap’ te starten.

38 De aansprakelijkheid van bestuur n raad van toezicht
JURIDISCH
Jeroen Gribling
Hoewel ‘governance’ in het onderwijs zeker niet nieuw is, is de introductie hiervan in de onderwijswetgeving dit wel. Ieder bevoegd gezag zal aan de slag moeten met het scheiden van bestuur en toezicht en vervolgens dit toezicht onafhankelijk moeten maken.