Basisschoolmanagement — Jrg. 21 (april 2008) Nr. 7

3 ‘.. groei van het aantal vrouwelijke onderwijsgevenden …’
REDACTIONEEL
Wim van de Grift

4 Wat is feminisering en willen we het anders? / Feminisering van het basisonderwijs: mythes en feiten (1)
Feminisering
Gerda Geerdink
De laatste jaren is de belangstelling voor het geringe percentage mannelijke leraren in het basisonderwijs toegenomen. Deze feminisering is een gevolg van de seksespecifieke beroepskeuze van jongeren maar tevens een gevolg van het relatief lage studierendement van mannelijke pabostudenten. Eind vorig jaar verscheen het proefschrift van Gerda Geerdink waarin ze rapporteert over het onderzoek naar verklaringen voor de seksespecifieke studieresultaten van pabostudenten.

8 De feitelijke weergave van feminisering en masculinisering / Feminisering van het basisonderwijs: mythes en feiten (2)
Feminisering
Gerda Geerdink
Hier wordt ingegaan op de feitelijke weergave van de feminisering in de praktijk van het primair onderwijs. Duidelijk is dat het percentage vrouwelijke leraren de laatste jaren snel stijgt wat overigens niet enkel een Nederlands fenomeen is maar ook zichtbaar is in andere westerse landen. Daarnaast wordt de kwantitatieve en kwalitatieve andere kant van de medaille getoond: naast feminisering hebben we ook te maken met masculinisering van het primair onderwijs. Tot slot worden mogelijkheden genoemd die er zijn om de ongewenste ontwikkelingen succesvol tegen te gaan of in ieder geval de negatieve gevolgen daarvan te minimaliseren.

13 ‘Nog nooit zo’n vent bij elkaar gezien’
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

14 De schoolleiding en het verbeteren van het lesgeven en leren bij de basisvaardigheden

basisvaardigheden
Kees Vernooy
‘Goede schoolleiders zijn de hoeksteen van goede scholen’. Waarom is het schoolleiderschap zo belangrijk voor de leerlingresultaten, met welke gedragingen be•nvloeden schoolleiders de resultaten van de leerlingen en welke aanpak is aan te bevelen.

20 Veranderend toezicht: ‘De inspecteur een stapje voor!’
TOEZICHT
Simone Schrier & Peter Theunis
De aankondiging over het Veranderend Toezicht door de Inspectie heeft voor de nodige commotie in het onderwijsveld en in de pers gezorgd. In deze bijdrage geeft Edux Management & Consultancy haar visie op waar het in essentie om draait en geeft vanuit de concepten van KIK (Kwaliteit in Kaart¨) concrete aanwijzingen hoe op dit moment besturen en scholen ‘de inspecteur een stapje voor kunnen zijn’.

24 Begrijpend lezen, een vaardigheid
LEZEN
Jos Boerema
In de inleiding van het werkmateriaal van de CPS-uitgave Zin in Leren, staat de vergelijking en verschillen tussen de grote filosoof Michel de Montaigne (1533-1592) en de taartenbakker Abel, die op de VPRO-tv met kinderen taarten bakt, centraal. De een vertelt waarover, de ander geeft aan hoe.

28 Begrijpen kan ook buiten de methode om …
LEZEN
Jos Boerema

De inspectie van het onderwijs heeft in het afgelopen jaar alle (speciaal-)basisscholen de brochure ‘Iedereen kan leren lezen’ doen toekomen. In deze uitwerking staat het technisch lezen centraal. Het begrijpend lezen wordt weliswaar wel genoemd, maar echte richtinggevende adviezen worden niet gegeven. Eigenlijk is de koppeling met het woordenschatonderwijs, de enig richtinggevende factor.

31 Nieuwe school? Oppassen met aanbesteden!
SCHOLENBOUW
Bart Joziasse
De nieuwbouw van een nieuwe school blijkt vaak veel duurder dan het budget. Hoewel het ook in het verleden voor kwam dat een aanbesteding van een onderwijsgebouw hoger uitviel dan gedacht was, is dit de laatste tijd meer regel dan uitzondering. Voor een belangrijk deel kan dit voorkomen worden.

34 Samenwerken aan cht goede buitenschoolse opvang (BSO)
buitenschoolse opvang
Marianne Wenneker & Jannemieke van Dieren
In project ‘Samen Goed voor Kinderen’ slaan school en kinderopvang de handen ineen. Wat dat betekent? Goed nadenken over de huisvesting en de onerlinge communicatie. Maar vooral ook: inhoudelijk samenwerken aan de pedagogische doorgaande lijn.

37 Alcohol- en drugsverslaving: ziekte of verwijtbaar gedrag?
JURIDISCH
Iris de Roover
Onderwijswerkgevers worstelen met de omgang met een alcohol- en/of drugsverslaving van werknemers. Een be‘indiging van een arbeidsovereenkomst met een verslaafde werknemer wordt doorgaans pas als onontkoombaar beoordeeld als kan worden vastgesteld dat behandelpogingen om de aan alcohol verslaafde medewerker te laten behandelen zijn mislukt.