Basisschoolmanagement — Jrg. 20 (september 2006) Nr. 1

1 Doortastend onderwijstoezicht
HOOFDARTIKEL
Louis van de Meugheuvel
Een samenvatting van de aanbevelingen uit het advies dat de Onderwijsraad uitbracht onder de naam Doortastend Onderwijstoezicht (1 februari 2006), voor zover die betrekking hebben op het PO.


4 Ontwikkelingen rond ‘governance’
Jos van Elderen
De maatschappelijke aandacht voor besturingsprocessen neemt de laatste jaren sterk toe. De maatschappij wil weten of er ‘fatsoenlijk’ bestuurd wordt, wie nu eigenlijk beslissingen neemt, en of er voldoende controle op de ‘macht’ van bestuurders wordt uitgeoefend. Deze brede maatschappelijke ontwikkeling krijgt ook binnen het primair onderwijs steeds meer aandacht. Naarmate immers ook in deze sector de autonomievergroting toeneemt, valt er meer te beslissen en te besturen en neemt het belang van het besturingsproces toe.

11 Uit het leven van een startende directeur (7)
E-mailcoaching
Hanneke Smit


13 Zichtbaar maken van resultaten bij het leren lezen
Fr. Caesarius Mommers
Het ‘zichtbaar maken van de resultaten’ is een nadere concretisering hoe de schoolleiding de kwaliteit van het leestaalonderwijs in groep 3 kan bevorderen.

22 Sturen op kwaliteit , sturen op mensen (1) / personeelsbeleid in het primair onderwijs
Violette van Empel, Hans Verboon
Professionele ontwikkeling van het onderwijspersoneel, inclusief het management, leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, van onderwijsinnovatie en van schoolontwikkeling. Scholen moeten het hebben van mensen: menselijk potentieel, menselijk kapitaal. Zij bepalen de kwaliteit van het onderwijs. Personeelsbeleid en daarmee aandacht voor de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel is voor scholen derhalve een onmisbare discipline. Dit artikel gaat nader in op kwaliteit in relatie tot personeelsbeleid, de onderwijsarbeidsmarkt en de nieuwe CAO PO.

27 Sturen op kwaliteit, sturen op mensen (2) / de kern van personeelsbeleid
Violette van Empel en Hans Verboon
Hoe ver zijn scholen met de invoering van personeelsbeleid, welke gevolgen heeft de Wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO) en wat vinden schoolleiders zelf in personeelsbeleid belangrijk? In dit tweede artikel ‘sturen op kwaliteit’ wordt nader ingegaan op de Wet BIO, Meerjaren personeelsplanning en Opleiden in de school in het kader van een goed werkende onderwijsarbeidsmarkt.

31 Zolder
Column
R. de Bruin-Beuming

33 Aan de slag met strategisch personeelsbeleid / interview met projectleider drs. Evert Vos, directeur CPS
Dick Oosterveld
Wat heeft het project Strategisch personeelsbeleid – vanuit de invalshoek primair onderwijs – opgeleverd en welke leerervaringen zijn er mee opgedaan?