Basisschoolmanagement — Jrg. 20 (januari 2007) Nr. 4

1 Vissen naar talent (2) : knelpunten en suggesties voor verbetering
hoofdartikel
Eric Verbiest & Marjan Vermeulen

In een vorig artikel beschreven we een aantal belangrijke karakteristieken van kweekvijver. We gingen in op de beoordeling van de kwaliteit van deze kweekvijvers door deelnemers en door leidinggevenden en trokken enkele vergelijkingen met de tweejarige opleiding voor schoolleiders p.o. In dit artikel formuleren we enkele knelpunten in kweekvijvers en geven we suggesties ter verbetering van kweekvijvers.

8 Governance in de praktijk
Harm Klifman
Als het klassiek bestuur raad van toezicht wordt en het eindverantwoordelijke management wordt college van bestuur, welke gevolgen heeft dit dan voor het overige management? Hebben de schoolleiders dan geen ‘chef’ meer en zijn ze van middenmanagement, (weer) eindverantwoordelijk management geworden? Veranderen dan de taken van deze (nieuwe bestuurder) en gene (de schoolleider)? Deze voor veel schoolleiders actuele vraag vergt een nauwkeurige analyse van wat er op de schop gaat als bestuurlijke patronen veranderen.

13 Uit het leven van een startende directeur (9)
Hanneke Smit
De 36-jarige Monique is vier jaar directeur geweest van een kleine school in Alkmaar. Recentelijk is ze gestart op de Pyramide, een middelgrote school in Oudewater. ‘Mag ik je af en toe mijn verhaal vertellen?’ vroeg ze me bij haar vertrek. Zo werd coaching door het aantal kilometers e-mailcoaching.

14 De schoolorganisatie als krachtenveld: in de diagnosefase van de schoolplancyclus
Erik de Graaf
In het schooljaar 2006-2007 loopt voor de scholen de huidige schoolplanperiode af en worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe cyclus 2007-2011. Een interne sterkte/zwakte-analyse en een externe analyse van de kansen en bedreigingen maakt meestal deel uit van die voorbereidingen voor het nieuwe schoolplan. De schoolleider vervult in dit proces een sleutelrol. Dit artikel gaat nader in op de rol van de schoolleider in de diagnosefase van het schoolplan. Daarnaast biedt het een ordeningskader, gebaseerd op de modellen van Petri en Van der Torn, waarmee duidelijk wordt welke krachten werkzaam zijn binnen de schoolorganisatie en hoe dit de schoolleider kan helpen om de organisatie te (be)sturen.

20 De ondernemende school
P. Windhoud
De wereld verandert continu en scholen zien zich geplaatst voor vragen en vraagstukjes die om verantwoorde en creatieve oplossingen vragen. Het overheidsbeleid is erop gericht scholen te stimuleren om zelf het heft in handen te nemen. Kortom, proactief te handelen. Wachten scholen tot vragen en problemen zich aandienen, m.a.w. handelen ze reactief, dan voelen zij zich veelal overvallen, overvraagd of onvoldoende erkend. Dit leidt vervolgens tot een defensieve houding of afwerende reacties, die op hun beurt het beeld bij de buitenwereld versterken dat de onderwijswereld wordt bevolkt door behoudzuchtige klagers die buiten de realiteit staan.

27 Geluk
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

28 De kwaliteit van uw kwaliteitszorg

Cees Bos

Drie mensen – een kale man met sigaar, een jonge vrouw en een politieagent – kijken alle drie naar een sportauto die zojuist nogal bruusk tegen een lantaarnpaal is ‘geparkeerd’. EŽn gebeurtenis – drie perspectieven. Ik heb het gevoel, dat ‘kwaliteitszorg’ ook zoiets oproept: ŽŽn begrip, maar vele, vele interessante exegeses. De inspectie meent …, de begeleider zegt …, de adviseur denkt …, en die collegaschoolleider vindt … Boeiend? Ja! lastig? Ook! Want wat wordt er nu eigenlijk precies van scholen verwacht? Welke kwaliteit moet uw kwaliteitszorg hebben?

34 Buitenschoolse opvang – wat verandert er per 1 januari 2007?
JURIDISCH
Noortje Janssen
Het onlangs ingediende wetsvoorstel tot invoering van de buitenschoolse opvang (BSO) zorgt voor nogal wat onrust in onderwijsland. De vraag is welke taken het bevoegd gezag, en in de praktijk dus veelal de schoolleider, op zijn bordje krijgt als het gaat om inspanningen die op dit vlak geleverd moeten worden. Redenen genoeg om het een en ander eens op een rijtje te zetten.

36 Wat werkt bij onderwijsverbetering?
Robert J. Marzano & Dook Kopmels
Elk jaar weer wordt er door elke school in het land besloten aan welke zaken er gewerkt zal worden om het onderwijs te verbeteren. Met als uiteindelijke doel de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen op peil te houden of (bij voorkeur) te verbeteren. Vervolgens worden er plannen ontwikkeld voor het realiseren van verbeteringen binnen de school. Maar hoe kun je nu weten wat goed is om op jouw school aan te pakken?

41 Het beste uit Recent … jaargang 2007
Hans Verboon & Ben van Rooij
Recent is de Nieuwsbrief van BasisschoolManagement; deze wordt als bijlage van BasisschoolManagement geleverd en bevat berichten die voor directie en besturen relevant zijn. In dit artikel zijn berichten opgenomen die in 2006 in Recent werden afgedrukt en nog steeds actueel zijn.