Basisschoolmanagement — Jrg. 19 (februari 2006) Nr. 5

Thema: LUMPSUM

1 En nu op stoom blijven
B. Keizer
Er is nog ruim een half jaar te gaan. Dan komt de lumpsum in het primair onderwijs. De beslissing van de Tweede Kamer is op 18 januari 2006 gevallen. Die had alleen negatief kunnen uitvallen als de voorbereidingen niet op orde waren. Die conclusie kon niet ontleend worden aan de feitelijke gang van zaken. In dit artikel een schets hoe de feitelijke stand van zaken is.

9 Herverdeeleffecten bij invoering lumpsum
B. Keizer
De gegevens over de herverdeeleffecten zijn ontleend aan de verzamelde data van het meetjaar 2004-2005. Over dat schooljaar is precies gekeken wat er gedeclareerd is en hoeveel de lumpsum zou zijn als die al van toepassing zou zijn geweest. De data leggen ook de grondslag voor de landelijke gemiddelde personeelslast (GPL) en voor de overgangsregeling per bestuur.

12 Toekenning formatie in geld
B. Keizer
De algemene maatregel van bestuur waarin de bekostiging nader geregeld wordt, moet uiteraard ingrijpend gewijzigd worden. Dat gebeurt in de wijzingings-amvb waarin zowel het Bekostigingsbesluit WPO als die van de WEC wordt aangepast. Tegelijkertijd wordt het Formatiebesluit WPO en het Formatiebesluit WEC afgeschaft, omdat de formatieve bekostiging nu integraal in de bekostigingsbesluiten is verwerkt. Daartoe is onlangs het Besluit van 5 oktober 2005 in het Staatsblad verschenen (Stb. 2005, 553).

14 Lumpsum: wat doet het met een school?
Mr J.W.M. Breederland
In dit artikel komt Mark Jager van de christelijke basisschool Instituut Coolsma in Driebergen aan het woord over zijn ervaringen als deelnemer aan de pilot lumpsum. Hij is erg te spreken over het effect ervan op de organisatie.

18 Lumpsumpilots – wat leveren ze op?
A.J.M. van der Kroon
Het pilotprogramma is een onderdeel van het flankerend beleid invoering lumpsumfinanciering in het primair onderwijs. Doel van het programma is het opdoen van ervaringen met lumpsumfinanciering, want de invoering van lumpsum is niet slechts een financieel-technische operatie; het is een cultuuromslag met grote gevolgen. Het is van belang eerst een groep voorlopers de gelegenheid te geven die ervaringen op te doen.

23 Kwekken
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

24 De grote broek van de directeur
M. van der Hoff-Isra‘l
Als op 1 augustus 2006 lumpsum wordt ingevoerd, biedt dit kansen voor schooldirecteuren. Is dat echt zo? En hoezo dan? Een verkenning met een forse knipoog naar de pilots lumpsum primair onderwijs.

26 De waarheid is soms prettiger dan je denkt…
H. Cox
In gesprek met Adri Lammers, bestuursmanager van het Openbaar Onderwijs in Epe.

28 Competent voor de invoering Lumpsum?
Drs B. de Koning
‘Dat gedoe met geld, dat is toch niks voor mij?! Dat stond mij toch niet voor ogen toen ik het onderwijs in ging en als directeur solliciteerde? Daar heb ik toch niet voor doorgeleerd, ik ben van inhouden en mensen. Niks voor mij dus.’ Als dit uw zienswijze is, zal het er wel niet van zijn gekomen dit themanummer te lezen. Er is ook een andere zienswijze mogelijk. ‘Financi‘le ruimte, eigen keuzen, dat maakt het mogelijk invulling te geven aan integraal management. Echt iets voor mij dus. Nu eens kijken hoe ik dat het best kan aanpakken.’ Met dit standpunt bent u aan het einde van dit themanummer gekomen voor u het wist.