Basisschoolmanagement — Jrg. 16 (februari 2003) Nr. 5

1 Professionele leergemeenschappen – een nieuwe kijk op permanente ontwikkeling van leraar en school (1)
Dr. E.E.B.P. Verbiest en Prof. R. Vandenberghe
De afgelopen tien jaar laat een groeiende belangstelling zien voor zogeheten professionele leergemeenschappen. In deze leergemeenschappen van leraren en schoolleiding staan collectieve reflectie op en verbetering van het werk in de klas en in de school centraal. Professionele leergemeenschappen kunnen een positieve invloed hebben op het functioneren van leraren en in het verlengde daarvan, op de resultaten van leerlingen. In deze bijdrage – die in twee afleveringen verschijnt – wordt het verschijnsel ‘professionele leergemeenschappen’ nader verkend. Ook worden enkele kritische kanttekeningen bij professionele leergemeenschappen gemaakt. Tenslotte wordt nog stilgestaan bij het karakter van professionalisering zoals die in professionele leergemeenschappen vorm krijgt.

9 Onderwijs in Europa
A.P. Kotte en J.F.M. Letchert
In dit artikel kijken de auteurs naar onderwijsontwikkelingen in een Europees perspectief. Zij werpen de vraag op in hoeverre een verregaande Europese harmonisering en uniformering van het onderwijs haalbaar en ook wenselijk is. Kijkend naar de voor de inwoners van de Europese lidstaten ingrijpende invoering van de Euro kun je de vraag stellen of dit slechts een begin is van een nog veel ingrijpender vervolgtraject zoals hierboven aangegeven. Duidelijk is dat ‘Brussel’, de Eurocraten, wel willen. Maar in hoeverre zullen de aangesloten landen, of ze nu groot of klein zijn, een dergelijke ontwikkeling toelaten? Het lijkt er op dat nu de uitbreiding van de Europese Unie nabij is, het adagium soevereiniteit in eigen kring, versus Europa als eenheidsstaat hoe langer hoe meer onder druk komt te staan. Dat geldt zeker voor het thema onderwijs.

16 Goed nieuws is geen nieuws
JURIDISCH
Mr. W. Lindeboom
Oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling over compensatiemaatregelen herintreders

18 Aan de slag met competentie-ontwikkeling: een ‘bottom-up’ aanpak
Mevr. drs. L. Dreeuws-Robbers en mevr. drs. S. Huijbregts
Praktijkervaringen van een schoolteam. “Enthousiasme van leerkrachten is de belangrijkste voorwaarde voor kwaliteit. Als mensen gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen, dan blijven ze enthousiast en voelen ze zich verantwoordelijk voor zichzelf n voor de ander. Daar hebben de school n de leer lingen baat bij”, stelt Arnold Teune, directeur van de Prins Mauritsschool in Rijswijk. Dit is voor hem de reden om tijdig met IPB te beginnen. “Hier liggen vele kansen!”

26 De asfaltgeneratie
Column
R. de Bruin-Beuming

27 ‘Woord en daad horen bij elkaar’
Interview
J. Ebskamp
Arriverend bij de Prins Willem Alexanderschool in Sliedrecht raak ik verzeild in een rij kinderen die terugkomen van de gymles. Ook ik wacht bij de eerste poort van de speelplaats en vervolgens bij de voordeur. De spelregels zijn duidelijk en aanpassen gebeurt op natuurlijke wijze: ‘Laat mijnheer er even langs’, zegt de leraar en ik sta binnen in een mooie school die zowel binnen als buiten licht, kleur en vriendelijkheid uitstraalt. De directeur, Wim Dunsbergen, die vanuit zijn kamer goed zicht heeft op de hal, verwelkomt me.