Advies en Educatie — Jrg. 27 (januari 2010) Nr. 1

3 REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 Angelsaksisch managen of Rijnlands organiseren
Herman Kolthof
Besturen staan op afstand van het onderwijs. Aan de andere kant worden besturen verantwoordelijk gesteld voor de resultaten op diezelfde scholen. Een duivels dilemma dat vraagt om stuurmanskunst of een (bewuste) besturingsfilosofie. In dit artikel willen we laten zien welke keuzemogelijkheden een bestuurder heeft bij het (be)sturen, welke effecten dat heeft op de resultaten en wat dat doet met jet leerpotentieel van een organisatie.

7 Effectieve leerlingbesprekingen
PROFILEREN
Wim Meijer & Machteld Schšlvinck
Drs. M.M. Schšlvinck is Senior Consultant bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Zij trainde talrijke interne begeleiders in het voeren van effectieve leerlingbesprekingen. De ervaringen die zij in de loop der jaren met haar collega’s op deed, maakten steeds beter zichtbaar op welke manier het handelen van interne begeleiders onderdeel is van het totale zorgbeleid van de school. We vroegen haar de meest actuele opvattingen kort te beschrijven. In haar recent verschenen boek Naar nog effectievere leerlingbesprekingen, werkboek over het functioneren van de interne begeleider in het zorgbeleid van de school (Amersfoort: CPS) zijn deze ervaringen uitgebreid beschreven. Met name de rolverdeling tussen interne begeleider en directeur krijgt daarbij de volle aandacht.

8 Scholen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun beleidvoerend vermogen
Jan Saveyn
Beleidvoerend vermogen: een veelomvattend begrip. Om erover te kunnen praten moet je weten wat eronder wordt verstaan. In dit artikel een lijst van de specifieke capaciteiten die het beleidvoerend vermogen van een school uitmaken.

11 ” Een natuurschool in een Vinex-wijk”
PROFILEREN
Manja Dobbe
Advies en Educatie gaf het woord aan Manja Dobbe, directeur van Basisschool de Beekvliet te Velserbroek. Wat doet deze school om zich te onderscheiden en te profileren?

12 Beleid? Geen tijd
COLUMN
Peter van Duijvenboden

13 Over de opzet van de zorgstructuur als systematische onderwijsvernieuwing
Wim Meijer
Passend onderwijs is het belangrijkste beleidstopic voor het Nederlandse basisonderwijs. Interne begeleiders vervullen een spilfunctie, waar het gaat om de samenwerking tussen leerkrachten onderling, de samenwerking tussen ouders en leerkrachten en tussen de school en externe ketenpartners in de zorg. Wat zijn de randvoorwaarden waaronder een interne begeleider goed kan functioneren?

15 Schoolbestuur neemt schoolgebouwen over
PROFILEREN
Dolf Janson
Conexus, de grootste van de twee schoolbesturenvoor primair onderwijs in Nijmegen, is sinds enkele jaren eigenaar van de schoolgebouwen van zijn 26 scholen. Wat bezielde een schoolbestuur om dat te willen en wat maakte dat de gemeente Nijmegen daarmee akkoord is gegaan?

16 Evidence-based beleid en de bijdrage van onderwijsonderzoek
WETENSCHAP
Simone Doolaard
De term ‘evidence-based’ is populair in het onderwijs. De keuze voor een nieuwe methode, een nieuwe aanpak, een interventie zou niet gebaseerd moeten zijn op een mooie folder of een goed verhaal van de ontwikkelaar, maar op bewezen effecten. Dit geldt op alle niveaus: leerkrachten, directies, besturen, maar ook de landelijke overheid. Is bewezen dat nieuw materiaal voor hoogbegaafde leerlingen iets oplevert voor die leerlingen, leren leerlingen met die nieuwe rekenmethode beter vermenigvuldigen, stimuleert dat leesstimuleringsproject daadwerkelijk het lezen en leidt het invoeren van referentieniveaus tot hogere taal- en rekenprestaties?

18 Excellerend onderwijs
PROFILEREN
Peter BriedŽ
Kinderen die zich gelukkig voelen, vinden het leuk om te leren. Geef daarom inspirerend onderwijs en daag kinderen uit hun uiterste best te doen. Doe je dit, dan komt het goed. Dan komt er uit wat er in zit en zullen alle kinderen excelleren; niet alleen de (hoog)begaafde. Maar om dit te bereiken moet je nog wel wat doen. Vooral als je school in een achterstandswijk staat en je op grond van de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito tot de top 5 zwakste scholen van Nederland behoort. Toch kan ook zo’n school excelleren en zijn potenties waarmaken. Wat er in zit komt er uit. Dat bewijst het verhaal van de Van Ostadeschool die van ‘zeer zwakke school’ nu voorbeeldschool is! Met recht een excellente school waarin alle kinderen worden gestimuleerd hun eigen top te halen.

19 Netwerk van adviesbureau met beroepsopleidingen
Margreet Bos
In Den Haag participeert het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO, Uw educatieve partner) in het netwerk ‘Sux6 voor nul tot zes’. Dit netwerk is in 2004 opgezet om op het terrein van VVE de contacten met de MBO-opleidingen van ROC Mondriaan en de Pabo-opleidingen van Hogeschool INHolland en de Haagse Hotelschool te verstevigen en VVE nog meer te verankeren in de stad en de opleidingen. Het gezamenlijke belang van deze partijen is het werken aan de kwaliteit van professionals die met jonge kinderen werken. Daarin wordt over en weer van elkaars expertise gebruik gemaakt.

20 Geef eens een voorbeeld, naar een methodiek van goede praktijkvoorbeelden
DE KEUZE
Dolf Janson
Boekbespreking

21 handboek beleidvoerend vermogen
DE KEUZE
Jan Saveyn
Boekbespreking

22 Conferenties
DE KEUZE
Congresladder

23 Sites
DE KEUZE
Bespreking van meerdere websites:
Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs (van NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
Beleidvoerend vermogen van basisscholen: stand van zaken en verklarende factoren (Kohnstamm Instituut)
Strategische projecten (uit Go-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)
Toetsingsinstrument voor de inschatting van het beleidsvoerend vermogen van scholen (onderwijs.vlaanderen.be)
Beleidsvoerend vermogen als criterium bij een doorlichting (VVKSO [B])
Toezichtkader 2009 po/vo (Onderwijsinspectie [NL])