Advies en Educatie — Jrg. 27 (augustus 2010) Nr. 4

Thema: TAAL EN REKENEN

3 Taal- en rekenonderwijs
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 Referentieniveaus gelden ook in het PO…
THEMA TAAL EN REKENEN
Dolf Janson
In dit artikel schetsen we de betekenis van de referentieniveaus in het taal- en rekenonderwijs voor het primair onderwijs en manieren om daarmee op school aan het werk te gaan.

8 De implementatie van een nieuwe rekenmethode anno 2010
THEMA TAAL EN REKENEN
Ton van der Heiden, Tijn Bloemendaal
Rekenen staat in de belangstelling. ‘Het niveau van de rekenprestaties daalt’ is een veelgehoorde uitspraak. Deskundigen discussi‘ren over oplossingen. wat werkt beter: de traditionele of de realistische rekendidactiek? In dit artikel wordt gepleit het keuze- en invoeringstraject van een nieuwe rekenmethode begeleid te laten plaatsvinden, waarbij het keuzeproces systematisch verloopt en niet snel wordt gefixeerd op ŽŽn methode. Leerkrachten moeten de methode in hun vingers krijgen zodat ze ogenschijnlijk spelenderwijs les kunnen geven en de interactie leerkracht-leerling optimaal is.

10 Van leesaversie naar leesplezier
COLUMN
Peter van Duijvenboden

11 Vernieuwingen in het vraagstukkenonderwijs: uitdagingen en moeilijkheden
THEMA TAAL EN REKENEN
Fien Depaepe, Eric De Corte, Lieven Verschaffel
Als reactie op het tekortschieten van het traditionele wiskundeonderwijs is er een vernieuwingsbeweging ontstaan die in het onderwijs de nadruk legt op het verwerven van hogere orde oplossingsvaardigheden, het gebruik van realistische situaties en het cre‘ren van een alternatieve klascultuur. Een onderzoek naar de effecten van deze nieuwe aanpak wijst uit dat de visie van de vernieuwingsbeweging slechts gedeeltelijk ingang heeft gevonden in de klaspraktijk.

14 We waren wel wat afgedwaald… / Hoe een taal-/leesverbetertraject essenties
weer centraal stelt
THEMA TAAL EN REKENEN
Dolf Janson
Naar aanleiding van een landelijke studiedag over leesonderwijs besloot de directie van basisschool Het Kompas in Barendrecht het taal- en leesonderwijs aan te pakken. Samen met een taal-/leesexpert van APS komen ze erachter dat het de school ontbreekt aan een samenhangende visie, en dus ook aan een doorlopende leerlijn. Het vernieuwingsproces is nog niet afgerond, maar ze zijn enthousiaster over de verbeteringen.

17 Dansen op uitdagende leerlijnen – werken met leerlingportfolio’s
THEMA TAAL EN REKENEN
Jan J.M.H. Halin
Met het rapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen krijgt het onderwijs kansen om een optimalere schoolloopbaan van leerlingen te realiseren. Onderzoek naar de verborgen leersprong van leerlingen laat zien dat als het curriculum niet wordt aangepast (verrijkt – versneld – verdiept – top – down) leerlingen weinig leren. Het referentiekader biedt met de streefkwaliteit het handvat om het aanbod te realiseren zodanig dat elke leerling zijn niveau kan verhogen. Het werken met leerlingportfolio’s kan zowel voor (begaafde) leerlingen als voor leerkrachten de kwaliteit van het aanbod en van het eigenaarschap van het leren bevorderen.

19 `Maatregelen die fruit brengen!’ / Een model voor de integrale aanpak van taalbeleid in een hogere beroepsopleiding
THEMA TAAL EN REKENEN
Wilma van der Westen
De taalvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo staat volop in de belangstelling. De referentieniveaus van de commissie Meijerink hebben een wettelijk kader gekregen en men is druk doende met de praktische invoering hiervan. Maar hoe zit het eigenlijk met het hoger onderwijs? Over de taalvaardigheid van studenten wordt veel geklaagd en het besef dat ook opleidingen in het hoger onderwijs hun verantwoordelijkheid moeten nemen, en meer moeten doen dan een taaltoets en wat ondersteuning, dringt gestaag door.

23 Conferenties
DE KEUZE
Congresladder

24 Sites
DE KEUZE – THEMA TAAL EN REKENEN
Bespreking van meerdere websites:
www.taalonderwijs.nl
http://cteno.be/startpagina
http://taaluniversum.org/taal/
www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/publicaties/PO/
www.gecijferdheid.nl
www.rug.nl/let/voorzieningen/etoc/index
www.itta.uva.nl/
http://users.skynet.be/taalonderwijs/
www.taalsite.nl
www.fi.uu.nl
www.schoolaanzet.nl