Advies en Educatie — Jrg. 26 (april 2009) Nr. 2

3 Partnerschap ouders en school
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 De kloof tussen ouders en school / ‘Reality soap vraagt aandacht voor leerachterstand’
ACTUALITEIT
Elise Luiten
Vanaf januari 2009 is bij de NPS een reallife docudrama te zien waarin het wegwerken van leerachterstanden bij basisschoolleerlingen centraal staat. In tien afleveringen kunnen kijkers zien hoe presentator Prem Radhakishun alles uit de kast haalt om deze leerlingen klaar te stomen voor de CITO toets. Advies & Educatie ging in gesprek met hoofdredacteur Jeroen Jorna van ‘De school van Prem’ over het hoe en waarom van deze docusoap.

6 ‘Het feest is geslaagd als ze er allemaal zijn’ / Interview met dr. Frederik Smit
NIET TE MISSEN
Ruud Gorter
Het Nijmeegs ITS is onlangs gestart met een expertisecentrum Ouders, school en buurt. Het centrum houdt zich bezig met onderzoek en advisering over innovatieve ontwikkelingen op het terrein van de relatie ouders, onderwijs en opvang voor, na en tussen de schooltijden. Motor van dit centrum is dr. Frederik Smit. We vroegen hem naar de relevantie van zijn expertisecentrum, ook voor onderwijsadviseurs.

9 Creatieve middag
COLUMN
Pappa van Annika

10 Ouders in de brede school / Onderzoek binnen het lectoraat ‘Integraal jeugdbeleid – de vensterschool als portaal’
WETENSCHAP
Simone Doolaard
In deze rubriek draagt Simone Doolaard onderzoek aan dat van belang is voor het onderwijsveld. In elke school, en zeker in een brede of vensterschool, is ouderbetrokkenheid een belangrijk onderwerp. De brede school, waarin ook professionals werken van instellingen die van oudsher gericht zijn op ouders zoals de centra voor jeugd en gezin, is bij uitstek een plek waar het ondersteunen en stimuleren van ouders veel aandacht krijgt.


12 Het spijbelbeleid in Vlaanderen
HET IDEE
Katrien Bonneux & Evi Neven
In dit artikel staan we stil bij de regelgeving rond aan- en afwezigheden op school, de verschillende vormen van schoolverzuim en het Vlaamse beleid op dat gebied. Om het leerrecht van kinderen en jongeren te garanderen, is er in Belgi‘ de leerplicht. Deze loopt van 6 tot 18 jaar of tot op het moment dat een jongere zijn of haar diploma van het secundair onderwijs behaalt. Tot 15-16 jaar is een voltijdse leerplicht, vanaf dan kan men ook deeltijds onderwijs volgen.

15 Stapelen en schakelen / Kinderen met ernstige gedragsproblemen
PRAKTIJK
Wim Meijer
Ouders en leerkrachten signaleren steeds meer gedragsproblemen en -stoornissen bij kinderen. Dat blijkt uit de groei van het aantal leerlingen dat wordt aangemeld bij een Commissie van Indicatiestelling (Cul) cluster 4. Als deze commissie vaststelt dat er bijvoorbeeld sprake is van een ernstige gedragsstoornis die zich manifesteert op school, thuis en bij vrijetijdsbesteding, geeft zij een beschikking af waarmee een beroep kan worden gedaan op speciale faciliteiten.

17 Taalspecialisten
NETWERKEN
In deze rubriek is plaats voor een beschrijving van activiteiten, contactgegevens, toegang en kosten van deelname aan netwerken voor adviseurs. In de tabel zijn de netwerken op een rijtje gezet. EŽn daarvan wordt in elk nummer beschreven. De netwerken zijn niet alleen voor adviseurs die werkzaam zijn bij organisaties die aangesloten zijn bij brancheorganisaties EDventure. De redactie ontvangt graag informatie over andere netwerken in het format van deze pagina. Alle beschrijvingen zijn binnenkort te raadplegen op de site van de EDventure Academy.

18 De Nederlandse droom / Van mavo tot professoraat: hoe stapelaars de top beklommen.
Wim Meijer
Wat hebben Ahmed Aboutaleb, Gerrit Braks, Paul Cliteur, Jan Jacob van Dijk, Everhardus de Jong, Ab Klink, Maria van der Hoeven, Hans Kamp, Ahmed Marcouch, David Pinto, Harry van Raaij, Ad Scheepbouwer, Aline Schuiling, Aad Veenman en Rob de Wijk nog meer met elkaar gemeen dan dat we hun namen uit de pers kennen als vooraanstaande Nederlander?
Mensen die in politiek, onderwijs en bedrijfsleven carrire maakten en het brachten tot minister, hoogleraar of directeur? Journalist Paul van Liept bracht hen in de Nederlandse droom bijeen onder een noemer ‘stapelaars’ die de top beklommen. Zij bereikten hun maatschappelijke positie geen van allen via een snelle, effici‘nte onderwijsloopbaan.


19 Tweedelijnsondersteuning kleuterparticipatie
LEERLING EN ZORG
An Van Rompaey & Hans TŽblick
Juf Greet vindt kleuters taliger maken moeilijk, maar is het dat ook? Meester Koen steekt veel tijd in het observeren en testen van zijn vijfjarigen. Hij vraagt zich af wat hier de zin van is. Juf Hilde, de zorgjuf van een kleuterschool, breekt zich het hoofd over het betrekken van ouders in het schoolgebeuren. Directeur Chris zegt: ‘Samen ŽŽn of ieder alleen?’ Hij wil al zijn kleuterleid(st)ers met bijzondere taken effici‘nter laten samenwerken, maar worstelt met deze puzzel.

21 Het pedagogisch quoti‘nt – pedagogische kwaliteit in opvoeding, hulpverlening, onderwijs en educatie
DE KEUZE
Alexander Minnaert, Henk Lutje Spelberg, Hilda Amsing
Boekbespreking

22 Conferenties
DE KEUZE
Informatie over congressen en de congresladder.

23 Websites
DE KEUZE
Bespreking van meerdere websites:
www.ouders.nl
www.bredeschool.nl
www.ouders.net
www.oudersaanzet.nl
www.voo.nl
www.boink.info