Advies en Educatie — Jrg. 25 (november 2008) Nr. 5


3 Doorlopende leerlijnen
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 Referentieniveaus voor rekenen… En nu?
ACTUALITEIT
Anneke Noteboom
Referentieniveaus voor taal en rekenen. Ze formuleren wat leerlingen op 12 jaar, 16 jaar en ongeveer 18 jaar moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De bedoeling is dat ze de overgang tussen verschillende onderwijsvormen soepel doen verlopen en dat de opbrengsten van rekenen en taal helpen vergroten. De zoveelste vernieuwing? Weer een verzwaring voor leraren en school? Of bieden de referentieniveaus voor rekenen-wiskunde leraren en school juist kansen om gezamenlijk het rekenonderwijs een impuls te geven?

6 Samen op weg naar betere taal- en leesresultaten
NIET TE MISSEN
Gea Spaans en Yvonne Leenders
Hierboven ziet u voorbeelden van overwegingen die schoolbesturen hebben om deel te gaan nemen aan de taal/leesverbetertrajecten, die in het schooljaar 2008/2009 van start gaan. Redenen, die voor deze besturen het uitgangspunt vormen om met de eigen scholen gezamenlijk aan de slag te gaan, op weg naar verbetering van het taal/leesonderwijs. En daaraan gerelateerd ook het nastreven van hogere taal/leesprestaties bij de kinderen.

9 ’t Kofschip gezonken, ’t fokschaap geslacht
COLUMN
Peter van Duijvenboden

10 Beleidsgericht onderwijsonderzoek in het primair onderwijs
WETENSCHAP
Simone Doolaard
In deze rubriek draagt Simone Doolaard onderzoek aan dat van belang is voor het onderwijsveld. Beleidsgericht onderwijsonderzoek wordt geprogrammeerd en uitbesteeds door de BOPO, een ‘dochter’ van NWO. Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar om beleidsgericht onderwijsonderzoek uit te voeren en is ŽŽn van de belangrijkste ‘vraagstellers’. De BOPO stelt een programma op voor vier jaar. In het vierde jaar wordt het onderzoek van de afgelopen periode op een rijtje gezet. Dit dient dan weer als uitgangspunt voor de volgende periode.


12 Evidence Based bewijst (n)iets?
HET IDEE
Ronald te Loo
Glenn Mills. Was dat niet de school die in de publiciteit kwam als ‘boefjesschool’? En was daar niet door onderzoek aangetoond dat de recidive achterbleef bij andere jeugdinrichtingen? Inderdaad, dat is het beeld van Glenn Mills. Een van de eerste keren dat er in Nederland over een school een discussie werd gevoerd over de waarde van een evidence based aanpak.

15 Controle en schoolondersteuning in Vlaanderen / Een bondgenootschap voor onderwijskwaliteit
Eric Vercammen
In 1991 werd in Vlaanderen het decreet op de organisatie van de inspectie en de begeleiding van scholen gestemd. Het was een mijlpaal. Er kwam ook in Vlaanderen, zoals in Nederland al langer bestond, een onderwijsbegeleiding. Controle en begeleiding van scholen werd uitdrukkelijk gescheiden en de opdrachten werden omschreven. De controle was via de inspectie in handen van de overheid en de begeleiding werd gesitueerd dicht bij de onderwijsverstrekkers. Aan dat decreet wordt nu gesleuteld om verschillende redenen. Advies en Educatie ging in gesprek met Peter Michielsens, de inspecteur generaal van het Vlaamse onderwijs. Hij heeft de hele evolutie sinds 1991 ‘meegemaakt’ en is nu betrokken bij het ontstaan van een nieuw decreet.

17 DE STELLING
‘Doorgaande leerlijnen kunnen het beste vanuit het primair onderwijs naar de voorschool en het voortgezet onderwijs worden geformuleerd.’
Oneens! Ja, maar …

18 Onderwijsadvies rekenen en wiskunde
NETWERKEN
Jaap den Hertog
Op 30 mei 2008 werd in Utrecht een conferentiedag gehouden bestemd voor onderwijsadviseurs met specialisatie rekenen en wiskunde, georganiseerd door EDventure (koepelorganisatie van de onderwijsadviesbureaus in Nederland) in samenwerking met het Freudenthal Instituut (expertisecentrum rekenen en wiskunde) te Utrecht.

19 ‘Passend onderwijs’ in woord en daad: waar blijft de leerkracht?
LEERLING EN ZORG
Wim Meijer
Onderwijsadviseurs hebben de schone taak om scholen te ondersteunen bij het realiseren van ‘passend onderwijs’. Het gaat om overheidsbeleid maar tegelijkertijd ook om een onderwijsideaal dat op verschillende manieren kan worden vormgegeven. Op landelijke congressen en op regionale netwerkbijeenkomsten zijn bestuurders, directies en interne begeleiders druk in de weer om ‘passend onderwijs’ voor te bereiden.

21 Doorgaande leerlijn voor onderwijsadviseurs / Waar haal je de professionalisering vandaan?
PROFESSIONALISERING
Rick Venmans

Nog niet zo lang geleden was de term ‘een leven lang leren’ een nieuw ge•ntroduceerd begrip. Als professional moet je nu eenmaal op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. In de Verenigde Staten heet dit fenomeen goed klinkend ‘lifelong learning’. Is dit een overgewaaide onderwijshype? Of wordt professionalisering onder Nederlandse onderwijsadviseurs vooral gezien als een proces; de persoonlijke ontwikkeling of groei in kennis en vaardigheden? In ons onderzoek naar de effecten van de onderwijsadviseur gaan we uit van dat laatste.

22 Rafe Esquith: Teach like your hair’s on fire : the methods and madness inside room 56
DE KEUZE
Lesley Hogeboom
Boekbespreking.

23 Jan de Bas: Jong gedaan, oud geleerd : burgerschapsvorming, visies en instrumenten
DE KEUZE
Margreet Bos
Boekbespreking.