Pedagogische Studiën — Jrg. 98 (juli 2021) nr. 2

…en. De resultaten laten zien dat zowel factoren op leraarniveau (waaronder self-efficacy en een gevoel van betrokkenheid), als op het niveau van de schoolorganisatie (waaronder een ondersteuningscultuur in de school) van invloed zijn op de uitval van starters. Daarnaast spelen specifieke interventies een rol, zoals ondersteuning door een mentor. Deze studie laat tegelijkertijd zien dat de uitval wordt veroorzaakt door een complex samenspel van dez…

Didactief — Jrg. 50 (december 2020) nr. 10

…van Sanne Smit 32 Montessori is springlevend 35 Onderzoek kort 39 Column: Kirschner Kiest 40 Leraar onderzoekt: Maaike Radix focust op lezen in haar sbo-klas 42 Klassieker van de maand: self-efficacy 45 Column: Ferry Haan 47 Sekseverschillen: kanttekeningen bij Onderwijsraad 48 Boeken 50 D to go 51 Colofon en volgende maand      …

Mensenkinderen — Jrg. 34 (maart 2019) nr. 164

…r Manon Vriezekolk ook. 22 Keynote: Iliass el Hadioui over sociale pijn en self-efficacy Op de NJPV-conferentie sprak de Rotterdamse onderzoeker een intense, maar korte keynote uit. Het nagesprek was minstens zo goed. 28 Boekbespreking: Berna leest ‘Het vonkt in mij’ 30 Longread: lector Hester IJsseling wil ‘het zekere weten’ voorkomen “Kwaliteit is niet: beantwoorden aan de eisen van het systeem, maar kunnen luisteren naar: wat vraagt deze situat…

Didactief — Jrg. 49 (april 2019) nr. 4

…Lees dan ook meteen wat er te zeggen valt over veertig jaar onderzoek naar self-efficacy. 22 Flexleraar SEO (van het jaarlijkse Elsevier-onderzoek) duikt speciaal voor Didactief in de cijfers over jonge leraren op de arbeidsmarkt. Pas afgestudeerden blijken steeds vaker voor detachering te kiezen. Aard van de generatie? Of speelt het lerarentekort mee? 24 & 39 & 42 Geef ze voorkennis Deel twee van Erik Meester en Anna Bosman: hoe breng je kennis v…

Basisschoolmanagement — Jrg. 33 (maart 2019) nr. 2

…uziek houden het brein jong’ Hans Verboon 10 Het versterken van leerkracht self-efficacy Marjolein Zee 14 Inge Zweers: ‘Houd niet alle leerlingen met gedragsproblemen in het regulier onderwijs’ Chris Zwart 16 Hellen Schouenberg: ‘Dromen, draagvlak creëren, stappen bepalen en… doen’ Chris Zwart 18 Filosoferen met kinderen Rob Bartels 21 Column: Spookvarken Jacques Jacobs 22 De implementatie van Close Reading Marieke van Logchem, Dortie Mijs en Tony…

Pedagogische Studiën — Jrg. 94 (december 2017) nr. 4

…grijke verschillen tussen leerlingen met betrekking tot schrijfprestaties, self-efficacy en schrijfmotivatie. Leren schrijven met Tekster: een wetenschappelijk beproefde lesmethode voor het basisonderwijs R. Bouwer, K. Koster, H. van den Bergh Om het onderwijs in schrijfvaardigheid op de basisschool te verbeteren is in nauwe samenwerking met docenten de lesmethode Tekster ontwikkeld. Tekster is een strategiegericht lesprogramma voor schrijfvaardig…

Examens — Jrg. 14 (mei 2017) nr. 2

…van scholing voor professioneel beoordelen. Over beoordelaarscompetentie, self-efficacy in beoordelen en het geven van duurzame summatieve feedback Piet Koppejan De student als actief subject in oordeelsvorming Nitie Mardjan Uit de praktijk – Examens nakijken: streng, soepel of precies goed Marieke Wensing In gesprek met examenfunctionarissen – Marco van Heck, examensecretaris Ad de Jongh en Alex van de Kerkhof Redactioneel Terecht of niet….? Gas…

Pedagogische Studieën — Jrg. 93 ( september 2016) nr. 3

…W.H.A. Hofman en A. Flache 136 De retentie van zelfregulatie, motivatie en self-efficacy in het voortgezet onderwijs na formatief toetsen in het basisonderwijs K.D. Meusen – Beekman, D. Joosten- ten Brinke en H.P.A. Boshuizen 154 Invloeden van leerconcepties op het doorstroompatroon van leerlingen in de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs E. Robbers, V. DOnche, S. De Maeyer en P. Van Petegem 178 Het sociaal netwerk van beginnende lerare…

Onderwijsblad — (4 juni 2016) nr. 11

…promotieonderzoek van gedragswetenschapper Marjolein Zee. Ze onderzocht de self-efficacy van docenten in het basisonderwijs uit groep 6 tot en met 8. Oeso: beter salaris onderwijs nodig Nederland moet lerarensalarissen verbeteren om voldoende goede docenten aan te trekken. Dat concludeert de Oeso in onderzoek naar het Nederlands onderwijs dat eind vorige maand is verschenen. Leden stemmen in met cao-vo De achterban van de AOb stemt in met de nieuw…

Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 55 (januari 2016) nr. 1

…klasindeling Yvonne H.M. van den Berg, Sabine Stoltz en Toon Cillessen 10 Self-efficacy van leraren belangrijk voor slagen passend onderwijs Lydia van Hartingsveldt, Cora Mallegrom en Neely Anne de Ronde-Davidse 17 Verwachtingen vanuit verschillende perspectieven over regulier werk voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis Anja Holwerda en Sandra Brouwer 28 Agenda 30 Retro-perspectief 32 Ineke van der heide – Frou…

Pedagogische Studiën – Jrg. 91(december 2014), nr. 6

…is delen onder leraren: Een onderzoek naar de relaties tussen occupational self-efficacy, werkbevlogenheid, human resource management en kennis delen M. Vermeulen, P. Runhaar, J. Konermann en K. Sanders 411 De bijdrage van praktijkkennis van mentoren aan het leren van studenten M. Vervoort en E. van den Berg Discussie 422 “Hoe zie jij het voor je?” Een kritische blik op de hedendaagse onderwijspraktijk van begrijpend lezen 431 Inhoud jaargang 91,…

Pedagogische Studiën — Jrg.91 (Juli 2014) nr. 4

…rken, via ICT-beleid en professionaliseringactiviteiten, de kernvariabelen self-efficacy, houding en subjectieve norm beïnvloedt. Deze kernvariabelen gelden als belangrijke voorspellers van gedrag. Uit de resultaten van de vragenlijst afgenomen bij 543 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bleken twee dimensies van transformatief leiderschap relevant te zijn, te weten visie en intellectuele stimulans. D…

Van twaalf tot achttien — Jrg. 2013 (september 2013) Nr. 7

…Zuideinde in Meppel, een scholengemeenschap voor HAVO, VWO en Gymnasium.38 Self-efficacy en de begeleidende docentMaarten van HoutenLeerlingen begeleiden en stimuleren zijn bij uitstek taken van een docent. Hamvraag is altijd hoe dit te doen. Voor dit artikel is onderzocht welke kenmerken in de verhouding tussen docent en leerling bijdragen aan het taakgericht zelfvertrouwen van de leerling.42 De zelfsturende leerling?Paul Kirschner, Jeroen van Me…

Pedagogische Studië‘n — Jrg. 90 (januari 2013) Nr. 1

…elatie op te bouwen? Onderzochte variabelen in relatie tot deze vraag zijn self-efficacy (met betrekking tot klassenmanagement, leerlingbetrokkenheid en instructiestrategie‘n), persoonlijkheidstrekken (extraversie en vriendelijkheid), en disciplineringsstrategie‘n (sensitief, directief en agressief). 120 lio’s hebben vragenlijsten ingevuld over self-efficacy (Tschannen-Moran & WoolfolkHoy, 2001) en persoonlijkheidstrekken (Branje, van Lieshout, &…

Pedagogische Studië‘n — Jrg. 89 (mei 2012) Nr. 3

…van het Ge•ntegreerde Model voor Gedragsvoorspelling, is het vermoeden dat self-efficacy, houding en subjectieve norm een centrale medi‘rende rol spelen bij de intentie van leraren om DLMs in hun onderwijs in te zetten. Uit de resultaten blijkt dat deze kernvariabelen de invloed van individuele factoren zoals ICT-angst, ICT-vaardigheid, ervaren ondersteuning en persoonlijk ondernemerschap op de intentie tot het gebruik van digitale leermaterialen…

Pedagogische Studië‘n — Jrg. 88 (december 2011) Nr. 6

…nale vragenlijsten. Motivationele aspecten die hierin zijn meegenomen zijn self-efficacy, interesse en inzet. Een confirmatorische factoranalyse is uitgevoerd op de gegevens van 231 docenten uit het hoger onderwijs. Het verkennende onderzoek wijst uit dat na modificatie dit instrument voldoende betrouwbaar en valide is om breder ingezet te worden. Vervolgonderzoek in verschillende contexten is wenselijk.400 Onderbenut btatalent in NederlandH. Kor…